• Acoustic properties of word stress in read Czech English 

   Defence status: DEFENDED
   Liska, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   klíčová slova: česká angličtina, cizí přízvuk, slovní přízvuk, přízvučná slabika, trvání, f0, akustické vlastnosti. Tato studie zkoumá akustické vlastnosti slovního přízvuku v české angličtině. První kapitola vysvětluje ...
  • Consonantal and vocalic differences in Czech English with reduced and enhanced foreignness 

   Defence status: DEFENDED
   Pojarová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Cílem této práce je identifikovat konkrétní rysy českého přízvuku v angličtině, které jsou nejprominentnější v percepci českého posluchače a které mohou působit rušivě v komunikační situaci. Úvodní kapitola si klade za cíl ...
  • The contrastive analysis of vowel characteristics in Russian English 

   Defence status: DEFENDED
   Markova, Snezhanna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Аbstrаct The subject оf the present thesis is аn аcоustic аnаlysis оf the typicаl feаtures оf the Russiаn аccent in English speech. The thesis exаmines the аcоustic quаlities оf English frоnt vоwels /i:/, /ɪ/, /e/ аnd /æ/ ...
  • Dimenze přívětivosti ve vnímání osobnosti mluvčího podle melodie řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůňková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce hledá souvislost mezi intonačním rozpětím a přívětivostí, která je podle Pětifaktorového modelu považována za jednu ze složek osobnosti. Jelikož zkoumání projevů osobnostních rysů v hlase není ve fonetickém ...
  • Durational variation of segments in read speech of Czech and British speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce se zabývá variabilitou trvání segmentů ve čtených textech českých a britských mluvčích angličtiny. Variabilita v trvání segmentů byla v řeči tří českých a tří britských mluvčích zkoumána z hlediska příslušnosti ...
  • Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Při vzájemné komunikaci na posluchače působí celý komplex jevů, dle kterých mluvčího podvědomě hodnotí a přisuzuje mu určité osobnostní charakteristiky. V této práci jsme se zabývali otázkou, zda do tohoto hodnocení vstupují ...
  • Fonotaktická osnova českého slova a mluvního taktu 

   Defence status: DEFENDED
   Churaňová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato diplomová práce předkládá zevrubný popis konsonanticko-vokalické struktury spisovné mluvené češtiny. Úvodní část je věnována přístupům a poznatkům souvisejícím s kombinatorikou a distribucí zvukových jednotek v řeči: ...
  • Formant field characteristics of low vowels in standard British English 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Standard British English vowels have always drawn ample attention among phoneticians. It is certainly due to the fact that Standard British English served as a referential variety not only for educational purposes. However, ...
  • Harmonizace melodických kroků v mluvené češtině a její percepční dopad 

   Defence status: DEFENDED
   Hapka, Haštal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Hlavním tématem této práce je zjistit, zda by se percepce lidské řeči změnila, pokud by řeč vycházela pouze z určitého inventáře použitelných intonačních kroků. Z jednoho takového intervalového inventáře totiž vychází téměř ...
  • Identifikace mluvčího v temporální doméně řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Weingartová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Tato práce si klade za cíl zevrubně popsat temporální charakteristiky mluvené češtiny prostřednictvím trvání hlásek a jejich změn pod vlivem několika prozodických i segmentálních faktorů, jako je pozice ve vyšší jednotce ...
  • Individuální charakteristiky řečového rytmu ve čtených hlasatelstvích v ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Individuální charakteristiky řečového rytmu ve čtených hlasatelstvích v ruštině Bc. Irena Čížková Abstrakt V této diplomové práci je zpracována problematika individuálních rytmických charakteristik pěti rodilých mluvčích ...
  • Kontextuální modifikace tónů ve vietnamštině 

   Defence status: DEFENDED
   Slówik, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Longitudinální studie osvojování slabičné struktury v mateřštině 

   Defence status: DEFENDED
   Koppová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The thesis presents an overview of the layers on which speech develo- pment can be studied and a brief account of the main theoretical branches within these layers. It accounts for the periodization of a child's speech ...
  • The melodic characteristics of Ukrainian Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Kalynych, Tomash (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This study focused on the characteristics of speech melody of Czech as spoken by native speakers of Ukrainian. Samples of read-out speech were obtained from 18 Ukrainian respondents. A number of long-term frequency measures ...
  • Percepce průběhů F0 v českých dvojslabičných slovech a v analogickém hudebním materiálu 

   Defence status: DEFENDED
   Englmaierová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The subject matter of this thesis is perception of melodic and temporal changes in music, speech and mixed items. We assembled a perception test, which contained Czech disyllabic words and their music analogues. Using the ...
  • Percepční citlivost ve frekvenční a temporální doméně u hudebních a řečových stimulů 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se zabývá percepční citlivostí na jemné frekvenční a temporální manipulace v ře- čových, hudebních a smíšených stimulech. Vychází z předpokladu, že by citlivost jedince na variace ve všech třech typech stimulů měla ...
  • Percepční dopad dvou různých způsobů určování slabičných hranic v angličtině 

   Defence status: DEFENDED
   Šturm, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   The subject of the thesis is the determination of syllable boundaries in English with respect to its perceptual relevance. The hypothesis is based on two different theoretical conceptions. The Maximum Onset Principle (MOP), ...
  • Perceptual evaluation of rhythmic features in Czech English 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumání vlivu změn rytmu řeči na vnímání osobnostních rysů, které jsou patrné v řeči. Teoretická část se věnuje popisu některých důležitých teorií z oblasti psychologie osobnosti, dále ...
  • Postoje posluchačů vůči mluvčím s vybranými řečovými vadami 

   Defence status: DEFENDED
   Brušáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   V této diplomové práci je zpracován přehled současných přístupů k problematice postojů posluchačů vůči mluvčím vytvářených na základě charakteristik řeči, a to jednak s ohledem na metodologii zkoumání, jednak také s ohledem ...
  • Prozodické charakteristiky diskurzní ironie v televizním diskusním pořadu 

   Defence status: DEFENDED
   Rebernaková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá diskurzní ironií v diskusním pořadu a prozodickou charakteristikou jejich akustických korelátů - konkrétně průběh f0, intenzita a tempo. Hlavním cílem je zjistit, zda je ironie akusticky podpořena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV