• Aktuální otázky institutu dohody o vině a trestu 

   Hájek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Institut dohody o vině a trestu byl implementován do českého trestního práva zákonem č. 193/2012Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2012. Institut patří mezi odklony lišící se od standardního trestního řízení. Důvodem ...
  • Aktuální otázky nutné obrany 

   Votočka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Aktuální otázky nutné obrany Rigorózní práce na téma "Aktuální otázky nutné obrany" vychází ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění platném k 1.5.2014. Práce pojednává o nutné obraně, která patří k základním ...
  • Aktuální otázky postavení poškozeného v trestním řízení 

   Schautová, Dita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Aktuální otázky práva na obhajobu 

   Humplik, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 10. 2014
   Práce se zabývá právem obviněného na obhajobu jako celku. Dále je zaměřena na aktuální otázky trestního procesu a některé sporné momenty realizace práv obviněného. Práce vychází z evropských záruk práva na obhajobu, a ...
  • Aktuální otázky trestněprávní odpovědnosti regulovaných povolání 

   Nepilá, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 3. 2009
  • Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda) 

   Tomšíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Aktuální otázky trestných činů proti majetku 

   Havlíček, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
  • Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 

   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 2. 2007
  • Aktuální problémy dokazování se zaměřením na znaleckou činnost 

   Pokorný, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 4. 2010
  • Aktuální problémy trestní odpovědnosti právnických osob 

   Klekner, Ota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Práce s názvem Aktuální problémy trestní odpovědnosti se snaží vyložit některá úskalí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a poskytuje návrh opatření k zákonnému požadavku ...
  • Alternativní sankce v českém trestním právu 

   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 12. 2013
   Předkládaná rigorózní práce se věnuje tématu alternativních opatření v českém trestním právu, především pak problematice alternativních sankcí. Je rozčleněna do šestnácti kapitol, kdy prvních pět kapitol pojednává jednak ...
  • Alternativy nedpodmíněného trestu odnětí svobody 

   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 5. 2010
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Mařánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 4. 2010
   80 Závěr Zkušenosti České republiky potvrzují, že alternativní tresty a různé formy odklonů v trestním řízení mohou být účinným nástrojem ke zjednodušení a zrychlení trestního procesu. Jejich hlavní význam však spočívá ...
  • Bydlení a kriminalita 

   Velíšek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 12. 2006
  • Daňové trestné činy 

   Kubicová, Rita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   82 Záv r Smyslem této práce bylo definovat a analyzovat n které nejožehav jší problémy da ových trestných in a jejich postih. Mám tím na mysli postih trestn právní, i když za st žejní v této oblasti považuji zejména odstran ...
  • Dovolání v trestním řízení 

   Danielová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   128 Záv r Dovolání v trestním ízení p edstavuje mimo ádný opravný prost edek, který úzce vymezenému okruhu oprávn ných osob umož uje svou vlastní iniciativou vyvolat p ezkumnou innost Nejvyššího soudu. Záv r této práce ...
  • Dovolené riziko 

   Šorf, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Tématem této práce je dovolené riziko. Jde o vliv rizika jako možné okolnosti vylučující protiprávnost. Český právní řád zná okolnost vylučující protiprávnost přípustné riziko, na kterou je zaměřena značná pozornost v této ...
  • Drogové trestné činy - vybrané problémy 

   Beňová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Resumé Drug crimes - selected issues As the title of this rigorous thesis indicates, the aim of the author is not to complexly set out, describe or evaluate the criminal law regulation of the drug criminal offenses, but ...
  • Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu 

   Vlachová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 10. 2017
   The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Trnka, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   1 Resumé Problematika euthanasie je velice kontroversním a stále častěji diskutovaným tématem téměř po celém světě. Etymologický význam slova euthanasie pochází z řeckého slova ,,euthanatos" a v překladu znamená "dobrá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV