Now showing items 1-20 of 29

  • Diverzita a sukcese spontánní vegetace v městském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Rejchrtová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Městská vegetace je důležitá kvůli svým funkcím (např. estetická, spirituální, rekreační, hygienická). Ve městě na vegetaci i na průběh její sukcese působí faktory jako v přírodě ve stejné či pozměněné formě. Oproti okolní ...
  • Diverzita heliofilních druhů bylin v opuštěné krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • Diverzita vegetace zaniklých sídel 

   Defence status: DEFENDED
   Poslová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V bakalářské práci se zabývám vlivem hospodaření a zaniklého osídlení na vegetaci. Pozornost věnuji sídlům různého typu a stáří - od starověkých sídlišť, přes středověké hrady a vesnice, až po vesnice opuštěné v novověku. ...
  • Druhová diverzita pastvin a luk na malé prostorové škále 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Pastva se jeví jako prostředek vhodný nejen k údržbě travnatých porostů, ale v mnoha případech také jako prostředek vedoucí ke zvýšení diverzity. V předkládané diplomové práci jsem se pokusil zjistit, zda má pastva za ...
  • Dynamika vývoje zápojových gapů 

   Defence status: DEFENDED
   Modlingerová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Faktory ovlivňující rozšíření dřevin v krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Fragmentace a homogenizace lesních společenstev v městském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pevná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá problematikou fragmentace a homogenizace lesních společenstev v urbanizovaném prostředí. Fragmentace biotopu může být přirozená i antropogenní. V současné době hlavní příčinou fragmentace biotopu ...
  • Historické a současné antropogenní gradienty v krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá zjištěním a klasifikací hlavních antropogenních vlivů působících na různé ekosystémy. U jejich jednotlivých typů jako živinové vstupy, terénní úpravy, disturbance, odstranění biomasy či fragmentace ...
  • Historický pohled na vegetaci sekundárních lesů v Doupovských horách 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Influence of military activities on vegetation diversity in Doksy region 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Práce je důkladnou studií oblasti Dokeska na severu čech. Tato oblast byla v historii ovlivněna existencí vojenského prostoru Ralsko a po více než 50 let byla vystavena vojenskému managementu. Pro účely určení vlivu ...
  • Interakce mezi živočichy a rostlinami v městských lesích 

   Defence status: DEFENDED
   Dobešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   INTERAKCE MEZI ŽIVOČICHY A ROSTLINAMI V MĚSTSKÝCH LESÍCH ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velkých savců (především jelenovitých, divokých prasat, jezevců a lišek) na bylinné patro městských lesů. Plocha měst ...
  • Krajinné faktory ovlivňující sukcesi a výskyt dřevin 

   Defence status: DEFENDED
   Jablonská, Viola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   sukcese vegetace temperátní zóny je mnohovrstevný proces výměny rostlinných dominant, v němž hrají dřeviny zcela zásadní úlohu. Pro pochopení dějů, které se v rámci sukcese odehrávají na úrovni mikrostanoviště, je však ...
  • Metody studia zoochorie volně žijícími herbivory 

   Defence status: DEFENDED
   Lepková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Epizoochorie i endozoochorie jsou dlouho známé disperzní mechanismy. Toto téma je poslední dobou studované čím dál častěji, ale naše znalosti jsou stále nedokonalé. Vlastnosti takto šířených rostlin nejsou zatím dostatečně ...
  • Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Brůna, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   4 Český abstrakt Práce se zabývá modelováním změny krajinného pokryvu způsobené opouštěním krajiny. Studijní plocha o rozměrech 2,5 km × 2 km se nachází ve vojenském újezdu Hradiště, v okolí bývalé obce Tocov. Vzhledem k ...
  • Principy výměny dominant v pionýrských lesích 

   Defence status: DEFENDED
   Klagová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Příčiny heterogenity rozvolněných doubrav na Podbořansku 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Thermophilous oak forests are a habitat characterized by a large diversity of vascular plants. In the case of open canopy woodlands, the diversity of the herb undergrowth is enhanced by the significant heterogeneity of the ...
  • Původ rozvolněných doubrav na Podbořansku 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Rozvolněné teplomilné doubravy jsou fenoménem, jehož původ není dosud zcela vyjasněn. Jedná se však o hodnotný zdroj biodiverzity daný diverzitou mikrostanovišt, který má v krajině střední Evropy nezastupitelnou úlohu. Z ...
  • Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Wiesner, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Má bakalářská práce se zabývá mechanismy ovlivňujícími uchycování a růst dřevin pod pastevním tlakem převážně v oblasti mírného klimatického pásu. Na základě rešerše literárních zdrojů určuje a vysvětluje jednotlivé ...
  • Vliv lokální pokryvnosti dřevinného patra na bylinnou vegetaci na malé prostorové škále 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Český abstrakt Tato práce se zabývá vlivem lokální pokryvnosti dřevinného patra na bylinnou vegetaci v podrostu. Během expanze dřevin do polopřirozených travnatých ekosystémů, kterou provází zvyšování pokryvnosti dřevinného ...
  • Vliv monokulturního lesního hospodaření na biodiverzitu rostlin v krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Němeček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV