• Aktuální programy rozvoje informační gramotnosti u nás a v zahraničí 

   Vacata, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tématem práce je charakteristika současných postupů a trendů v tvorbě a aplikování různých programů informační gramotnosti do celého vzdělávacího procesu. Cílem práce je snaha o zmapování možností aplikování informační ...
  • Aktuální stav informačních služeb v oblasti divadelní kultury a jejich vliv na public relations 

   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Diplomová práce se za pomoci metod výzkumného designu, který je označován jako "případová studie", zabývá typologií informačních služeb, jejichž správně zvolená aplikace a podstata jejich významu může eventuálně ovlivňovat ...
  • Aktuální stav rozvoje českého e-governmentu 

   Holeček, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou implementace základních registrů veřejné správy v českém prostředí. Cílem práce je především analýza dosavadního vývoje tohoto vládního projektu a příčin jeho vzniku v rámci celkového ...
  • Americké a české pojetí informační politiky - analýza a srovnání 

   Daňková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tématem diplomové práce je srovnání vývoje informační politiky Spojených států amerických a České republiky po roce 1989. Práce identifikuje zásadní aspekty, které informační politika v obou zemích formovala. Text obsahuje ...
  • Analýza vývoje databázového centra Dialog v kontextu světového informačního průmyslu 

   Horváth, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 4. 2008
   Rigorózní práce se zabývá profilem databázového centra Dialog, vývojem jeho služeb a produktů včetně aspektů cenové politiky. Zvláštní pozornost je věnována zakladateli tohoto centra - Rogeru Summitovi. První část práce ...
  • Aplikace standardu ISVS 012/01.02 pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě na webech 

   Koscelníková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Předmětem práce je přiblížit problematiku dostupnosti informací pro občany ČR na internetových stránkách krajských a městských úřadů. Práce se zabývá historickým vývojem od svobody slova až po svobodný přístup k informacím, ...
  • Aplikace zákona č. 106/1999 Sb. resp. Standardu ISVS 012/01.02 na webech 

   Zálom, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tématem diplomové práce je legislativa týkající se svobodného přístupu k informacím, tedy Zákona 106/1999 Sb. a poskytování povinných informací na webech veřejné správy. Diplomová práce popisuje jednotlivé právní normy, ...
  • Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém 

   Sochorová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je analýza Archivu Národního divadla v Praze jako informačního systému. Práce popisuje archiv komplexně, od jeho historie až po současnou podobu, charakterizuje proces digitalizace a archivní internetové ...
  • Česká republika v procesu transformace. Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy 

   Jedličková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a rozvoje informační společnosti ve vztahu ke změnám, které tento proces provázejí, a jejich dopadu na oblast knihovnických služeb. V úvodu je zpochybněna jednoznačnost definice ...
  • Československá informační politika v 70. a 80. letech 20. století - projekt ÚTZ a vývoj jeho realizace 

   Císařová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Práce pojednává o informační politice ČSSR v 70. a 80. letech 20. století. Zabývá se programem státní informační politiky pro vědeckotechnický rozvoj P18 a P13, jeho dílčími cíli a úkoly. Podrobně rozvádí činnost Ústřední ...
  • Daniel Bell a jeho přínos pro moderní informační politiku 

   Hospodka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem Daniela Bella, z díla pak speciálně jeho konceptem postindustriální společnosti. Dále jsou v práci popsány koncepty společnosti informační a znalostní, jejichž vývoj byl Bellovým ...
  • Digitální knihovny s volným přístupem v oblasti vědy a výzkumu a identifikace a metadatový popis jejich objektů 

   Bratková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 7. 2009
   Disertační práce je věnována analýze volně dostupných digitálních knihoven ve vědě a výzkumu a v praktické rovině předkládá české národní metadatové standardy připravené v rámci výzkumu a budování digitálních knihoven ...
  • Digitální propast z aspektu gender 

   Hornová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Diplomová práce zpracovává problematiku digitální propasti z aspektu genderu. Definuje možnosti žen a mužů v přístupu a ve využívání informačních a komunikačních technologií v globalizovaném světě. Hlavní částí je podrobná ...
  • E-government a elektronická demokracie v České republice 

   Pavelka, Vladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem práce je komplexní popis významu elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v současné informační společnosti. K této problematice je v práci přistupováno především z hlediska ústřední státní správy. ...
  • E-Government v České republice 

   Beyerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 4. 2011
   Rigorózní práce se věnuje otázkám informační společnosti a eGovernmentu v České republice. V první kapitole je definován pojem eGovernment a jeho charakteristiky a popsán jeho počáteční rozvoj v rámci Evropské unie. Další ...
  • Elektronické volby na příkladu Švýcarska 

   Horáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce analyzuje přednosti a nedostatky elektronických voleb. Elektronickými volbami se rozumí volby, při kterých se hlas elektronicky odevzdává i zpracovává. Může se jednat o odevzdání hlasů přes automat ve volební místnosti, ...
  • Evropská informační společnost na počátku třetího tisíciletí 

   Černíková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o evropské informační společnosti, o aktivitách Evropské unie týkajících se budování evropské informační společnosti a o oblastech, jež jsou těmito aktivitami ovlivněny. V počátku ...
  • Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat 

   Rösslerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 2. 2017
   Disertace je zaměřena na výměnné formáty bibliografických dat, které jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století. Přes několik desetiletí nedošlo v této oblasti k příliš velké změně, přestože jsou předmětem ...
  • Informační ekonomika: vývoj a aktuální problémy z hlediska informační vědy 

   Očko, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Globální ekonomické prostředí počátku 21. století je výrazně formováno novými formami komunikace: rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT), respektive internetu. Role a hodnota (včasné a relevantní) ...
  • Informační okruh zpravodajských agentur z hlediska oboru Informačních studií 

   Poubová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   (česky): Diplomová práce "Informační okruh zpravodajských agentur z hlediska oboru Informačních studií" pojednává o práci s informacemi ve zpravodajských agenturách. Popisuje a vyhodnocuje uplatnění oboru Informačních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV