• Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření 

   Chylíková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření Dizertační práce se zaměřuje na oblast výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních výběrových šetření. Chyby měření definuje v analyticko - teoretickém ...
  • Autoritárske hodnoty a volebné správanie na Slovensku 

   Slyško, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Popri pravo-ľavej ekonomickej dimenzii zaraďovania politických strán a voličov sa uvažuje o dimenzii delenia okolo kultúrnych a hodnotových tém označovanej ako osa autoritarizmus - libertarianizmus, inokedy tiež konzervatizmus ...
  • Bytová situace mladých lidí v České republice 

   Zykmundová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Bytová situace mladých lidí v České republice Abstrakt Předkládaná diplomová práce přispívá svým obsahem k diskuzi o sociální stratifikaci a nerovnostech ve společnosti. Cílem textu je posoudit bytovou situaci českých ...
  • Čím poslanci zelenají? Faktory ovlivňující politiku životního prostředí. 

   Skalík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová magisterská práce ČÍM POSLANCI ZELENAJÍ? Faktory ovlivňující politiku životního prostředí. Jan Skalík Abstrakt Poslanecká sněmovna je v novém tisíciletí oproti devadesátým letům výrazně méně nakloněná životnímu ...
  • Diferenciace míst spotřeby z hlediska jejich estetiky 

   Musilová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Spotřební svoboda nabyla významu, který byl dříve připisován práci, a stala se tak prostředkem ustanovování a znovu potvrzování identity. Míra této svobody je určována na základě přístupu ke zdrojům, které mohou ...
  • Důvěra v politiku v ČR v souvislosti s percepcí sociální politiky státu 

   Železná, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá tématem důvěry v politiku z hlediska vztahu s percepcí sociální politiky občany ČR. Teoretická část pojednává definice, typy a koncepty důvěry v sociologii a následně se zaměřuje na systémovou ...
  • Dva pohledy na totéž město: porovnání metodologických přístupů sociologie města a sociální geografie 

   Huráňová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zabývá porovnáním metodologických přístupů české sociologie města a sociální geografie. Cílem práce je zjistit, zda si sociologové udržují specifický a od jiných oborů odlišný pohled na urbánní problematiku. ...
  • Dynamika vztahu vybraných subjektů zdravotního systému: farmaceutický průmysl, lékaři a pacienti 

   Matúšová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   1 Abstrakt: Diplomová práce sociologickou optikou mapuje mnohorozměrné vztahy farmaceutického průmyslu, lékařů a pacientů. Zaměřuje se na roli farmaceutického průmyslu v kontextu vztahů s dalšími dvěma aktéry systému ...
  • Ekvivalence měření nástroje SQWLI v čase 

   Šeflová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   1 Abstrakt (česky) Práce se věnuje indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLI) a testování ekvivalence měření tohoto nástroje v čase. V teoretické části práce je představen pojem ekvivalence, od jeho vzniku, ...
  • Fitness centrum jako náplň volného času. Srovnávací výzkum mezi klienty v Praze a Frankfurtu nad Mohanem 

   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Diplomová práce pojednává o sociálním fenoménu fitness a cvičení ve fitness centrech. Obsahuje deskriptivní a komparační výzkum návštěvníků fitness center v Praze a Frankfurtu nad Mohanem jako reprezentantů tohoto novodobého ...
  • Ideální zákaznická zkušenosti napříč generacemi 

   Frolíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá rozdíly ve vnímání zákaznické zkušenosti mezi generacemi X, Y a Z. Zaměřuje se na to, jak si zástupci generací představují ideální průběh zákaznické cesty a na to jak se jejich očekávání střetává ...
  • Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy 

   Ehrlichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (česky) V této práci zkoumám preference humanitně orientovaných žáků 3. ročníků gymnázií při jejich volbě vysoké školy, na kterou si podají přihlášku. Teoretická část slouží jako shrnutí podkladů pro obsahovou analýzu ...
  • Korupce v postkomunistických evropských zemích 

   Chábová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 4. 2017
   Korupce je vnímána jako jedna z nejvážnějších hrozeb pro společnost, stejně jako pro ekonomiku státu. Z těchto důvodů se mnozí sociologové snažili identifikovat a popsat hlavní příčiny korupčního chování. Tento úkol je ...
  • Mediální reprezentace sociální nepřizpůsobivosti - kritická diskurzivní analýza 

   Malík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tématem diplomové práce je konceptualizace mediálního diskurzu společenské nepřizpůsobivosti na praktickém příkladu zpravodajství internetového portálu iDNES.cz. Analyzuji možné ideové zdroje a sociální faktory, které ...
  • Metody testování dotazníků a možnost zapojení výsledků MTMM studií 

   Straka, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Na proces evaluace otázek se dá pohlížet ze dvou úhlů. První se zabývá otázkami, jako je pochopení otázek a použitých pojmů, znění otázek, zátěž respondenta, problémy získání požadované informace z paměti, proces vytvoření ...
  • Mezinárodní srovnatelnost postojových škál sociálního kapitálu a politického odcizení v Evropském sociálním výzkumu 

   Anýžová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Petra A n ý ž o v á Disertační práce: Mezinárodní srovnatelnost postojových škál sociálního kapitálu a politického odcizení v Evropském sociálním výzkumu Abstrakt Práce se zabývá metodologickým zázemím komparativních ...
  • Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách 

   Hodovníková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Measuring the level of family-friendly orientation in companies Abstract The thesis deals with measurement of family-friendly orientation in companies, which is relatively neglected in the literature. Family-friendly ...
  • Možnosti a souvislosti působení volebních kampaní na veřejné mínění: sociologická analýza prezidentských voleb v České republice 2013 

   Illmannová, Anne (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá možnostmi volebních kampaní a jejich působností na veřejné mínění u příležitosti první přímé volby prezidenta České republiky. V práci je představen systém veřejnosti - politiky - médií, v jehož ...
  • Nevoliči ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky 2013 a jejich motivace k volební neúčasti 

   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem práce bylo zmapovat motivace nevoličů se nezúčastňovat voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Jednalo se o volby v České republice s historicky druhou nejnižší volební účastí u tohoto ...
  • Obraz českých politických stran 

   Havelková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   V rámci této diplomové práce porovnávám dva obrazy politických stran a to obraz, který se o sobě strany snaží vyvolat skrze obsahy svých volebních programů, s obrazem těchto politických stran vnímaném veřejností. Toto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV