Now showing items 1-20 of 20

  • Agresivita dítěte v kontextu masmédií 

   Defence status: DEFENDED
   Brychcínová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Práce zpracovává problematiku agresivity dítěte v kontextu masmédií a má teoreticko-výzkumný charakter. První kapitola teoretické části diplomové práce vymezuje agresivní chování a porovnává teorie agrese od vybraných ...
  • Aktivizační metody jako prostředek výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Diplomová práce Je zaměřena na problematiku aktivizačních metod souvisejících s metodami práce s texty a informacemi. Stěžejním tématem je uplatnění zmíněných vyučovacích metod ve výuce na střední škole. Práce sestává ze ...
  • Analýza systému kariérového poradenství žákům základních škol v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Švanda, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Text se zabývá zlomovým okamžikem v životě jednotlivce - volbou povolání, resp. vyššího stupně školy v rámci žákovy vzdělávací dráhy. Teoreticky rozpracovává problematiku volby střední školy v kontextu vývojové psychologie. ...
  • Integrační a asimilační trend při pedagogické práci s dětmi ze sociálně specifického prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Arnošt (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
   Předkládaný text má charakter teoreticko empirické studie. Zabývá se problematikou romského dítěte v podmínkách současné výchovně vzdělávací soustavy ČR. V návaznosti na tento prvek je mapován sociální systém, v kterém se ...
  • Klíčové kompetence jako předpoklad celoživotního učení 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Představa, že pro ekonomiku bude v budoucnu ministr školství důležitější než ministr obchodu se zdá na první pohled absurdní. Moderní hospodářství i sociální procesy jsou nicméně podmíněné globalizací, která klade nebývalé ...
  • Komparativní analýza evropských vzdělávacích programů (jako inspirace pro jazykové vzdělávání společenskovědními tématy) 

   Defence status: DEFENDED
   Pávková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Hlavním cílem komparativní analýzy evropských vzdělávacích programů je inspirovat výuku cizího jazyka společenskovědními tématy. Východiskem práce je teoretická komparativní analýza evropských vzdělávacích programů, institucí ...
  • Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v informační společnosti 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Minář, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
   Práce se zabývá problematikou inovace přípravy studentů učitelství pro druhý stupeň základní školy v oblasti implementace ICT do didaktické přípravy studentů. Charakterizuje základní východiska informatizace společnosti ...
  • Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v informační společnosti 21. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Minář, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 7. 2009
   The work deals with the innovation of the students of second-stage primary school teaching preparation in the field of ICT implementation into the didactic students preparation. It features the information science basic ...
  • Osobnost ředitele v procesu efektivního řízení a rozvoje základní umělecké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Mazánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The dissertation work is focused on directing the School of the Arts in a complex period of curricular reform of music education and on director's personality as key participant currently implementing transformation process ...
  • Osobnost učitele odborných předmětů na SZŠ a jeho profesní kompetence 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Diplomová práce "Osobnost učitele odborných předmětů na SZŠ a jeho profesní kompetence" je zpracována teoreticko-výzkumně. V teoretické části je popsána podložená změna v systému získávání způsobilosti k výkonu ...
  • Problematika disciplíny v alternativní socializaci 

   Defence status: DEFENDED
   Smolíková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   V úvodní teoretické části se diplomová práce věnuje historicko-filosofickopedagogickým kořenům pojmu disciplína a jejímu současnému pojetí. Disciplínu v této práci vnímáme jako zdravé, vědomé respektování norem, pravidel ...
  • Problematika učebních textů z pedagogiky na střední pedagogické škole 

   Defence status: DEFENDED
   Dřímalová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Cílem diplomové práce Ivety Dřímalové nazvané Problematika učebních textů z pedagogiky na střední pedagogické škole je zmapování současné situace v oblasti učebních textů a učebnic z věd o výchově a vzdělávání. 1.kapitola ...
  • Program pro rozvíjení asertivních dovedností u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Sedmihradská, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   Práce se zabývá asertivitou jako jednou z oblastí komunikace a jejím využitím v pedagogickém prostředí. Cílem práce bylo nastínit základní teoretická východiska a principy asertivity a navrhnout komplexní tréninkový program ...
  • Psychická odolnost dětí v období mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fišlová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   V práci jsou zachyceny různé pohledy a názory odborníků na psychickou odolnost člověka. Dále jsou zde uvedeny negativní emoce a jejich vlivy na osobnost jedince, ale i činitelé, kteří mají velký vliv na rozvoj a utváření ...
  • Rozvoj sociálních dovedností lektora v dalším profesním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Hlavním předmětem zájmu předkládané práce je lektor zabývající se dalším profesním vzděláváním dospělých v oblasti sociálních dovedností. První část je věnována nejen osobnosti lektora ve vztahu k jeho kvalifikaci a ...
  • Sociálně pedagogické aspekty péče o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Shánilová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 4. 2008
   This diploma thesis is divided into two main parts - theoretical and empirica1. The theoretical part is focusing on the phenomenon of growing oldo It maps different areas of difficulties in growing old, opportunities to ...
  • Současné možnosti využití informačních technologií ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Okosy, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá vybranými možnostmi využití prodstředků informačních a komunikačních technologií v edukačním procesu a možnostech podpory při výuce v jednotlivých oblastech či vyučovaných předmětech. V úvodu ...
  • Šikanování na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách víceletých gymnázií a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Tato práce vychází z potřeby reagovat na existenci sociálně rizikového jevu šikanování ve školním prostředí. Cílem práce je ukázat jednu z možností, jak sestavit a realizovat preventivní program pro žáky 2. stupně ZŠ či ...
  • Techniky a hry pro ovlivňování koheze třídního kolektivu 

   Defence status: DEFENDED
   Salvetová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Ve své diplomové práci jsem se snažila upozornit na potřebu zařazení osobnostního a sociálního rozvoje žáků do školního vzdělávání. Je mnoho způsobů, jak osobnostní a sociální rozvoj žáků zařadit do kurikula. Ve své práci ...
  • Vztah dětí školního věku k četbě a literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Kramarovič, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Diplomová práce Vztah dětí školního věku k četbě a literatuře se v úvodní teoretické části zabývá důležitými vývojovými aspekty školního věku dětí, se zvláštním zřetelem na vývoj kognitivní a na možné vlivy na něj působící. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV