• Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovných a vzdělávacích programech základních a středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Disertační práce se zabývá problematikou osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu jeho metod, organizačních forem a evaluace. Práce nejprve pojednává o pedagogickém procesu osobnostního a sociálního rozvoje v kontextu ...
  • Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovných a vzdělávacích programech základních a středních škol 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svoboda, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Doctoral dissertation thesis is devoted to questions of personality and social development from perspective of its methods, organizing forms and evaluation. At first the work dissertates on pedagogics of personality and ...
  • Analýza typologických specifik adaptačních kurzů 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Berta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Prace pojednava o vyjezdnch (adaptacnch) soustredžnch. Jedna se o rozsrenou formu rozvoje osobnosti zaku a studentu. V predvyzkumu bylo z"zeno pojmove pole, vytvorena pracovn typologie a definovana krite ria džlen. V ...
  • Animace kultury ve výchově a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Diplomová práce: Animace kultury ve výchově a vzdělávání Vypracovala: Kristýna Cihlářová 2011, KPED FFUK Abstrakt V současné době některé kulturní instituce realizují své strategie zpřístupňování kulturních služeb a umění ...
  • Celotáborová hra jako prostředek pro získání určitých vědomostí a dovedností dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Horálková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce nese název Celotáborová hra jako prostředek pro získání určitých vědomostí a dovedností dětí. Věnuje se tvorbě celotáborové hry jako výplni letního dětského tábora. Zaměřuje se zejména na ...
  • Didaktika anglického jazyka pro neslyšící na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   (česky) Diplomová práce "Didaktika anglického jazyka pro neslyšící na střední škole" chce zjistit, jaké metody výuky a komunikace nejvíce pomáhají neslyšícím žákům střední školy při osvojení si nového učiva a úspěšného ...
  • Didaktika komunikační přípravy studentů všeobecného lékařství 

   Defence status: DEFENDED
   Tomová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Cílem disertační práce bylo zjistit kvalitu komunikační přípravy lékařů v pregraduálním vzdělávání. Dílčí cíle byly zaměřeny na analýzu současného stavu komunikační přípravy studentů všeobecného lékařství, na zjištění vlivu ...
  • Efektivita vzdělávacích programů divadelních dílen při vybraných českých divadelních scénách 

   Defence status: DEFENDED
   Frančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá edukačním potenciálem divadelního umění ve vztahu jednak k jeho recipientům, jimiž jsou děti mladšího školního věku a jednak k dalším jeho aktérům, mezi něž patří zejména divadelní lektoři a ...
  • Formativní přínos divadelně-muzikálních projektů pro aktéry i diváky 

   Defence status: DEFENDED
   Swoboda, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce má povahu teoreticko-empirické studie a je rozdělena do devíti kapitol. Po úvodu se druhá kapitola zabývá teoretickými východisky, definuje pojmy aplikované divadlo (drama) a sociální divadlo, jichž se týká ...
  • Koncepce výuky environmentální výchovy na střední pedagogické škole 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce pojednává o pojetí environmentální výchovy na střední pedagogické škole. Teoretická část definuje základní pojmy environmentální výchovy, uvádí důvody její existence a začlenění do výuky. Dále popisuje ...
  • Mediální obraz učitele v českém filmu v období od roku 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce "Mediální obraz učitele v českém filmu v období od roku 2000" je koncipována jako teoreticko-empirická. Teoretická část si klade dva cíle. Za prvé je zde popsán proces, jímž se média podílí na konstruování ...
  • Metody a principy práce s tělem pro sebereflexi a osobnostní rozvoj 

   Defence status: DEFENDED
   Skuhrovcová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky) Práce se zabývá tématem vnímání vlastního těla a jeho souvislostí se sebereflexí - zejména vnímáním vlastní osobnosti, a to v kontextu školní edukace. Jedná se zejména o přehledovou studii, která představuje tzv. ...
  • Místo reflexe v procesu zkušenostního učení 

   Defence status: DEFENDED
   Frišová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Předložená práce se zabývá problematikou reflexe v rámci zkušenostního učení. Vyjasňuje oba pojmy, přibližuje možnosti jejich využití a uvádí je do souvislostí se současnou praxí na školách. Zkušenostní učení je v tomto ...
  • Možnosti implementace průřezového tématu RVP environmentální výchova do výuky různých předmětů 

   Defence status: DEFENDED
   Dlasková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Práce se věnuje tématu ‚Možnosti implementace průřezového tématu RVP environmentální výchova do výuky různých předmětů'. Teoretická část má za cíl objasnění pojmu environmentální výchova. Jsou zde definovány cíle environmentální ...
  • Možnosti rozvoje sebepojetí žáka na 2.stupni ZŠ se zřetelem ke kurzům artefiletiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kůrková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech vlivu učitele na sebepojetí žáků. První část práce obsahuje vymezení základních pojmů, vysvětlení procesu formování sebepojetí a klade si za cíl poukázat na základní problémy, s ...
  • Myšlení učitelů základních škol o dramatické výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Zdráhalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Bakalářská práce se zabývá myšlením učitelů základních škol o dramatické výchově. Cílem této závěrečné práce je zjistit, jakým způsobem tito učitelé přemýšlejí o dramatické výchově, jejích cílech, prostředcích a formativním ...
  • Osobnostně orientovaná témata OSV jako témata primární prevence závislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Zolotarová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Téma diplomové práce zní "Osobnostně orientovaná témata OSV jako témata primární prevence závislostí". Práce se tedy zaměřuje na uplatnění osobnostních témat osobnostní a sociální výchovy (dále jen OSV) v programech primární ...
  • OSV jako jedna z možností realizování primární prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití Osobnostní a sociální výchovy při realizování efektivní primární prevence na základních školách. Po teoretickém rozpracování primární prevence a Osobnostní a sociální ...
  • Pedagogické možnosti řešení životní situace dlouhodobě nezaměstnaných 

   Defence status: DEFENDED
   Rainová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na řešení životní situace dlouhodobě nezaměstnaných osob pomocí dalšího vzdělávání. Vychází ze současného stavu aktivní politiky zaměstnanosti a průzkumu konkrétních možností vzdělávání dospělých ...
  • Pedagogicko-psychologické aspekty zážitkových kurzů 

   Defence status: DEFENDED
   Husová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tématem magisterské práce jsou pedagogicko-psychologické aspekty zážitkových kurzů, což je analyzováno na příkladě středoškolských adaptačních kurzů. Teoretická část se na základě odborné literatury věnuje zážitkové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV