• Aktivizující strategie v přípravě učitelů cizího jazyka 

   Kinovičová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato disertační práce se soustřeďuje na téma, které se v posledních letech dostalo do popředí zájmu, a sleduje využívání aktivizujících strategií v oblasti přípravy učitelů cizího jazyka. Využívá k tomu metody akčního ...
  • Evaluace v terciálním vzdělávání 

   Mrňová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Instituce terciárního vzdělávání a další aktéři různými způsoby na tomto vzdělávání zainteresovaní, zejména vládní orgány, akademická komunita včetně studentů, akreditační orgány, vědečtí a odborní pracovníci, zaměstnavatelé ...
  • Jazyková kvalifikace vysokoškoláků ekonomického směru na trhu pracovních příležitostí. Specifika Euroregionu Nisa 

   Neumannová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Autorka disertační práce dává do souvislosti vztah mezi jazykovými kompetencemi absolventů bakalářského a magisterského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci (HF IUL) a jejich šancemi na pracovním trhu. ...
  • Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu internacionalizace 

   Vlčková, Iena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Disertační práce si vytyčila za cíl srovnání stavu reforem Boloňského procesu v České republice a ve Spolkové republice Německo a jejich aplikace ve studijních plánech v odborné jazykové výuce obou zemí. Výzkumné téma je ...
  • Kompetence středního managementu školy 

   Lhotková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   A B S T R A K T Dizertační práce se zabývá problematikou kompetencí středního managementu školy, kterému nebyla dosud v odborné literatuře věnována náležitá pozornost, přestože tvoří důležitou součást každé školy. V úvodní ...
  • Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení 

   Müllerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 11. 2009
   Zásadní proměna úlohy vzdělávání v minulých desetiletích a jeho současné chápání jako jednoho ze zásadních zdrojů dalšího ekonomického rozvoje lidstva a současně jako garance mírového rozvoje, což je zcela zřetelně vyjádřeno ...
  • Mentoring v procesu stávání se učitelem 

   Duschinská, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   DUSCHINSKÁ, K. Mentoring v procesu stávání se učitelem. Disertační práce, PedF UK v Praze 2010. ABSTRAKT (CZ) Cílem disertační práce je analyzovat procesy mentoringu jako systému facilitace profesního učení v praktické ...
  • Praxe v učitelském vzdělávání 

   Dokoupilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   NÁZEV: Praxe v učitelském vzdělávání AUTOR: Lucie Dokoupilová KATEDRA (ÚSTAV): Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou praxí v ...
  • Profesní standard ve zkvalitňování učitelské profese 

   Suchánková, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Disertační práce se zabývala hledáním odpovědí na výzkumné otázky a dosažením stanovených cílů vymezených na začátku práce: Jaká je uplatnitelnost profesního standardu učitele jako prostředku stanovování a prokazování ...
  • Projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých technických fakultách 

   Jonáková, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 12. 2013
   Disertační práce se zabývá problematikou projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých fakultách technického zaměření. V teoretické části jsou nastíněny klíčové úvahy o vývoji evropského ...
  • Rakouský model Fachhochschulen 

   Caha, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 11. 2009
   Jedním z palčivých problémů našeho vysokého školství je nedořešená otázka jeho diverzifikace. Záměrem disertační práce bylo proto nalézt dobře fungující zahraniční sektor vysokých škol neuniverzitního typu, který by se ...
  • Specifika a rozvoj profesních kompetencí učitelů odborného výcviku 

   Veleta, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 12. 2010
   Resumé V České republice působí v profesi učitele odborného výcviku téměř 8 tisíc mužů a žen. Jejich práce výrazným způsobem ovlivňuje budoucnost desítek tisíců žáků, kteří se připravují na konkrétní povolání. Neformálně ...
  • Vnější vztahy školy 

   Stříbrská, Jindra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 12. 2012
   NÁZEV: Vnější vztahy školy AUTOR: Jindra Stříbrská KATEDRA (ÚSTAV) Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá vnějšími vztahy školy ke stakeholderům ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV