• Antropomorfismus a antropomorfizace v poezii Neslyšících 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hornychová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The aim of this work is to summarize the knowledge about the functioning of sign language in an artistic text in the context of cognitive linguistics and cognitive poetics. Specifically, the work focuses on anthropomorphism ...
  • Antropomorfismus a antropomorfizace v poezii Neslyšících 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hornychová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The aim of this work is to summarize the knowledge about the functioning of sign language in an artistic text in the context of cognitive linguistics and cognitive poetics. Specifically, the work focuses on anthropomorphism ...
  • Apel a absurdita v textech Václava Havla 

   Defence status: DEFENDED
   Vinš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis analyses the concepts of APPEAL and ABSURDITY within the work of Václav Havel, using the tools of cognitive linguistics, particularly the theory of key words and its modification by David Danaher. It ...
  • Barvy v české a ruské frazeologii (Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě korpusových dat a frazeologických slovníků) 

   Defence status: DEFENDED
   Timoshchenko, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Disertace se zabývá základními pojmenováními barev (v pojetí B. Berlina a P. Kaye) v českých a ruských frazémech. Teoretický rámec práce představují hlavní principy kognitivní sémantiky (antropocentrismus jazyka, jeho ...
  • Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Svašková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   I. Abstrakt Práce se věnuje pojmu čas a jeho konceptualizaci v češtině. Vychází z teorie metafory, která se na poli kognitivní lingvistiky uplatňuje při určování zdrojových domén metafor sloužících jazykovému vyjadřování ...
  • Česká toponyma v perspektivě kognitivní etnolingvistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá jazykovými stereotypy měst. Předmětem jejího zájmu je tedy materiál onomastický (oikonyma, tj. vlastní jména sídelní), který je však nahlížen z perspektivy kognitivně a kulturně orientované lingvistiky. ...
  • Člověk v hádankách. Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   V hádankách mohou být tematizovány všechny oblasti lidské existence. Podle tezí kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky jsou i v hádankách každého kulturního prostředí - jakožto ve specifickém sémiotickém systému - uloženy ...
  • Dech a dýchání jako zdrojová oblast konceptuálních metafor v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Bulak, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce se soustřeďuje na sémantický okruh dechu a dýchání. Vychází při tom z teorií a metod kognitivně-kulturního přístupu k jazyku. V první kapitole je věnována pozornost teorii konceptuální metafory, kognitivnímu ...
  • Domestikovaná zvířata ve frazeologických přirovnáních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa) 

   Defence status: DEFENDED
   Janovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce zkoumá česká frazeologická přirovnání, ve kterých se objevují pojmenování domestikovaných zvířat. Zaměřuje se na symbolické významy jednotlivých druhů zvířat, fungování jejich pojmenování v jazyce a v ...
  • Domov v konceptualizaci českých mluvčích (dotazníkové šetření) 

   Defence status: DEFENDED
   Kobesová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce je zaměřena na zkoumání konceptualizace domova českými mluvčími různých věkových kategorií (předškolní děti, studenti, dospělí). Snaží se doplnit poznatky zjištěné v rámci mezinárodního srovnávacího výzkumu EUROJOS ...
  • Erotické symboly v českých lidových písních 

   Defence status: DEFENDED
   Baslová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   (česky) Tato bakalářská práce pojednává o symbolickém zobrazování erotiky v českých a moravských lidových písních. Téma je zkoumáno na základě kognitivní etnolingvistiky. Práce se nejprve teoreticky zabývá lidovou písní a ...
  • Had v českém obrazu světa. Etnolingvistická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The bachelor thesis Snake in the Czech Worldview is an ethnolinguistic study, which is based on the concepts and methodology of the Slavic cultural linguistics, of which principles are introduced in the first chapter of ...
  • Hlad a nasycení v českém jazykovém obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá jazykovými obrazy hladu a sytosti v češtině. Zkoumání vycházejí z polského směru kognitivní lingvistiky, který klade důraz zejména na sepětí jazyka s kulturou. Práce ukazuje, jak hlad a sytost fungují v ...
  • Hlava v českém jazykovém obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zaměřuje na pojetí somatismu hlava v českém jazykovém obrazu světa. Východiskem zkoumání je perspektiva kognitivní lingvistiky. Cílem práce je popsat strukturu významu zkoumaného pojmu. Výchozím ...
  • Hloupost v české frazeologii, příslovích a pohádkách (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa) 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Jazykové jevy v mluvených projevech afatiků 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Tato práce je pokusem přiblížit některé zvláštnosti užívání jazyka, které jsou spojeny s komunikací afatiků. Je rozšířenou verzí původní práce Jazyk a zvláštnosti v dorozumívání afatiků, která vyšla v časopise Jazykovědné ...
  • Jazykový obraz květin v češtině (Sémantické konotace a prototypy) 

   Defence status: DEFENDED
   Talafús, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá zobrazením výrazů květ, květina, růže a lilie v českém jazykovém obraze světa, přičemž se opírá o přístupy kognitivní lingvistiky představované zejména lublinskou sémantickou školou. Praktická ...
  • Jazykový obraz nohy/nohou v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Čurdová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu somatismů v českém jazyce a vychází z dosavadních teorií a metod tzv. kognitivně-kulturního přístupu k jazyku. V centru pozornosti je ta část skutečnosti, kterou příslušníci českého ...
  • Jazykový obraz větru v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Zápotocká, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Studie analyzuje část jazykového obrazu světa v češtině pomocí metod kognitivní a kulturní lingvistiky. Zabývá se analýzou jazykového obrazu větru v současné češtině. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak čeští rodilí mluvčí ...
  • Jed a otrava v českém jazykovém obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Pohorská, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The bachelor thesis focuses on the semantic sphere of poison and poisoning in Czech language. It is based on theoretical and methodological principles of cognitive linguistics and ethnolinguistics. In connection with the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV