• Cesta k jednotné škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Salavcová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 4. 2014
   v české jazyce nebyl v práci uveden. CONCLUSION My thesis deals with the fight and struggle of forward- looking teachers,working at town schools for ages 11 and 15 on poor conditions, for their better education and mainly ...
  • Čelákovické školství a odbojová činnost učitelů za nacistické okupace 

   Defence status: DEFENDED
   Šturma, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou českého školství v období nacistické okupace. Na konkrétních příkladech obecné a měšťanské školy v Čelákovicích jsou přiblíženy základní rysy především našeho národního školství v tomto ...
  • České menšinové školství v Bílině a okolí (1918-1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Miluše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Diplomová práce se zabývá česko - německými vztahy od dob, kdy se Němci usídlovali na českém území až do roku 1938, kdy došlo k připojení českého pohraničí k německé říši. Popisuje vznik českých škol koncem 19. století na ...
  • České základní školství na Jáchymovsku 1918-1960 se zvláštním zřetelem k česko-německým vztahům 

   Defence status: DEFENDED
   Drápal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Diplomová práce "České školství na Jáchymovsku 1918-1960 se zvláštním zřetelem k česko-německým vztahům" se věnuje historii českých škol, které navštěvovaly děti mezi 6 a 15 rokem života. Oblast se přibližně kryje ...
  • České ženské učitelské spolky v období první republiky 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Kurzweilová, Jolana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   (česky) Tato práce se zabývá ženskými učitelskými spolky v období let 1918 - 1939. Sleduje vývoj vzdělávání žen v souvislosti s jejich pracovním uplatněním a s jejich účastí ve spolkovém životě. Prvními profesními spolky, ...
  • Dívčí školství v českých zemích v 19. století a na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mlýnková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Jedním z klíčových prvků emancipačního procesu českých žen v 19. století byly počátky dívčího vzdělávání. Ty zastávaly ve vývoji tehdejší společnosti nezastupitelnou roli a přestavovaly výrazný posun kupředu ve vnímání ...
  • Dům dětství v Horním Krnsku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce pojednává o Domu dětství, ve kterém působil jako ředitel a učitel Ferdinand Krch. Popisuje důvody založení Domu dětství, výchovné cíle a výchovu samotnou (rodinnou a kolektivní), vyučování, denní režim ...
  • Ferdinand Krch a jeho pedagogické dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   This Diploma thesis introduce an important pedagogue Mr. Ferdinand Krch of the 20th century. He was not only the pedagogue but he was also a writer, an editor, a warden and methodist.Thanks to an experimental housing called ...
  • Gymnázium v Rumburku a jeho historický vývoj v letech 1906-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Šmahelová, Ywette (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o dějinách a výuce na gymnáziu v severočeském Rumburku leŃícím na hranicích se Svobodným státem Saskem. AŃ do roku 1945 bylo toto město zhruba s 10.000 obyvateli převáŃně německé. Po skončení II. ...
  • Historický vývoj volnočasových aktivit ve Varnsdorfu (1945-1989) 

   Defence status: DEFENDED
   Louková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na historický vývoj volnočasových aktivit v severočeském městě Varnsdorf, podrobněji se zabývá obdobím od roku 1945 do roku 1989. Součástí textu je kapitola, která obecně popisuje problematiku ...
  • Historie malotřídní školy Otvovice 

   Defence status: DEFENDED
   Petřinová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Tato bakalářská práce přináší vývoj školství v obci Otvovice v letech 1859 - 1941. Charakterizuje ho s ohledem na stručný přehled dějin obce. Předěly celého sledovaného období tvoří rok vydání velkého říšského zákona (1869) ...
  • Historie Reálného gymnázia v Jilemnici 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Diplomová práce popisuje okolnosti vzniku, vývoj a transformaci Reálného gymnázia v Jilemnici v letech 1913-1948 v kontextu politických, hospodářských a společenských změn a měnící se státní vzdělávací politiky. Práce ...
  • Historie školy v obci Slivenec 

   Defence status: DEFENDED
   Drda, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce přibližuje, v rámci možností daných dochovanými prameny, kompletní známou historii školství a školy v obci Slivenec. Práce se detailněji věnuje některým významným dějinným obdobím (zejména období první a ...
  • Individualizácia vyučovania - školská reforma 30. rokov v ČSR 

   Defence status: DEFENDED
   Kurbelová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Kurbelová, Jana: Individualizácia vyučovania - školská reforma 30. rokov v ČSR. Diplomová práca, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, 2013. 78 s. (vrátane príloh). Vedúci diplomovej práce: ...
  • Jan Uher (1891-1942) 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Diplomová práce přibližuje životní příběh Jana Uhra (1891 - 1942), jeho pedagogické působení a myšlenkový odkaz. Zároveň sleduje, do jaké míry by tento odkaz mohl být pro dnešní dobu srozumitelný a podnětný a zda by i dnes ...
  • Josef Šír - učitel, spisovatel a výtvarník 

   Defence status: DEFENDED
   Hynková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Diplomová práce z oblasti d jin pedagogiky je v nována osobnosti eského u itele, spisovatele, malí e a organizátora spole enského života, Josefa ŠÍRA, jenž jako pedagog p sobil na n kolika místech v Krkonoších a Podkrkonoší. ...
  • Josef Tůma 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Diplomová práce pojednává o životě a díle Josefa Tůmy (1865 - 1933). Jejím cílem je přiblížit osobnost venkovského učitele Josefa Tůmy, který působil v kolínském okrese a později v Praze. První kapitola se zabývá osobním ...
  • Ludmila Žofková. Život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Cílem této práce je přiblížit čtenáři život a dílo jedné z osobností české reformní pedagogiky 20. a 30. let 19. století, Ludmily Žofkové. V úvodní části se seznámíme s životem paní Žofkové tak, jak na něj ve svých rukopisech ...
  • Lužickosrbská gymnázia v ČSR po 2. světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Juricová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá historií lužickosrbských gymnázií v Československu po 2. světové válce, která v letech 1945 - 1950 sídlila postupně v České Lípě, Varnsdorfu a Liberci. Nastíněna je také historie Lužických Srbů ...
  • Místo waldorfské pedagogiky v současném českém školství 

   Defence status: DEFENDED
   Franko, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou waldorfské pedagogiky. Je členěna do pěti kapitol. První dvě mapují okolnosti vzniku waldorfského školství a životního formování myšlenkových konstruktů jejího zakladatele Rudolfa ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV