• Absolutní sluch v teorii i praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 1. 2016
   Předložená práce si klade za cíl zpracovat komplexně problematiku absolutní sluchu, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. K tomu bylo potřeba nahlédnout do oblasti hudební psychologie a definovat hudební ...
  • Absolutní sluch v teorii i praxi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bártová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předložená práce si klade za cíl zpracovat komplexně problematiku absolutní sluchu, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. K tomu bylo potřeba nahlédnout do oblasti hudební psychologie a definovat hudební ...
  • Alena Tichá a její přínos pro hlasovou výchovu hudebně méně rozvinutých dětí na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dunovská, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   The aim of the diploma thesis is to research the contribution of a prominent music educationalist PaedDr. Alena Tichá, PhD., who specialized in primary school children with lower music aptitude in her music education ...
  • Diagnostika hudebnosti žáků různých typů základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kuttlerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Tato práce se zabývá výzkumem vazeb mezi hudebními schopnostmi a schopnostmi jazykovými a matematickými. Prvním bodem je obecně psychologická charakteristika schopností. Uvádíme teorie C. Spearmana, H. Gardnera, J. P. ...
  • Diagnostika hudebnosti žáků základní školy. Komparace auditivní a audiovizuální verze testů 

   Defence status: DEFENDED
   Vachudová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 1. 2010
   Resumé Práce se zabývá možnostmi měření úrovně hudebních schopností a dovedností žáků základní školy prostřednictvím kolektivních testů hudebnosti, zadávaných klasickým auditivním způsobem a experimentálně pomocí využití ...
  • Environmentální témata ve výuce hudební výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Žídková, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Obsahem diplomové práce na téma Environmentálni témata ve výuce hudební výchovy je vytyčení možností, jak začlenit environmentálni prvky do předmětu hudební výchova. Nutnost zabývat se ekologickou tématikou vyplynula ...
  • Environmentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby J. Uhlíře a Z. Svěráka 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Enviromentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka Environmental education as a part of Hv at ...
  • Hra jako motivační prvek v hudebních činnostech dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
  • Hra jako prostředek žákovy aktivizace v hudebně výchovné práci na 1. stupni ZŠ. Hry s hudební teorií ve třídách s rozšířenou výukou HV 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorníková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá problémem využití hudebně didaktických her ve výuce hudební teorie. Teoretická část objasňuje některé obecné pojmy, jako je hra, aktivizace, či osobnost dítěte. Vychází z dějin pedagogiky, seznamuje ...
  • Hudebně didaktický a psychologický odkaz Františka Sedláka 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   NÁZEV: Hudebně didaktický a psychologický odkaz Františka Sedláka ANOTACE: Práce je věnována životu a dílu uznávaného pedagoga, hudebního teoretika, sbormistra a muzikanta Františka Sedláka. Práce si klade za cíl přinést ...
  • Hudební časopisy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
  • Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem 

   Defence status: DEFENDED
   Froňková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Autorský abstrakt Diplomová práce "Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem" se zabývá hudební pohádkou a jejím vlivem při zkouškách dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava ...
  • Hudební pomůcky v rozvoji hudebnosti dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Předkládaná diplomová práce se věnuje roli hudebních pomůcek v předškolním vzdělávání. Zabývá jejich vývojem v historii hudební výchovy, současným stavem na trhu a jejich využíváním v praxi. Cílem práce je v teoretické ...
  • Hudební postoje dětí a jejich hodnotová orientace 

   Defence status: DEFENDED
   Stratil, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   3 Abstrakt Zkoumání hudebních preferencí ve vztahu k dalším aspektům lidského života má dlouhou tradici. Předkládaná práce je zaměřena na zkoumání hudebních preferencí v souvislosti s hodnotovou orientací. Výzkum probíhal ...
  • Integrace výchovně vzdělávacích činností v rámci volnočasových aktivit u dětí v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Troušková, Ivanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Inventář motivačních činností v hudebních aktivitách. Vazba k zobcovým flétnám 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Motivace - "zázračná" síla, která dokáže divy. Pomáhá vést naše kroky k vytčenému cíli... A to nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v lidském životě. Každý pedagog si často klade otázku, jak docílit toho, aby byly ...
  • Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 2. 2018
   The objective of the dissertation thesis is to examine selected problems in the education of secondary level music teachers that influence their professional performance, in the context of current social and education ...
  • Koncipování zkoušky hudebnosti u šestiletých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Cviková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Motivační a aktivizační prvky v hudebních činnostech dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kautská, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   The topic of my bachelor essay is an inventory of motivational and activating elements/components in music activities for chlidren at preschool age. The theoretical part deals with motivation and activity in general.lt ...
  • Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Anotace: Diplomová práce by měla přiblížit problematiku využití interaktivní tabule v hudební výchově, její výhody, případně nevýhody. Cílem teoretické části je postihnout historii využívání IT, základní typy tabulí, jejich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV