• Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku 

   Hlaváčová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Z pohledu didaktiky biologie má tematika evoluce významnou roli, jelikož se díky svému integračnímu charakteru dotýká soudobého paradigmatu přírodovědného vzdělávání. Dizertační práce proto věnuje pozornost edukativním ...
  • Analýza využití multimédií ve výuce přírodopisu a biologie 

   Odcházelová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Digitální gramotnost patří ke klíčovým kompetencím důležitým pro osobní rozvoj člověka-žáka a uplatnění se v dnešní společnosti. Ačkoliv je implementace multimédií (resp. ICT) do vzdělávacího procesu globálně rozšířeným ...
  • Didaktické využití geoparku Český ráj ve výuce přírodopisu na druhém stupni ZŠ 

   Zrůstová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce je didaktického charakteru a klade si za cíl najít a popsat specifické aktivity vedoucí k zatraktivnění výuky geologie na základních školách. Práce předkládá autorské návrhy exkurzí a pokusů, ...
  • Environmentální výchova "pod střechou" - metody práce s dětmi relizované v rámci volnočasového kroužku v občanském sdružení Občanská inspirace 

   Vošahlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Environmental education indoors - system of work with children implemented within the framevork of a leisure club organized in a civil association Občanská inspirace The introduced Mgr. thesis is focused on the methods of ...
  • Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ 

   Jančaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Předkládaná disertační práce vznikla se záměrem vytvořit nový, moderní koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol. Takový koncept, který by odpovídal měnícím se podmínkám ve školách a který by reagoval ...
  • Geologické a biologické hodnocení svahových sesuvů v údolí Hučivé Desné (Loučná nad Desnou, Jeseníky) 

   Bihunec, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
  • Geologie chebské pánve a národní přírodní rezervace Soos 

   Bugová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Geologie Rychlebských hor 

   Buryánková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tato bakalářská práce představuje souhrn dostupných informací o geologii a mineralogii oblasti Rychlebských hor. Rychlebské hory se rozkládají na severu Moravy a ve Slezsku. Z hlediska regionálně geologického dělení Českého ...
  • Hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území v Praze a okolí 

   Ptáčková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V předložené magisterské diplomové práci je zhodnoceno deset maloplošných zvláště chráněných území ( mZCHU) v jihovýchodní části Prahy podle Metodiky hodnocení maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek & Buček, ...
  • Hornická činnost na území Horních Vernéřovic a současné využití bývalého dolu Bohumír 

   Bábiková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • Inventarizace mineralogických lokalit Kutnohorska a Žďárska 

   Havránek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   HAVRÁNEK P.: Inventarizace mineralogických lokalit Kutnohorska a Žďárska. Diplomová práce Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra Biologie a environmentálních studií Vedoucí práce: doc. RNDr. Vasilis ...
  • Klíčové kompetence pro udržitelné jednání v kurikulu preprimárního vzdělávání 

   Vošahlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 8. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta ABSTRAKT KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO UDRŽITELNÉ JEDNÁNÍ V KURIKULU PREPRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Tereza Vošahlíková Vedoucí práce Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Katedra ...
  • Laboratorní práce z fyziologie a anatomie rostlin a jejich využití na ZŠ 

   Vágnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na praktickou výuku anatomie, morfologie a fyziologie rostlin na základních školách v České republice. Teoretická část práce obsahuje základní souhrn znalostí z morfologie, anatomie ...
  • Léčivé rostliny a jejich didaktické využití na 2. stupni ZŠ 

   Čalkovská, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce se zabývá využitím tématiky léčivých rostlin na 2. stupni základní školy. Teoretická část se věnuje problematice současné fytoterapie, dále charakterizuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v České ...
  • Minerální prameny Karlovarského kraje 

   Nikolovová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Předkládaná práce je souhrnem veškerých dostupných informací o karlovarských minerálních pramenech. Je to rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá geologickými poměry západních Čech obecně, podrobně řeší ...
  • Multimediální atlas kutikul recentních semenných rostlin 

   Vaněčková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila zpracování kutikul vybraných recentních semenných rostlin. S touto problematikou jsem se poprvé seznámila ve druhém ročníku pedagogické fakulty na odborném semináři vedeným ...
  • Multimediální příručka endogenní geologie 

   Rameš, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá tvorbou multimediální hypertextové příručky endogenní geologie. První část obsahuje informace o množství a úrovni geologických pomůckách a učebnic, používaných ve výuce geologie na základních školách a ...
  • Naučné stezky CHKO Jeseníky a jejich využití v pedagogické praxi 

   Žídek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato magisterská diplomová práce vychází ze snahy poskytnout učitelům a studentům se zájmem o Hrubý Jeseník poznatky schopné podpořit jejich touhu po poznání. Rozšířit jejich vědomosti o ochraně přírody a o zajímavostech ...
  • Návrhy naučných geologických stezek v oblasti Rychlebských hor 

   Buryánková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předložená diplomová práce se věnuje návrhům nových naučných stezek v oblasti Rychlebských hor se specifickým zaměřením na geologii. Návrhům stezek předchází podrobná charakteristika studované oblasti s ohledem na její ...
  • Pohyby rostlin 

   Vágnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a je tematicky zaměřena na pohyby rostlin. Práce se dělí na dva základní celky. První z nich se podrobně zaměřuje na teoretické poznatky o pohybech rostlin získané z české a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV