• Dysfunkční rodinná výchova a její vliv na kvalitu partnerského vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá výchovou v dysfunkčních rodinách a jejím vlivem na partnerské vztahy. V úvodní části vymezuji odborné pojmy jako jsou rodina, výchova a partnerské vztahy, zabývám se teoriemi s těmito fenomény ...
  • Erich Fromm a jeho pojetí výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Mikšíková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The purpose of the thesis is to familiarize readers with the personality of Erich Fromma, the life events and personalities that inspired him in research projects, and I will try to outline a person's personality in the ...
  • Heideggerovo pojetí univerzity 

   Defence status: DEFENDED
   Zrno, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na Heideggerovo pojetí univerzity. Nejprve je představeno složité Heideggerovo myšlení a na tomto základě je popsána vědeckost vědy, pojetí univerzity v období jeho rektorského působení ve Freiburgu a v ...
  • Historie Státního ústavu školského pro domácí průmysl 

   Defence status: DEFENDED
   Hanilcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   (česky) Tématem bakalářské práce je historie Státního ústavu školského pro domácký průmysl. Historický výzkum se zabývá jednak obdobím před založením ústavu, dále dobou jeho působení v průběhu 20. století i jeho zánikem a ...
  • Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie. 

   Defence status: DEFENDED
   Šebešová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 2. 2017
   Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete didactic conception of ...
  • Logoterapie jako cesta k řešení existenciálních problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Kysilková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   (in English) This thesis is an attempt to outline the key principles of logotherapy as a way to resolve emotional states of emptiness or lack of life's meaning. It familiarizes the reader with elementary terminology such ...
  • Morální rozměr estetické zkušenosti v pragmatické pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Pelzová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   V rámci koncepce pragmatické pedagogiky je podstata výchovného působení spatřována ve zkušenosti, jejímž prostřednictvím jedinec rozvíjí a usměrňuje své schopnosti. Umění poskytuje formu specifické zkušenosti, na jejímž ...
  • Motivace k učitelské profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce "Motivace k učitelské profesi" se zabývala základní problematikou motivace k učitelské profesi. V teoretické části jsme se zaměřili na obecnou charakteristiku pojmů, které se váží k učitelské profesi, zejména ...
  • Multikultúrne aspekty v práci slovenského a českého učiteľa 

   Defence status: DEFENDED
   Štulrajter, Matúš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   2 Anotácia a kľúčové slová Anotácia V bakalárskej práci sa chcem venovať veľmi aktuálnej problematike multikultúrnych aspektov práce českých a slovenských učiteľov, ktoré zasahujú do výchovy a vzdelávania stále vo väčšej ...
  • Muzikoterapie a její vliv na děti předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The topic of the master thesis is music therapy and its effect on preschool children. The master thesis consists of four chapters, whereby the first three being the theoretical part and the fourth the practical part. The ...
  • Návrat dítěte z ústavní výchovy do rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Frenclová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku návratu dětí z ústavní výchovy do rodiny za podpory a spolupráce rodičů se sociálními pracovníky sociálně právní ochrany dětí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. ...
  • Osobnost učitele a připravenost na pedagogickou profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   The title of this theoretical bachelor thesis is the Teacher's Personality and Preparedness for Teaching Profession. The aim of the work is to characterise educational profession in the contexts of current discourse about ...
  • Pedagogické aspekty filosofie Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Vanžurová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Všeobecně známá definice pedagogiky, jakožto vědy o výchově, která je procesem záměrného působení na jednotlivce, přesně nevystihuje pravou podstatu toho, co si pod pojmy výchova a pedagogika představoval jeden z ...
  • Pedagogický odkaz Carla Orffa 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The main theme of this bachelor thesis is pedagogical legacy of Carl Orff, because this music educator and composer has created an important method of work in musical education known as "Schulwerk" which teachers use up ...
  • Pojetí sexuální výchovy na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Břízová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá historickými proměnami sexuality z hlediska filosofie. Dále se zaměřuje na biologické, psychické a sociální podmínky ovlivňující ...
  • Porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Slejšková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This diploma thesis describes comparison of free-time activities of children according to school age. The aim of this diploma thesis is to determine and evaluate the influence of parents on the choice of free-time activities ...
  • Problém smyslu v pedagogicko psychologických souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Cílem této práce je popsat pedagogické a psychologické aspekty procesu hledání smyslu života a identifikovat možné příčiny životní krize či ztráty. Práce také podává nástin možností, jaké má pedagogika v oblasti hledání a ...
  • Příčiny a psychosociální důsledky feminizace českého školství 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Bachelor Thesis Causes and Psychosocial Consequences of Feminization of Czech Education, Feminist Pedagogy focuses on mapping basic points in the transition of the teaching profession from men to women in the last one ...
  • Příprava na profesi z pohledu učitelů 1. stupně 

   Defence status: DEFENDED
   Skutil, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   in English The bachelor thesis deals with the problem of pregradual education of teachers of primary education. Its aim is to find out how primary school teachers assess their undergraduate training several years after ...
  • Přístupy k výuce dětí ze socio-kulturně slabého prostředí Francie a České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Schusová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Předkládaná studie je koncipována jako komparační teoretická práce, srovnávající dva koncepty přístupu ke vzdělávání dětí z prostředí sociokulturně deprivačního charakteru, s fokusem na žáky s odlišným mateřským jazykem. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV