• Didaktické materiály pro výuku přírodopisu u žáků s odlišným mateřským jazykem 

   Defence status: DEFENDED
   Špalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Práce se zabývá vzděláváním cizinců a tvorbou didaktických materiálů pro žáky druhého stupně základních škol, kteří hovoří odlišným mateřským jazykem. Práce mapuje a porovnává přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice ...
  • Formativní hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Laufková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Disertační práce se zabývá tématem formativního hodnocení na sekundárním stupni vzdělávání v širším kontextu. Cílem práce bylo vymezit pojem formativní hodnocení a objasnit, jakými způsoby je implementováno do výuky v ...
  • Formativní hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce Formativní hodnocení pojednává o jedné z forem školního hodnocení, zaměřující se na časté, interaktivní hodnocení žákova pokroku. Po uvedení do problematiky školního hodnocení, se zabývá hodnocením z pohledu ...
  • Konzultace učitel - žák - rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením na poskytování zpětné vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Trpálková, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Diplomová práce s názvem Konzultace učitel - žák - rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením na poskytování zpětné vazby pojednává o specifické roli konzultací ve vzdělávacím procesu jako formě spolupráce rodiny a školy. Cílem ...
  • Korektivní zpětná vazba v písemném projevu ve výuce anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The dissertation thesis is focused on feedback on writing in English lessons, and describes its character and pupil's perception of its comprehensibility. The theoretical part defines feedback as a tool of pedagogical ...
  • Kvalita verbální komunikace učitele 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Ehlichová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   Práce pojednává o verbální komunikační dovednosti založené na respektujícím a partnerském přístupu vůči žákům, a to prostřednictvím vícepřípadové studie dvou vybraných učitelů na druhém stupni základních škol. Teoretická ...
  • Markovo evangelium v českých překladech Bible 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráček, Robert (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Resumé Tato práce se zabývá Evangeliem podle Marka sepsaným v 1. století našeho letopočtu a sledovala 3 základní cíle: vliv překladatelské činnosti na srozumitelnost textu, kvalitu čtenářského zážitku a pedagogické zásady ...
  • Osobní organizace vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Dejmalová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 3. 2017
   Disertační práce se zabývá tématem osobní organizace vysokoškolských studentů v současném dynamickém prostředí vysoké školy. Cílem empirického výzkumu bylo prozkoumat, jak studenti organizují své studium na začátku studia. ...
  • Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu evropské jazykové vzdělávací politiky. Reliabilita hodnocení otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka ověřovaného maturitní zkouškou 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná Knotková, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 12. 2015
   This dissertation deals with the assessment of open-ended test items in the Writing Part of the Maturita Exam. The influence of the European language policy on Czech curricular documents and the conception of foreign ...
  • Případová studie: zavádění prvků formativního hodnocení do výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The Diploma Thesis named Case Study: Implementing Formative Assessment into Education focuses on formative assessment and its place as well as specifics in educational reality from two perspectives - it aims at first-hand ...
  • Realizace přechodu žáků na druhý stupeň po 5. a 4. ročníku 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Práce se zabývá přechodem žáků základní školy na 2. stupeň. Teoretická část popisuje vývoj českého primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. Dále porovnává povinné vzdělávání jednotlivých evropských států a zabývá se ...
  • Sebehodnocení žáků na 2. stupni vybrané základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda jsou žáci 2. stupně vybrané základní školy v Praze schopni účinné sebereflexe a zda jim s budováním sebehodnotících dovedností někdo na škole pomáhá. Hlavní výzkumný problém, ...
  • Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ v České republice a ve Švýcarsku 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis named Verbal assessment at primary schools in the Czech Republic and in Switzerland focuses on an introduction and a comparison of verbal assessment in these two countries. The comparison is intended as a tool ...
  • Vliv způsobu opravování chyb v mluveném projevu na sebědůvěru žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Kubalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce s názvem Vliv způsobu opravování chyb v mluveném projevu na sebedůvěru žáka se zabývá opravou chyby učitelem v mluveném projevu v hodinách anglického jazyka a vlivem způsobu opravy chyby na sebedůvěru žáka. ...
  • Vyučovací styly učitelů anglického jazyka na ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Harazimová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce s názvem Vyučovací styly učitelů anglického jazyka na ZŠ a SŠ se zabývá v ČR zatím relativně málo propracovaným tématem vyučovacích stylů. Pracuje s českými i zahraničními zdroji, na základě kterých tuto ...
  • Využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce pojednává o využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve třetím ročníku, které by mělo plnohodnotně sloužit k běžné diagnostice ze strany učitele a dále by mělo plnit funkci zpětné vazby pro žáka a rodiče ...
  • Výukové strategie rozvíjející kompetenci k učení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Špalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 1. 2015
   Práce je pokusem o představení specifické metodiky výuky žáků-cizinců, jejichž jazykové dovednosti dosud nedosahují úrovně potřebné ke zvládnutí běžné výuky na druhém stupni českých základních škol. Autorka popisuje využití ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV