Now showing items 1-20 of 34

  • Antikizující stavby v zahradní architektuře klasicismu v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Gottwaldová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Práce se zabývá antikizujícími stavbami, které vznikly v rámci zahradní architektury v Čechách a na Moravě v době klasicismu. Konkrétně jde o stavby, které nesly nejen antické prvky, ale byl u nich použit též určitý stavební ...
  • Centrum a periferie v římské Sýrii 

   Defence status: DEFENDED
   Doležálková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • The development of ceramics in the Sherabad oasis, South Uzbekistan 

   Defence status: DEFENDED
   Kobierská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá problematikou výběru typologie keramiky vzešlé z polních sběrů. Na příkladu souboru z uzbecké Šerábádské oázy, významného regionu antické Baktrie a působiště české archeologické mise, se pokouší ...
  • Dynamika osídlení Tocharistánu ve vrcholném středověku a její příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Damašek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   (česky): Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky výrazného rozvoje osídlení horských a podhorských oblastí Kugitangu a Bajsúntau v jižním Uzbekistánu a jeho dynamiky v období vrcholného středověku. Dále vyhodnocení ...
  • Fotografická dokumentace v archeologii 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovodská, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Bakalářská práce se věnuje popisu metod pořizování fotografické dokumentace v archeologii. Cílem je popsat všechny případy jejího užití a zároveň popsat vybavení, možnosti osvětlení a samotné pořizování fotografií v ...
  • Hádova říše v obrazech: Kult a ikonografie podsvětních bohů ve starověkém Řecku 

   Defence status: DEFENDED
   Wasserbauerová, Noemi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   This bachelor thesis deals with the Greek chthonic and underworld gods, their cult and especially iconography. The intention is to give a comprehensive overview of selected deities, their meaning and role in Greek mythology ...
  • Hedvábná stezka: kontakty Číny a západního světa 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce si klade za úkol shrnout vývoj obchodních vztahů mezi Čínou a západním světem, zejména pak s Římem, v časové periodě mezi 3. stol. př. Kr a 3. stol. po Kr. Důraz bude kladen především na archeologické nálezy ...
  • Helenistické nástenné maliarstvo 

   Defence status: DEFENDED
   Dekýšová, Danica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Resumé Názov práce: Helenistické nástenné maliarstvo Autor: Danica Dekýšová Katedra (ústav): Ústav pro klasickou archeologii Vedúci práce: PhDr. Ladislav Stančo, PhD. Email vedúceho práce: ladislav.stanco@ff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Imitatio Alexandri v helénistickém umění 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem imitace Alexandra Velikého v období helénismu. Také zahrnuje vybrané portréty Alexandra Velikého a to jak prezentoval svoji osobu. Práce se rovněž okrajově věnuje politické situaci, ...
  • Klasická ikonografická schémata v íránském umění. Vztahy mezi Persií a antickým západem 

   Defence status: DEFENDED
   Šütöová, Silvia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Diplomovou práci lze zařadit svým zaměřením mezi komparativní studie. Nabízí studii perského umění a vývoje využívaných ikonografií a snaží se rozpoznat řeckořímské vlivy na ikonografii nejčastěji zobrazených motivů v ...
  • Korinthida očima Pausánia a současné archeologie 

   Defence status: DEFENDED
   Chlup, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Bakalářská práce je analýzou prvních pěti kapitol druhé knihy Pausaniovy Cesty po Řecku. Autorem zaznamenaná fakta jsou analyzována a následně propojena se svými materiálními protějšky v prostředí archeologických výzkumů. ...
  • Lví památníky v Řecku: jejich význam a vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kamp, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The representation of lion in Greece repeatedly occurs in connection with divine cults or a myth, but chiefly in funeral context as grave markers. Among numerous preserved examples there are monumental sculptures associated ...
  • Po stopách Persefoné: ikonografie výzdoby makedonských elitních hrobek 

   Defence status: DEFENDED
   Kamp, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tématem této magisterské práce je ikonografie výzdoby makedonských hrobek v období od druhé poloviny 4. do první poloviny 2. století př. n. l. Cílem je nalezení principů v uplatňování dekorativních prvků makedonských hrobek ...
  • Pohřební stavby vybraných kmenů severní Afriky v časovém horizontu 4.st.př.Kr. až 5.st.n.l. 

   Defence status: DEFENDED
   Kramerová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá pohřební architekturou vybraných berberských kmenů, severní Afriky, jmenovitě Garamantů a Numidů, v časovém horizontu 4. st. př. Kr. až 5. st. po Kr. Nejprve je stručně představen kmen Garamantů ...
  • Portrét Alexandra Velikého v helénistickém umění 

   Defence status: DEFENDED
   Pejchlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá portréty Alexandra Velikého v řeckém umění helénistického období. Je zaměřena na obecnou charakteristiku, na popis a interpretaci jednotlivých portrétů, zejména v plastice, ale také na ...
  • Postavení karavanního obchodu v hospodářství římské Sýrie 

   Defence status: DEFENDED
   Doležálková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou antického karavanního obchodu procházejícího oblastí římské provincie Sýrie. Jsou zde analyzovány dostupné poznatky o dálkovém pozemním obchodu, jeho hlavních dopravních ...
  • The pottery of sector 20 at Jandavlattepa 

   Defence status: DEFENDED
   Včelicová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem této práce bylo klasifikovat a analyzovat soubor keramického materiálu ze sektoru 20, tzv. Citadely, naleziště Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu. Toto sídlo nacházející se historické oblasti Baktrie bylo v poslední ...
  • Proměny městského a venkovského osídlení v Syropalestině na příkladu oblasti tzv. Dekapole v římské císařské době 

   Defence status: DEFENDED
   Krnáč, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato práce si klade za cíl popsat rozvoj a proměny městských a venkovských sídlišť v Syropalestině na území tzv. Dekapole v římské císařské době. První část je věnována historii vymezené oblasti a to počínaje vznikem římské ...
  • Proměny městského osídlení na území Syropalestiny v období helénismu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   V této práci si kladu za cíl představit městský prostor na území Syropalestiny a jeho proměny v období raného helénismu. Sledovaným časovým horizontem je doba od vlády Alexandra Makedonského, který na pozorované území ...
  • Prostorová analýza pozdně antického sídliště - příklad Džandavláttepa 

   Defence status: DEFENDED
   Machačíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá prostorovým rozložením drobných nálezů na pozdně antické lokalitě Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu, v Šerabádském okrese. Prostřednictvím archeologické metody prostorové analýzy si klade za ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV