Now showing items 1-20 of 71

  • 100 let antropologické knihovny PřF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Bakalářská práce se zabývá historií knihovny antropologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce bylo s blížícím se stoletým výročím zachytit i události, které jsou s vývojem knihovny spojeny. První část ...
  • Aktivity veřejných knihoven pro dětské čtenáře 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Analýza fungování informačních referenčních služeb pro cizince v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenický, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
   Tématem práce je charakteristika turistických informačních center v Praze, jimi poskytovaných služeb a informací a institucí, které je zřizují.. Cílem práce je analýza a hodnocení těchto center a institucí, jakož i dalších ...
  • Analýza knihovního fondu veřejné knihovny a jeho využitelnost 

   Defence status: DEFENDED
   Riedlová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 4. 2010
   Rigorózní práce mapuje a analyzuje stav knihovního fondu a jeho využitelnost na případu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (www.mvk.cz) za léta 1997-2008. Zaměřuje se na hledisko přírůstku, úbytku a skladbu přírůstku, ...
  • Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i. 

   Defence status: DEFENDED
   Římanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi inovace v knihovně Ústavu termomechaniky. Výchozí část obsahuje ve struktuře dekompozice knihovního systému rozbor stávající situace. Zejména je sledována míra automatizace knihovních ...
  • Analýza současného stavu sítě lékařských knihoven registrovaných u Ministerstva zdravotnictví ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Tématem bakalářské práce jsou knihovny resortních organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Úvodní kapitola je věnována základnímu vymezení lékařských knihoven, jejich funkcím a druhům. Zde se také nachází podkapitola o ...
  • Analýza současného stavu sítě lékařských knihoven registrovaných u Ministerstva zdravotnictví ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzlová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Hlavním tématem jsou muzejní knihovny Královéhradeckého kraje. Srování tří vybraných knihoven z hlediska jejich služeb, fodnu, otevírací doby a propagace knihovny směrem k široké veřejnosti. V úvodní části se seznámíme s ...
  • Analýza současného stavu školních knihoven v kraji Vysočina 

   Defence status: DEFENDED
   Roith, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This thesis deals with the analysis of the current state of libraries in elementary and secondary schools in the Vysočina region. In the first part of the text outlines the basic problems of school libraries along with the ...
  • Analýza současného stavu školních knihoven v Královéhradeckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Dragounová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Bakalářská práce se zabývá současným stavem školních knihoven v Krá- lovéhradeckém kraji. V úvodní části textu je uvedena základní problematika školních knihoven. Další kapitola je věnována charakteristice kraje, popisu ...
  • Analýza současného stavu školních knihoven v regionu Praha 1-5 

   Defence status: DEFENDED
   Manoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu školních knihoven v regionu Praha 1 - 5. Práce je členěna do tří kapitol, v úvodní kapitole je definován pojem školní knihovna a vymezen sledovaný region. V druhé části ...
  • Analýza školních knihoven v Olomouckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalíková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
   The presented work is focusing on assessment of school libraries in Olomouc region. The theoretical introduction accompanied by description of educational system in particular region is also described. The current status ...
  • Automatizovaný knihovnický systém Olib 7: implementační proces a administrace 

   Defence status: DEFENDED
   Rybářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším ...
  • Dokumenty o severoamerických kulturách ve fondu Knihovny Náprstkova muzea v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kochová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Cílem práce je popis a analýza fondu Knihovny Náprstkova muzea z hlediska významu pro studium severoamerických kultur. Zahrnut je i životopis Vojty Náprstka jako zakladatele Náprstkova muzea a muzejní knihovny, s rozhodujícím ...
  • Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení 

   Defence status: DEFENDED
   Krobot, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Cílem práce je zmapovat současné trendy související s elektronickými knihami a novými způsoby publikování. Práce sleduje sociální aspekty čtení z elektronických zařízení, nové způsoby percepce textu a kriticky hodnotí ...
  • Elektronické knihy v informačním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   V úvodní části diplomová práce shrnuje nejvýraznější výhody a úskalí publikování elektronických dokumentů. Hlavní část práce pak mapuje vývoj v oblasti elektronických knih od jejich počátků až do dnešních dnů. Práce sleduje ...
  • Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Bakalářská práce na téma "Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách" se zabývá geolokačními službami a hrami, které mohou mít pozitivní dopad pro knihovny. První kapitola je věnována současným geolokačním službám ...
  • Grantové programy na podporu menších veřejných knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Burský, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Bakalářská práce Grantové programy na podporu menších veřejných knihoven se zabývá možnostmi grantového financování malých veřejných knihoven z prostředů státního rozpočtu ČR, veřejných financí a financí získaných ze ...
  • Historie, současnost a budoucnost školních knihoven ve Spojených státech amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Emmer, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Diplomová práce se zabývá historií školních knihoven v USA, nejdůležitějšími aspekty jejich současného fungování a naznačením trendů, které budou v budoucnosti pro jejich postavení a rozvoj určující. V práci jsou analyzovány ...
  • Historie, současnost a budoucnost školních knihoven ve Spojených státech amerických a dopad jejich činnosti na akademické výsledky studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Emmer, DiS., Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
   Rigorózní práce se zabývá historií školních knihoven v USA, nejdůležitějšími aspekty jejich současného fungování a naznačením trendů, které budou v budoucnosti pro jejich postavení a rozvoj určující. V práci jsou analyzovány ...
  • Hodnocení současných služeb DDS v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem bakalá ské práce bylo vyhledání a popis nejvýznamn jších sou asných služeb elektronického dodávání dokument v R. První kapitola se zabývá historií služeb DDS a d vody jejich vzniku. Druhá kapitola vysv tluje terminologii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV