Now showing items 1-20 of 27

  • Evaluace učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Trunda, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   TITLE: Teacher Evaluation AUTHOR: Mgr., Bc. Jiří Trunda DEPARTMENT: Primary Education SUPERVISOR: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Abstract: This dissertation thesis deals with the evaluation of teachers in the context ...
  • Hodnocení a sebehodnocení prostřednictvím žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Manochová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část se zabývá pojetím školního hodnocení, které je vyžadováno současnou koncepcí primárního vzdělávání. Pozornost je věnována inovativním formám hodnocení, ...
  • Implementace CLILu do výuky v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vallin, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 5. 2017
   TITLE: CLIL Implementation Into Primary School Teaching AUTHOR: PhDr. Petra Vallin DEPARTMENT: Department of Primary School Education, Faculty of Education, Charles University SUPERVISOR: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, ...
  • Inovativní přístupy k hodnocení žáků 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Žákovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   V teoretické části bude pomocí odborné literatury vymezen pojem hodnocení a budou představeny různé typy, funkce a možné formy hodnocení. Větší úsek teoretické části práce se bude zabývat závěrečným slovním hodnocení, které ...
  • K možnostem predikce připravenosti předškolních dětí na výuku ve čtení a psaní 

   Defence status: DEFENDED
   Havlisová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
   Disertační práce je zaměřena na problematiku časné diagnostiky předpokladů ke čtení a psaní u dětí v předškolním věku. Zvolené téma je zpracováno zejména v kontextu prevence raných učebních obtíží . Teoretická část práce ...
  • Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula 

   Defence status: DEFENDED
   Voda, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   RESUMÉ Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula V centru pozornosti disertační práce stojí učitel v trojjediné roli. Každá z těchto rolí nabízí inspirace k promýšlení tématu vnitřní ...
  • Kurikulární reforma v ČR po roce 1989 v mezinárodním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Předložená práce identifikuje společné trendy v kurikulární politice v oblasti povinného vzdělávání na konci 20. a počátku 21. století. Všímá si ideových východisek kurikulární politiky v České republice po roce 1989 a ...
  • Mentoring jako nástroj podpory profesního rozvoje učitele a studentů učitelství 

   Defence status: DEFENDED
   Velechovská, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Work explores the benefits of mentoring for the professional development of teachers and students of teaching. The aim is to contribute to discussions of mentoring in the Czech Republic. The theme of mentoring in our ...
  • Možnosti a meze využití metody CLIL v českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o inovativní metodě CLIL, jež propojuje výuku nejazykového předmětu s cizím jazykem. Cílem práce je s využitím akčního výzkumu ověřit možnosti uplatnění metody CLIL v podmínkách 1. ročníku vybrané ...
  • Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Holemá, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Opportunities of applying drama education in the Scholastic educational program of the elementary school ABSTRACT Key words: drama education, Scholastic educational program for elementary schooling, implementing new courses ...
  • Možnosti uplatnění projektového vyučování na 1. st .ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zvárová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The theme of this diploma thesis is project teaching and the possibilities of its use at primary schools. This thesis is based on the points of departure and principles of the transformation of Czech education system after ...
  • Možnosti vedení žáků druhého stupně základní školy k sebeřízení v situacích výzvového chování 

   Defence status: DEFENDED
   Dubec, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   Mgr. Michal Dubec Dissertation The possibilities of guiding secondary school students to self-regulation in situations of challenging behavior. Abstract This dissertation examines the possibilities of guiding secondary ...
  • Možnosti využití kooperativní výuky v prvních třech ročnících 1. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Cozlová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce je reflexe tříletého období zavádění a průběhu kooperativní výuky v prvních třech ročnících základní školy. Jsou zde zhodnoceny důvody k realizaci kooperativní výuky, popsána organizace výuky, jsou ...
  • Multikulturní výchova na české základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá multikulturní výchovou a jejím uplatněním v české primární škole. V teoretické části jsou naznačeny základní pojmy a východiska, zastoupení multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech, metody ...
  • Nové přístupy k hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Eiseltová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   V teoretické části je práce zaměřena na současné proměny v pojetí základního vzdělávání. Pozornost je hlavně věnována proměnám v pojetí cílů vzdělávání a nové didaktické koncepci výuky. V rámci změn dochází k proměnám v ...
  • Nové přístupy k hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The thesis has both, theoretical and research character. It focuses on the problems of a contemporary Czech school pupil evaluation. It investigates the problems as well as the efforts aiming the pupil evaluation process ...
  • Problematika nadaných žáků v přípravě učitelů primární školy 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmářová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Dizertační práce se zabývá problematikou implementace tématu vzdělávání nadaných žáků do přípravy učitelů primárních škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracovány nejvýznamnější poznatky ...
  • Problémy současných začínajících učitelů na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vinčálková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   V životě každého člověka se vyskytne mnoho cest, kterými se může dát. Každý z nás si vybírá svou cestu, pro sebe nejschůdnější, podle svého naturelu a v kontextu nastávajících životních situací, a také podle toho, jací ...
  • Problémy začínajících učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce "Problémy začínajících učitelů" se zabývá problematikou začínajících učitelů a jejich problémů v prvních letech výkonu učitelské profese. Cílem práce je identifikace klíčových problémů začínajících učitelů. ...
  • Příprava studentů primární pedagogiky ke konstruktivistickému pojetí učiva a vyučování o společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Preparing student teachers for constructivist teaching about society in primary grades Michaela Dvořáková Abstract The content of primary social studies could be described as cultural universals - domains of human existence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV