• Evaluace učitele 

   Trunda, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   NÁZEV: Evaluace učitele AUTOR: Mgr., Bc. Jiří Trunda KATEDRA: Katedra Primární pedagogiky ŠKOLITEL: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje evaluaci učitelů v kontextu českého školství. ...
  • Hodnocení a sebehodnocení prostřednictvím žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ 

   Manochová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část se zabývá pojetím školního hodnocení, které je vyžadováno současnou koncepcí primárního vzdělávání. Pozornost je věnována inovativním formám hodnocení, ...
  • Implementace CLILu do výuky v primární škole 

   Vallin, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 5. 2017
   NÁZEV: Implementace CLILu do výuky v primární škole AUTORKA: PhDr. Petra Vallin KATEDRA: Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova ŠKOLITELKA: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ABSTRAKT: ...
  • Inovativní přístupy k hodnocení žáků 1. stupně ZŠ 

   Žákovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   V teoretické části bude pomocí odborné literatury vymezen pojem hodnocení a budou představeny různé typy, funkce a možné formy hodnocení. Větší úsek teoretické části práce se bude zabývat závěrečným slovním hodnocení, které ...
  • K možnostem predikce připravenosti předškolních dětí na výuku ve čtení a psaní 

   Havlisová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
   Disertační práce je zaměřena na problematiku časné diagnostiky předpokladů ke čtení a psaní u dětí v předškolním věku. Zvolené téma je zpracováno zejména v kontextu prevence raných učebních obtíží . Teoretická část práce ...
  • Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula 

   Voda, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   RESUMÉ Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula V centru pozornosti disertační práce stojí učitel v trojjediné roli. Každá z těchto rolí nabízí inspirace k promýšlení tématu vnitřní ...
  • Kurikulární reforma v ČR po roce 1989 v mezinárodním srovnání 

   Dvořáková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Předložená práce identifikuje společné trendy v kurikulární politice v oblasti povinného vzdělávání na konci 20. a počátku 21. století. Všímá si ideových východisek kurikulární politiky v České republice po roce 1989 a ...
  • Mentoring jako nástroj podpory profesního rozvoje učitele a studentů učitelství 

   Velechovská, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Cílem práce je přispět k řešení problematiky mentoringu v České republice, zkoumat možnosti využití mentoringu pro rozvoj profesních kompetencí učitelů a studentů učitelství. Téma mentoringu je v našich podmínkách relativně ...
  • Možnosti a meze využití metody CLIL v českých školách 

   Němečková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o inovativní metodě CLIL, jež propojuje výuku nejazykového předmětu s cizím jazykem. Cílem práce je s využitím akčního výzkumu ověřit možnosti uplatnění metody CLIL v podmínkách 1. ročníku vybrané ...
  • Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy 

   Holemá, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy ABSTRAKT Klíčová slova: dramatická výchova, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zavádění nového předmětu do výuky, učitelsky ...
  • Možnosti uplatnění projektového vyučování na 1. st .ZŠ 

   Zvárová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The theme of this diploma thesis is project teaching and the possibilities of its use at primary schools. This thesis is based on the points of departure and principles of the transformation of Czech education system after ...
  • Možnosti využití kooperativní výuky v prvních třech ročnících 1. stupně základní školy 

   Cozlová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce je reflexe tříletého období zavádění a průběhu kooperativní výuky v prvních třech ročnících základní školy. Jsou zde zhodnoceny důvody k realizaci kooperativní výuky, popsána organizace výuky, jsou ...
  • Multikulturní výchova na české základní škole 

   Černá, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá multikulturní výchovou a jejím uplatněním v české primární škole. V teoretické části jsou naznačeny základní pojmy a východiska, zastoupení multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech, metody ...
  • Nové přístupy k hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Eiseltová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   V teoretické části je práce zaměřena na současné proměny v pojetí základního vzdělávání. Pozornost je hlavně věnována proměnám v pojetí cílů vzdělávání a nové didaktické koncepci výuky. V rámci změn dochází k proměnám v ...
  • Nové přístupy k hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Pospíšilová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The thesis has both, theoretical and research character. It focuses on the problems of a contemporary Czech school pupil evaluation. It investigates the problems as well as the efforts aiming the pupil evaluation process ...
  • Problematika nadaných žáků v přípravě učitelů primární školy 

   Krčmářová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Dizertační práce se zabývá problematikou implementace tématu vzdělávání nadaných žáků do přípravy učitelů primárních škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracovány nejvýznamnější poznatky ...
  • Problémy současných začínajících učitelů na 1. stupni základní školy 

   Vinčálková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   V životě každého člověka se vyskytne mnoho cest, kterými se může dát. Každý z nás si vybírá svou cestu, pro sebe nejschůdnější, podle svého naturelu a v kontextu nastávajících životních situací, a také podle toho, jací ...
  • Problémy začínajících učitelů 

   Dvořáková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce "Problémy začínajících učitelů" se zabývá problematikou začínajících učitelů a jejich problémů v prvních letech výkonu učitelské profese. Cílem práce je identifikace klíčových problémů začínajících učitelů. ...
  • Příprava studentů primární pedagogiky ke konstruktivistickému pojetí učiva a vyučování o společnosti 

   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Příprava studentů primární pedagogiky ke konstruktivistickému pojetí učiva a vyučování o společnosti Michaela Dvořáková Abstrakt Obsah učiva sociálních věd na 1. stupni základní školy sice tvoří kulturní univerzálie - ...
  • Příprava učitelů na vzdělávání v právech dítěte 

   Hejlová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   Disertační práce hledá odpověď na otázku, proč učit děti právům dítěte a na jakých pilířích toto vzdělávání vystavět. Výsledkem je koncepční založení kurzu vzdělávajícího učitele v právech dítěte při pregraduální vysokoškolské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV