• Aktuální otázky mlčenlivosti zdravotnického pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Povinná mlčenlivost, zejména ve zdravotnictví, ale obecně i v dalších regulovaných povoláních, je v poslední době, zvláště v souvislosti s některými trestními kauzami jak zdravotnických pracovníků, tak v oblasti advokacie ...
  • Aktuální problémy trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka v souvislosti s dříve vyslovenými přáními 

   Defence status: DEFENDED
   Franková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat úpravu dříve vyslovených přání, relativně čerstvě zakotveného institutu českého právního řádu, a jeho problematické rysy, zejména problematiku trestní odpovědnosti, která dosud není ...
  • Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Resumé: Cílem mé diplomové práce na téma "Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti" je analyzovat tyto dva druhy právní odpovědnosti ve vztahu k výkonu lékařského povolání, provést ...
  • Eutanázie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Karásková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty eutanázie se zvláštním zaměřením na souvislosti trestněprávní. Je rozdělena do čtyř obsáhlých kapitol. První kapitola definuje pojmy, jejichž dokonalé pochopení je nezbytné ...
  • Euthanasie 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkvová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   V této diplomové práci jsem se v úvodu zaměřila na definici pojmu a dělení euthanasie, jeho vývoj z pohledu legislativních snah na našem území a ústavněprávní základy. Dále jsem se soustředila na úpravu problematiky v ...
  • Euthanasie 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   RESUMÉ Cílem této diplomové práce je sjednotit celkový náhled na problematiku euthanasie a asistované sebevraždy s kladením důrazu na trestní právo. Nepokouším se vyvodit závěr, zda zlegalizovat euthanasii v českém právním ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Kaslová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Informovaný souhlas pacienta je v současné době jedním z nejvíce se rozvíjejících institutů medicínského práva. Jeho vůdčí zásadou je pacientova autonomie a zvláště svoboda jeho rozhodování o sobě samém. Cílem této diplomové ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Jurošková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Závěr Závěrem musím konstatovat, že tato práce rozhodně nemohla obsáhnout informovaný souhlas v celé jeho šíři a se všemi úskalími. I kdyby totiž nebyla omezená svým možným rozsahem, nebylo by možné zachytit vše. Je tomu ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   54 8. Závěr V úvodu jsem si vytkla cíl této práce, kterým bylo pojednat o institutu informovaného souhlasu, jeho obsahu, složkách a formě, a dalších problémech s tím souvisejících. Na začátku práce jsem pojednala o vývoji ...
  • Informovaný souhlas, zejména trestněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Právnická Fakulta Katedra trestního práva Centrum zdravotnického práva Lukáš Malý INFORMOVANÝ SOUHLAS zejména trestněprávní aspekty Diplomová práce Anotace Tato diplomová práce se zabývá poslední ...
  • Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a rozhodování o ní v adhezním (trestním) řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Non-material damage in health injury and decision making in adhesive (criminal) proceedings Abstract The diploma thesis focuses on current legislature, issues and questions regarding compensation of non-material damage ...
  • Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Responsibility of the doctor in criminal law and the circumstances under which it is possible to carry out medical procedures without the threat of legal punishment is a topic that has been, is and will be always up to ...
  • Okolnosti vylučující protiprávnost při poskytování zdravotních služeb. 

   Defence status: DEFENDED
   Zaoralová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Okolnosti vylučující protiprávnost mají v oblasti poskytování zdravotních služeb nezastupitelný význam, když stanovují, za jakých podmínek je možné provádět lékařské zákroky bez možnosti trestního postihu. Jejich právní ...
  • Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví (§ 99 TŘ a další ustanovení) 

   Defence status: DEFENDED
   Pilcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Resumé Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví (§ 99 trestního řádu a jiná ustanovení) Cílem této diplomové práce je představit problematiku povinné mlčenlivosti v českém právním řádu. Ač se práce zaměřuje především na ...
  • Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví z hlediska trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   v českém jazyce Problematika povinné mlčenlivosti bývá často v praxi podceňována jak samotnými zdravotnickými pracovníky, tak i jejich klienty. Ti si mnohdy neuvědomují, že jednání lékařů nebo personálu může být zásahem ...
  • Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků - trestněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Mišľan, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 10. 2014
   Resumé Cílem mé práce bylo přiblížit problematiku povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a výjimek z tohoto institutu v souvislosti s trestním právem. V úvodní části diplomové práce je obecně definován institut ...
  • Práva pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Práva pacientů (shrnutí) Diplomová práce Práva pacientů není vyčerpávajícím přehledem všech práv, která pacienti dle platné právní úpravy mají, z důvodu rozsáhlosti tématu zaměřila autorka svou pozornost pouze na nejdůležitější ...
  • Práva pacientů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Švadlenová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Závěr "Práva pacientů" jsou významnou oblastí medicínského práva. V současnosti se o nich často veřejně hovoří zejména v souvislosti s ochranou osobnosti a právem na tělesnou integritu. V životě se s nimi setká nepochybně ...
  • Právní odpovědnost lékaře 

   Defence status: DEFENDED
   Hamran, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   70 8. ZÁVĚR Shrnutí práce V této práci jsem se snažil stručně rozebrat problematiku právní odpovědnosti lékaře při výkonu jeho zdravotnického povolání. Jak je vidět, povinnosti lékařů jsou nesčetné a jejich nedodržení může ...
  • Přečin neposkytnutí pomoci ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Wentová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Předmětem této diplomové práce je komplexní rozbor specifik trestného činu neposkytnutí pomoci páchaného v oblasti zdravotnictví, přesněji páchaného především lékaři. Vlastní práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV