• Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Výprachtická, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na vnitřní vztah mezi advokátem a klientem. Přestože toto téma bylo již mnohokrát zpracováno, domnívám se, že zejména v kontextu aktuální judikatury a novelizace některých předpisů, může tato ...
  • Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Kuklík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce je právní vztah advokát - klient a jejich vzájemná práva a povinnosti. Při jejím vyhotovování jsem se zaměřil zejména na současnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 85/1996 Sb., o ...
  • Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Kadlec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   The aim of this thesis is to specify certain legal relationship arising between attorney and his client. This legal relationship characterises, to certain extent, role of attorney in the legal system of the Czech Republic ...
  • Aktuální otázky rozhodčího řízení v ČR 

   Mlčochová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
  • Aplikace metod mimosoudního urovnávání sporů při uplatňování spotřebitelských práv a řešení spotřebitelských sporů 

   Teplá, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Cílem této práce, který jsem si v úvodu vytyčila, bylo podat, pokud možno, ucelený přehled o existujících možnostech uplatňování spotřebitelských práv mimosoudní cestou v zahraničí i v České republice. Práci jsem koncepčně ...
  • Dokazování v civilním procesu 

   Klimtová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Resumé Téma dokazování v civilním procesu jsem si vybrala především z toho důvodu, neboť považuji tuto problematiku nejen za velice zajímavou, ale i z hlediska další odborné praxe za velmi podstatnou. Dokazování v civilním ...
  • Důkazní prostředky v civilním řízení 

   Benešová, Berta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Shrnutí Tématem předkládané diplomové práce jsou důkazní prostředky v civilním řízení. Jde o téma v civilním procesu velice podstatné, jelikož dokazování představuje z praktické stránky nejdůležitější stádium řízení. Právě ...
  • Exekuce prodejem movitých věcí 

   Hobl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   Název práce: Exekuce prodejem movitých věcí Jak z titulu vyplývá, práce se zaměřuje na jeden ze způsobů vymáhání pohledávek v České republice prostřednictvím soudních exekutorů. V úvodní části autor seznamuje čtenáře s ...
  • Exekuce prodejem nemovitosti 

   Fleglová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Pro posledních několik let je charakteristický každoroční nárůst nařízených exekucí a výkonů rozhodnutí, což je pravděpodobně způsobeno celosvětovou hospodářskou krizí, při níž věřitelé začali s větším důrazem požadovat ...
  • Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí 

   Guckler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu ...
  • Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí 

   Guckler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu ...
  • Funkce insolvenčního správce a její obdoba v právním řádu Španělského království 

   Plívová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   The position of insolvency trustee and its equivalent under the laws of Kingdom of Spain The purpose of this thesis was to describe main features of Czech and Spanish legal regulation of insolvency trustee respectively ...
  • Hromadné žaloby v českém procesním právu 

   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Hromadné žaloby v českém procesním právu Resumé Předkládaná práce pojednává o problematice hromadných žalob, tedy nástroje sloužícího ke kolektivní ochraně soukromých práv v civilním soudním řízení. Cílem práce je analyzovat ...
  • Insolvence z pohledu dlužníka - fyzické osoby nepodnikatele 

   Tabach, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   Rigorózní práce se zabývá insolventností dlužníků - fyzických osob nepodnikatelů, kteří se dostanou do neschopnosti splácet své závazky. K řešení tohoto problému slouží insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., který stanovuje ...
  • Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem 

   Šebková Stráska, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 1. 2012
   v českém jazyce V této diplomové práci analyzuji Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení a jeho dopady na insolvenční řízení v členských státech Evropské unie. Nařízení vytváří evropské ...
  • Insolvenční správce v případě řešení úpadku konkursem 

   Hriníková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Účelem insolvenčního řízení v případě řešení úpadku konkursem je zjištění přihlášených pohledávek a jejich následné poměrné uspokojení z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Hlavní činností insolvenční správce při výkonu ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Veselovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   91 6. Závěr Z předchozího výkladu vyplývá, že rozhodčí řízení nemůže vytvářet konkurenci řízení soudnímu. Lze s úspěchem konstatovat, že v řadě aspektů je rozhodčí řízení projevem pokročilejšího právního uvědomění. Již ...
  • Koncentrace řízení a její meze 

   Choreňová, Tatiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této diplomové práce je koncentrace řízení a její meze. Koncentrace řízení je prostředkem zabezpečujícím rychlost, hospodárnost a efektivitu civilního řízení, přičemž v českém právním řádu má místo zejména v řízeních ...
  • Koncentrace řízení v civilním procesu 

   Barták, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Závěr Cílem této práce bylo přispět k odborné diskusi v době, kdy byla přijata novela, jež se svými důsledky pro podobu koncentrace řízení jeví jako zásadní. Snažil jsem se poukázat na některé zásadní otázky navozené ...
  • Koncentrace řízení v civilním procesu 

   Bieliková, Nora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Shrnutí a perspektivy dalšího vývoje Neustále se zrychlující rozvoj soukromoprávních vztahů, aktuální společenská integrace a další faktory, které s tímto rozvojem úzce souvisejí, vyvolávají stále větší nároky na průběh ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV