• Agresivní jednání a postoje vůči starým lidem 

   Vyšínová Matičková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Senioři představují početnou sociální skupinu, která vystupuje ve společnosti vzhledem ke svému nevýhodnému postavení často jako oběť agresivního chování. Agrese cílená na staré lidi má svá specifika a lze na ni nahlížet ...
  • Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích 

   Lačev, Alek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   "To je strašné. Dneska už se nedá věřit vůbec nikomu." - Dawn Butler V této dizertaci se zabývám fenoménem zrady v oboru psychologie. I přes skutečnost, že příkladů zrady se najde celá řada, existuje relativně ...
  • Atribuční styly a jejich výzkum u osob s psychosomatickým onemocněním 

   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá atribučními styly a jejich výzkumem u pacientů s psychosomatickým onemocněním. Text je rozdělen na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je definován pojem psychosomatické onemocnění. ...
  • Hodnoty a motivace advokátů působících v oblasti trestního práva 

   Hurychová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   působících v oblasti trestního. Práce je pak zaměřena především na hodnoty, které plní v osobnosti člověka řadu dalších funkcí, než jen funkci motivační. Diplomová práce v teoretické části ukazuje téma hodnot z pohledů ...
  • Identifikace emočního výrazu podle fotografií a podle krátkých videozáznamů 

   Jiřištová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   a klíčová slova Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku identifikace emočního výrazu v lidském obličeji. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky emocí, charakteristikou výrazu jednotlivých základních emocí ...
  • Interkulturní aspekty spolupráce v mezinárodní firmě. Sociálně psychologické zřetele 

   Pečenka, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   P.Pečenka: ABSTRAKT DISERTACE Disertační práce se dotýká v současné době velmi akcentované problematiky interkulturní spolupráce. Problematiky, která se změnou společenských podmínek stává ryze praktickou otázkou, jakož i ...
  • Intimita jako jeden ze základních znaků těsných vztahů 

   Haubertová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Těsné vztahy naplňují touhu jedince navazovat a udržovat blízké vztahy s druhými, což patří k jedné ze základních potřeb člověka. Mezi těsné vztahy tradičně řadíme partnerské, rodinné a přátelské vztahy, v rámci nichž ...
  • Kdo jsem? Specifické znaky identity českých adolescentů 

   Nováková, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou identity v období adolescence a zaměřuje se na specifika identity dospívajících v České republice. Vzhledem k tomu, že tématu identity se u nás nevěnuje dostatek pozornosti a ...
  • Lev Semjonovič Vygotskij: kulturněhistorická teorie 

   Soukupová, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Cílem diplomové práce je představit hlavní body kulturněhistorické teorie L. S. Vygotského, zejména s přihlédnutím k otázce přirozenosti a povahy člověka. Zaměřuje se na filozofické a vědecké zdroje kulturněhistorické ...
  • Motivace studentů lékařské fakulty ke studiu a vlivy na její změnu během studia 

   Hanušová, Ingrid (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Předkládaná disertační práce obsahuje mapující výzkum motivace studentů 1. lékařské fakulty v Praze ke studiu a povolání, vlivů, které na motivaci během studia působí, a okolností působících na rozhodování pro toto studium. ...
  • Námět v díle současných českých malířů a jeho vztah k osobnosti tvůrce 

   Uholyeva, Xenie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Předkládaná diplomová práce se zabývá osobností výtvarného umělce, některými obsahovými charakteristikami jeho díla a vztahem mezi nimi. Teoretická část začíná úvodem do problematiky interdisciplinárního výzkumu výtvarného ...
  • Projevy vzájemné agrese a násilí mezi staršími lidmi a sociálním okolím (pohled klientů dvou domů s pečovatelskou službou) 

   Braierová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Na agresi a násilí nahlížíme jako na jeden z možných způsobů vzájemného jednání mezi jednotlivci či skupinami. Náš zájem je soustředěn na agresivní a násilné jednání starších osob (jedinců starších 65 let) vůči sociálnímu ...
  • Psychologické aspekty zákroku pořádkových jednotek Policie České republiky 

   Jungwirtová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Zákroky pořádkových jednotek Policie ČR mají své specifické psychologické aspekty, které se týkají stresových situací, možného projevu agresivního chování a vzniku konfliktů. Pořádkové jednotky jsou nasazovány v případech, ...
  • Realita jako systémový fenomén 

   Babicová, Danica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Předkládaná práce se zabývá souvislostmi mezi způsoby vytváření reality a existencí člověka jakožto biologického, psychického a sociálního systému. Zabývá se také způsobem vytváření reality v komunikaci. Teorie v rámci ...
  • Regulace emocí v perspektivě vývoje, zdraví a kultury jedince 

   Poláčková Šolcová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   Tato disertační práce se zabývá regulací emocí. Autorka představuje teoretický koncept regulace emocí a zabývá se teoretickým vývojem regulace emocí v průběhu života. V empirické části autorka předkládá tři výzkumné studie. ...
  • Sociálněpsychologické aspekty humoru 

   Zemanovičová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Teoretická část diplomové práce nejprve nastiňuje základní teorie humoru. Následně se zabývá psychologickými funkcemi humoru, a to konkrétně kognitivními, sociálními a psychohygienickými. Protože preference, obsah i sdílení ...
  • Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů 

   Horáková Hurychová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 3. 2014
   Zuzana Horáková Hurychová Disertační práce: Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů ABSTRAKT Klíčová slova: Blízký (těsný) interpersonální vztah, komponenty blízkých vztahů, dynamika blízkých vztahů, typ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV