Now showing items 1-20 of 20

  • Analýza vybraných obsahovo a výrazovo orientovaných oddielov Tóry: Texty Tóry pohľadom semiotiky Charlesa S. Peircea, Juria M. Lotmana a Umberta Eca 

   Defence status: DEFENDED
   Jezný, Samuel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Analýza vybraných obsahovo a výrazovo orientovaných oddielov Tóry: Texty Tóry pohľadom sémiotiky Charlesa S. Peircea, Juria M. Lotmana a Umberta Eca Cieľom predkladanej práce je predstaviť základné semiotické koncepty ...
  • Bůh ví: Sloveso j-d-a jako predikát Boží v Pentateuchu a jeho uchopení v rabínské a patristické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá jednak charakteristikou slovesného kořene j-d-a (vědět, poznat) v Pentateuchu na místech, kde Bůh či Hospodin je subjektem, a jednak tím, jak toto sloveso vykládá rabínská a patristická ...
  • Desatero (Ex 20 a Dt 5): Exegeze, zasazení v kanonickém a historickém kontextu a teologický profil 

   Defence status: DEFENDED
   Polcer, Josef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato bakalářská práce představuje základní exegezi starozákonního biblického textu ve druhé knize Mojžíšově 20. kapitole a v páté knize Mojžíšově 5. kapitole. Snaží se zařazení do historického rámce s přihlédnutím k základním ...
  • Eklesiální rozměr starozákonního slavení Pesachu aneb IN a OUT 

   Defence status: DEFENDED
   Kotmelová, Bedřiska (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Bakalářská práce Eklesiální rozměr starozákonních slavení Pesachu aneb IN a OUT se zabývá jednak fenoménem vyloučení ve Starém zákoně a pak zejména vyloučením při slavnostech Paschy. Vyloučení se vztahovalo na osoby ve ...
  • Hněv Boží: rétorika a teologie jednoho starozákonního motivu 

   Defence status: DEFENDED
   Teplá, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá projevy, motivy a rétorikou Božího hněvu ve Starém zákoně. Vychází ze starozákonní rétoriky a konkrétních biblických pasáží, které popisují příčiny a následky Božího hněvu. Definuje jednotlivá ...
  • Hospodin usmrcuje i obživuje: Polarita Božího jednání s člověkem ve Starém zákoně. 

   Defence status: DEFENDED
   Hejzlar, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   Východiskem této práce jsou formule z Dt 32,39 a 1S 2,6. Budeme hledat jejich smysl a ptát se, zda mají nějakou obdobu na jiných místech starozákonního kánonu - ať už ve formě stručného výroku nebo příběhu. Zatímco v odborné ...
  • Izajáš 49 v pohledu rétorické kritiky: Mezi pochybnostmi a převratnou nadějí. 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Jordan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This diploma thesis "Isaiah 49 as seen by Rhetorical Criticism: Between Doubts and Radical Hope" adopts the method of rhetorical criticism and applies it on a chosen biblical text from the 49th chapter of Isaiah. Rhetorical ...
  • "Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí" (Ex 4,21b) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Venuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce "Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí" (Ex 4,21b) se zabývá tématem zatvrzení faraonova srdce v první části knihy Exodus (Ex 1-15). Usiluje odpovědět na otázky, co znamená "zatvrdit srdce", ...
  • Kdo je Izrael? Proměny pojetí Izraele v Tóře a v Prorocích 

   Defence status: DEFENDED
   Doležel, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Obecná představa, že dějiny starověkého Izraele korespondují s biblickými dějinami a jejich chronologií byla ve světle moderní archeologie a biblické kritiky nabourána do té míry, že je dnes upírána historická realita ...
  • Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Předmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů ...
  • Mojžíš mimo Bibli: Postava Mojžíše v antické židovské a mimožidovské historiografii ve srovnání s Biblí. 

   Defence status: DEFENDED
   Mikschik, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá postavou biblického Mojžíše a jeho podáním v mimobiblických pramenech. Snaží se o analýzu nejstarších mimobiblických pramenů s přihlédnutím k jejich autorům, historickému pozadí a literárnímu ...
  • Mojžíš podle Freuda: Postava Mojžíše ve spise Sigmunda Freuda "Muž Mojžíš a monoteistické náboženství" 

   Defence status: DEFENDED
   Polcer, Josef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato práce se zabývá pohledem Sigmunda Freuda na postavu Mojžíše. Snaží se o pochopení důvodů sepsání knihy, myšlenková paradigmata, historických představ, které byly pro autora myšlenkovou osou. Nemalá část je věnována ...
  • Polygamia v Starom zákone ako problém 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubovská, Barbara (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This bachelor thesis entitled "Polygamy in the Old Testament as a problem?", firstly deals with the general characteristics of polygamy. A definition of polygamy is outlined here, and there is also exploration of some ...
  • Přikázání "Nezabiješ" v sémantickém poli sloves pro usmrcení ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce je analýzou pěti hebrejských sloves vyjadřujících zabití a jejich překladů čtyřmi českými překlady Bible. Účelem práce je na základě kontextů, ve kterých jsou slovesa užívána v Pentateuchu, určit jejich významové ...
  • Rétorika žalmů o utrpení 

   Defence status: DEFENDED
   Jonczy, Roman (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Psalms have fascinated many for centuries. They are the prayers of the people of Israel, widely used in Christianity as well. The psalms are not only a source of inspiration but above all the concentrated experience of ...
  • Rhetorics and Hermeneutics of Blessing and Curse in Pentateuch 

   Defence status: DEFENDED
   Sidorova, Elena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   iii Bibliographical citation Rhetoric and Hermeneutics of Blessing and Curse in the Pentateuch [manuscript]: dissertation / Elena Sidorova; supervisor: Doc. Dr. Petr Sláma. Prague, 2015 - 185 pages. Abstract Blessings and ...
  • Řeka Jordán v pohledu přírodních a společenských věd a její funkce ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Jordan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   This bachelor thesis deals with the meaning of Jordan River. It tries to look at it complexly from natural, social and most notably biblical sciences' point of view. The purpose of this thesis is to define the function of ...
  • "Tuto zemi dám tvému potomstvu" (Gn 12,7): Dar země jako téma Starého zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Michnová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Práce mapuje téma země v rámci hebrejského kánonu. Od základního rozdělení na jednotlivé významy slova spolu se stručnou charakteristikou a statistikou výskytů těchto jednotlivých významů v kánonu, přes podrobnější zaměření ...
  • Vdovy a sirotci jako ztělesnění slabosti a bezmoci: starozákonní pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Krčková, Dagmara (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Ve své práci se zabývám komplexním zpracováním postavení vdov a sirotků jako ztělesněním slabosti a bezmoci z odkazu starozákonního pohledu. Předkládám jednotlivé biblické citace, ve kterých jsou vdovy nebo sirotci znázorněni ...
  • Zavrhnutie Saula: 1 Sam 15 z naratologickej perspektívy 

   Defence status: DEFENDED
   Radochová, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Anotácia Táto práca sa zameriava na rozbor 1 Sam 15 pomocou naratologickej metódy. Po nacrtnutí doterajších výsledkov historicko-kritického skúmania ohladom tohto textu a predstavení teórie naratológie a jej literárneho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV