• Akustická analýza vokálu /æ/ v české výslovnosti angličtiny 

   Šturm, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Tématem bakalářské práce je akustická analýza otevřeného předního vokálu /æ/ ve čteném projevu českých studentů angličtiny. Práce si všímá jednak rozdílů mezi českými studenty a rodilými mluvčími britské angličtiny a jednak ...
  • Aspiration of English plosives in Czech students of English studies 

   Pospíšilová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Nástup hlasivkového tónu (voice onset time, VOT) je považován za důlezitý ukazatel pro efektivní rozlišení mezi jednotlivými anglickými explozivami. Tato práce se pomocí analýzy VOT a aspirace v nahrávkách univerzitních ...
  • Assimilation of voicing in Slovak speakers of English 

   Ortutayová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cieľom tejto bakalárskej práce je skúmať vplyv materinského jazyka u Slovákov hovoriacich anglicky na angličtinu. Sledujeme výskyt asimilácie znelosti ako produkt jazykovej interferencie, ktorá sa objavuje v miestach ...
  • Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker's accentedness and comprehensibility 

   Trčková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   a klíčová slova Cílem této bakalářské práce je porovnat a prozkoumat vliv segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti, a to prostřednictvím experimentálního výzkumu. Zvukové ...
  • The duration of stressed and unstressed vowels in English speakers of Spanish 

   Kubánková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Hlavním tématem práce je slovní přízvuk ve španělštině a jeho akustické koreláty. Skutečnost, že se názory odborníků k tomuto tématu v posledních desetiletích liší, poukazuje na složitost jevu. Přízvuk je totiž vázaný nejen ...
  • Důvěryhodnost rodilých a nerodilých mluvčích angličtiny podle nerodilých posluchačů 

   Hanzlíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cílem této magisterské práce je prozkoumat vliv cizineckého přízvuku na důvěryhodnost nerodilých mluvčích angličtiny. Tato práce byla inspirována studií Lev-Ari a Keysara (2010), kteří zjistili, že rodilí mluvčí angličtiny ...
  • Elektropalatografická studie asimilace znělosti u českých alveolárních exploziv 

   Vaněčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Fonologický kontrast znělosti se zakládá na doposud plně neobjasněných fonetických korelátech, z nichž nejočividnější je přítomnost hlasivkového tónu, která je v češtině podle dosavadních poznatků klíčová. Ve snaze zachytit ...
  • Harmonicita jako možný indikátor hranic mezi segmenty v češtině 

   Heranová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat harmonicitu jako indikátor hranic mezi segmenty v češtině. V naší analýze jsme se soustředili na spojení znělých a neznělých segmentů, konkrétně na spojení neznělých obstruentů a ...
  • Lingvopalatální kontakt u českých palatálních okluziv 

   Bartošová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je artikulační analýza českých palatálních exploziv [ť] a [ď] pomocí elektropalatografie. Cílem této práce je analyzovat průměrnou a maximální míru lingvopalatálního kontaktu v palatální oblasti a ...
  • Naivní a instruovaný popis hlasu 

   Průchová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Tato práce se zabývá problematikou popisu lidského hlasu z pohledu forenzní fonetiky. V úvodu teoretické části je nejprve stručně zmíněno několik významných případů z historie tohoto oboru a nastíněn přístup soudců k hlasu ...
  • The occurrence of word-initial glottalization in Slovak English 

   Uhrinová, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Výskyt iniciálních glotalizací ve slovenské angličtině Mária Uhrinová Praha, 2012 Abstrakt Doterajší výskum ukázal, že vlastnosti prozodickej štruktúry vplývajú na výskyt glotalizácie na začiatku slov v angličtine. Cieľom ...
  • Parametrická syntéza a percepční ověření českých vibrant 

   Koppová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Pro parametrickou syntézu pomocí high-level parametrů v systému HLSyn existuje parametrický popis hlásek americké angličtiny, nad níž byl systém autory Stevensem a Bickleym vytvořen jako typ syntézy založený na formantové ...
  • Phonetic features of strong Czech accent in English 

   Rumlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Cílem této práce je prozkoumat problematické fonetické aspekty českého přízvuku v angličtině a zjistit v jakém poměru přispívají k tvorbě silného cizineckého přízvuku. V teoretické části je nejprve představen koncept ...
  • Phonetic realisation of selected obstruents in Irish English 

   Rálišová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   and key words This thesis aims to map the use of /t/, /θ/ and /ð/ allophones in Irish English in comparison to Standard British English and to present the contemporary tendencies in the use of these allophones in the Irish ...
  • Porovnání globálních údajů o základní frekvenci u českých a polských mluvčích 

   Bołbot, Katarzyna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Předložená práce vychází z četných výzkumů potvrzujících diferencovanost globálních charakteristik základní frekvence v závislosti na jazyce, popř. nářečí uživatele, a snaží se o jejich ověření v polsko-českém kontextu. ...
  • Relationship between the strength of Czech accent and the duration of vowels before obstruents 

   Fejlová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá tím, zda se v angličtině českých mluvčích vyskytuje zkracování vokálu před neznělým obstruentem. Je známo, že u různých jazyků, jako je ruština, francouzština a italština, je takovéto ...
  • Sociophonetic study of dysfluent behaviour in native English speakers 

   Longauerová, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Táto práca je zameraná na výskum vplyvu dvoch sociálnych faktorov, veku a pohlavia, na frekvenciu výskytu a variabilitu siedmich typov dysfluencií (vyplnené pauzy, tiché pauzy, opakovania, opravy, falošné začiatky, ...
  • Sociophonetic study of substitutional glottalization in native English speakers 

   Klánová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Glotální ráz, výslovnostní prvek, který býval v britské angličtině zatížen silným sociálním stigmatem, je nyní hojně užíván mluvčími napříč všemi společenskými vrstvami a tvoří součást většiny britských dialektů. Vůdčí ...
  • Spectral properties of the source signal as speaker-specific cues 

   Vaňková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Identifikace mluvčího zůstává i přes neustálý vývoj počítačových technologií jedním z nejsložitějších úkolů forenzní fonetiky. Důvodem je skutečnost, že naše znalosti akustické reprezentace identity mluvčího jsou omezené. ...
  • Spektrální změny vokálů při různých úrovních artikulačního tempa 

   Pavlíková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   V této práci se zabýváme změnami krátkých vokálů v češtině v souvislosti se změnou úrovně artikulačního tempa. Použili jsme čtený text ve třech úrovních artikulačního tempa od 13 mluvčích. Měřili jsme trvání vokálů a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV