• Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv 

   Jekielek Henzl, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 5. 2019
   Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv Abstrakt Tato disertační práce se věnuje problematice ochrany náboženské svobody v Evropě. Nejdříve je popsáno zakotvení této svobody v EÚLP, ...
  • Corporate Mobility in European Union Law 

   Ivanov, Vladimir (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 10. 2013
   1 Abstrakt: Mobilita obchodních společností v právu Evropské Unie 1. Úvod Oproti všeobecným očekáváním spjatými se sjednocením a liberalizací evropského vnitřního trhu, autonomie vůle při výběru korporátního práva v Evropské ...
  • České migrační právo v kontextu práva Evropské unie 

   Andraščíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Obsahem diplomové práce, která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, je systém českého migračního práva v kontextu práva EU. V první kapitole práce je zobrazen nástin pojmu "migrace", historického vývoje EU a právního ...
  • Diplomatické výsady a imunity orgánů a pracovníků institucí EU 

   Cvoligová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 11. 2013
   Diplomatické výsady a imunity orgánů a pracovníků institucí EU Předmětem této diplomové práce je co možná nejpodrobněji představit výsady a imunity, kterými je nadána Evropská Unie jako mezinárodní organizace, její úředníci, ...
  • Dopad kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU 

   Stehnová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Dopad kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU - Resumé. Diplomová práce pojednává o dopadu kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU. Cílem diplomové práce je analyzovat jednotlivá ustanovení ...
  • Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva 

   Brodská, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje dopadu obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva. Problematika je v kontextu OSN ...
  • Dublinský systém jako součást azylového práva EU 

   Kahounová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Resumé Ve své diplomové práci jsem se zabývala Dublinským systémem, jehož obsah tvoří nařízení Rady (ES) 343/2003 za dne 18. února 2003 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování ...
  • Europeizace trestního práva hmotného 

   Meinlová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 2. 2011
   Europeizace trestního práva hmotného Petra Meinlová Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj policejní a soudní spolupráce v trestních věcech v Evropské unii a na europeizaci konkrétních skutkových podstat trestných činů. ...
  • Európske ústavné súdnictvo: legitimita, efektivita a právotvorná funkcia 

   Daniš, Juraj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Evropská (komunitární) právní úprava energetiky a její vliv na francouzskou a českou legislativu 

   Smrčka, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 12. 2009
   spole nosti rovn ž ponesou odpov dnost za kvalitu svých služeb a s tím spojenou povinnost p ípadné kompenzace, pokud tuto kvalitu nedodrží. Do budoucnosti se rovn ž zvažuje možnost uložit dodavatel m elekt iny vybavit ...
  • Evropsko - právní úprava patentů vědy a výzkumu 

   Hrdličková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá tématem Evropsko - právní úpravy patentů v oblasti vědy a výzkumu. Pojícím prvkem práce je oblast bioetiky, která má významné uplatnění při tvorbě právní úpravy která má pokrýt rizika a výhody, ...
  • Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte 

   Matysová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 10. 2017
   Disertační práce "Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte" se zaměřuje na ochranu soukromí a zejména ochranu osobních údajů dětí v kontextu tradičních a moderních komunikačních technologií. V ...
  • Fenomén komitologie v legislativním procesu EU 

   Tlamycha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Disertační práce se zabývá úlohou komitologie v rozhodovacím procesu EU. Důvodem pro volbu tématu bylo poodhalení významu, který je komitologii přikládán, ale který se dosud odrážel ve zkoumání komitologie převážně z ...
  • Freedom of religion in European and international law and its relationship with other fundamental rights 

   Bartoň, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Evropa se nepovažuje za příliš náboženský kontinent. A pokud si nějaké náboženské tradice přiznává, pak jsou spojovány s křesťanstvím, které bylo vytlačeno z veřejného života. Plná svoboda náboženství je možná jen ve ...
  • Human Rights, European Union and the Constitutional Discourse 

   Dočekalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Human rights, European Union and Constitutional Discourse Abstract This thesis deals with human rights within the case law of the ECJ. Purpose of this thesis is to denominate and analyze situations of application of human ...
  • Humanitární intervence a legalita použití síly 

   Rumlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 4. 2007
  • The impact of CJEU case law on the interpretation of the fundamental rights to privacy and data protection 

   Filipová, Paula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 10. 2017
   in English This thesis deals with the right to personal data protection as enshrined in Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights (the Charter) and its relationship with Article 7 Charter, the right to respect for ...
  • Kolektivní práva dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

   Halušková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na kolektivní dimenzi lidských práv. Těžištěm výkladu je analýza judikatury Evropské komise pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva. Práce se soustředí na tři práva chráněná Evropskou ...
  • Koncepce OSN na udržení světového míru a bezpečnosti 

   Palánová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 1. 2010
  • Koncepcia viacnásobnej diskriminácie v právnej úprave Európskej únie 

   Tóthová, Tímea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 10. 2011
   Zabezpečiť rovné postavenie jednotlivcov v spoločnosti predstavuje jeden z najvznešenejších ľudských ideálov. Vychádza sa z toho, že rovnaké zaobchádzanie a s tým súvisiaci rešpekt k medziskupinovým odlišnostiam a diverzite ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV