• Bylanská kultura na území Prahy. Výzkumy 1987-2004 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Cílem mé bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o charakteru a rozložení sídlišť bylanské kultury na území Prahy a vypracovat katalog lokalit zkoumaných po roce 1987 (resp. 1986). Časově se jedná o úsek necelých ...
  • Domy doby římské a stěhování národů v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Forró, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky týkající se nadzemních i zahloubených staveb v době římské a stěhování národů na území Čech. Vychází ze souboru 131 polozemnic a dostupných dokladů nadzemních domů. Zahloubené ...
  • Hospodářství v době laténské 

   Defence status: DEFENDED
   Rozsypal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V této práci jsem se zaměřil na dílčí otázku široké problematiky hospodářství doby laténské, konkrétně na problém výživy oppid. V našem bádání je tato otázka součástí většiny hospodářských modelů pro dobu laténskou, přičemž ...
  • Hroby bylanské kultury z Lovosic na pozadí regionálního osídlení 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Materiálovou základnou a vchodiskem pro bakaláskou práci se stal záchrann archeologick vzkum na lokalit Lovosice II - Prmyslová zóna Aoyama veden v roce 2002 Ústavem archeologické památkové pée v Most, kter mimo jiné poskytl ...
  • Laténské osídlení u Slivínka (okr. Mladá Boleslav) 

   Defence status: DEFENDED
   Krásný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Cílem práce je _zpnícová,pí výzkum6Iaténského osídlení na katastru obce Slivínko (býv. okres Mladá Boleslav)fa na základě vyhodnocení výjimečných artefaktů, pocházejících z této lokality, nastínit problém existence dvorců ...
  • Laténské pohřebiště v Zeměchách (okr. Mělník) 

   Defence status: DEFENDED
   Pršalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce je věnována zpracování a vyhodnocení laténského pohřebiště v Zeměchách u Kralup nad Vltavou, které bylo odkryto při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2007. Cílem práce je sledovat jednotlivé ...
  • Laténské polozemnice v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Hricáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Tato práce se věnovala dosavadním výsledkům bádání v oblasti pozdně halštatských a laténských polozemnic. Za cíl si kladla shromáždit publikované, a pokud to bylo možné, i některé nepublikované prameny, na jejichž základě ...
  • Obchod v pozdní době laténské v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Dražilová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 2. 2008
   Cílem této práce je nastínit podobu obchodu a směny v Čechách a na Moravě v pozdní době laténské. Tedy v období charakterizovaného rozvoJem oppid, jejich systému i dalším kulturním a řemeslným rozvojem. Mojí hlavní snahou ...
  • Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné 

   Defence status: DEFENDED
   Kysela, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   The presented study analyses on the example of Bohemia the question in what extent the creation of oppida (and more broadly the cultural transformation of the Transalpine world in the recent La Tène period) were influenced ...
  • Pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Materiálovou základnou práce jsou archeologické nálezy získané v roce 2002 na lokalitě Lovosice (okr. Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika). Podstatnou náplní práce je popis a kresebná dokumentace 15 vesměs velmi bohatě ...
  • Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Ernée, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 3. 2006
   Některé zdánlivě chybějící a často skutečně nenalézané (neviděné), původně však nepochybně existující archeologizované součásti naší živé minulosti nám stále nedávají spát (z poslední doby např. řada příspěvků in: Neustupný ...
  • Les relations entre la Bohême et la Gaule du IVe au Ier s. av. J.-C. 

   Defence status: DEFENDED
   Pierrevelcin, Gilles (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl zkoumat vztahy mezi !echami a Galií mezi 4. a 1. stoletím p"ed Kristem, a to p"edev#ím p"ezkoumáním dosavadních publikací na toto téma. Vycházeli jsme tak z$d%jin bádání a z$monografií ...
  • Severoitalští Bojové a otázka původu středoevropských oppid 

   Defence status: DEFENDED
   Kysela, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Předmětem této práce je otázka původu zaalpských2 pozdně laténských oppid, či přesněji jedna teze, vypracovaná v odpověď na tuto otázku. Tato teorie, nacházející inspirační zdroj středoevropských oppid v severní Itálii v ...
  • Sídliště Kanín a problematika laténských dvorců 

   Defence status: DEFENDED
   Elšíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá současným stavem poznání laténských dvorců na území Čech. Obsahuje i informace o dalších typech sídelních areálů, které jsou v literatuře za dvorce označovány a to o čtyřúhelníkových valových ...
  • Tuchlovicko v době laténské a době římské: archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman) 

   Defence status: DEFENDED
   Bursák, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Předkládaná práce shrnuje poznatky o protohistorickém osídlení v prostoru dolního toku Tuchlovického potoka. Hlavní pozornost je věnována zpracování a vyhodnocení archeologického výzkumu z let 1967 a 1968, který proběhl ...
  • Zlato v mladší době železné v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Smola, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářské práce se zabývá zlatem v mladší době železné. Cílem práce je komplexní popis dosavadních přírodovědných a archeologických poznatků o těžbě, zpracování a využití zlata v mladší době železné s důrazem na území ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV