• Aktivnoje obučenije russkomu jazyku v načal'noj škole 

   Defence status: DEFENDED
   Smékalová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat možnosti, které aktivizující metody nabízejí ve výuce ruského jazyka. Práce se zabývá aktivizujícími metodami v oblasti výuky ruského jazyka na základních školách a zpracovává ...
  • Česká a ruská přirovnání na téma vzhled a povaha člověka v porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Mazurová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   This bachelor thesis deals with the comparison of Czech and Russian similes, which are semantically focused on the appearance and personality of a human being. The theoretical part summarizes the knowledge about phraseology ...
  • Česká a ruská přísloví v porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   ANNOTATION: The work is focused on the comparison of the Czech and Russian proverbs. The main objective is to find similarities and differences that result from the culture of both language communities. The theoretical ...
  • Česká, ruská a anglická slovní zásoba tematického okruhu svátky a tradice v porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Vosecká, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací nejvýznamnějších křesťanských svátků v České republice, Ruské federaci a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Teoretická část bakalářské práce vychází ze základní ...
  • České a ruské frazeologismy se zvířaty ve srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   NÁZEV: České a ruské frazeologismy se zvířaty ve srovnání AUTOR: Veronika Novotná KATEDRA Katedra rusistiky a lingvodidaktiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. ABSTRAKT: Tato bakalářská práce zpracovává frazeologismy ...
  • Česko-rusko-anglická slovní zásoba internetu v porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Jakešová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Frazeologie a její využitelnost při osvojování cizích jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá frazeologií a jejím propojením s didaktikou cizích jazyků. V praktické části analyzuje současnou situaci ve výuce cizích jazyků, zvláště z hlediska využití frazémů. Dále zkoumá četnost výskytu ...
  • Frazémy obsahující názvy orgánů smyslového vnímání v ruském, českém a německém jazyce v porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou českých, ruských a německých frazémů. V teoretické části pojednává o samotné lingvistické disciplíně, frazeologii. V první kapitole se práce soustřeďuje na problematiku vztahu ...
  • Izbrannyje aspekty rečevogo etiketa russkogo, češskogo i anglijskogo jazykov v sopostavlenii 

   Defence status: DEFENDED
   Anikina, Daria (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
  • Komparace anglické, ruské a české slovní zásoby v oblasti motoristického sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Kulichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato bakalářská práce pojednává o anglické, ruské a české slovní zásobě v oblasti motoristického sportu, především pak formule 1. Teoretická část práce se zabývá lexikologií jako lingvistickým vědním oborem, jejím významem ...
  • Komparace českých, ruských a anglických přirovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Krauzová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   This bachelor thesis is dedicated to similes in Czech, Russian and English languages. The theoretical part of the thesis deals with the influence of culture on language and summarizes the basic knowledge of the phraseology ...
  • Lingvodidaktické aspekty stupňování přídavných jmen v ruském a anglickém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Marika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá stupňováním přídavných jmen v ruském a anglickém jazyce z lingvodidaktického hlediska. Teoretická část vychází v obecnější rovině z lingvistických poznatků o tomto slovním druhu a vysvětluje ...
  • Mezijazyková homonyma v česko-ruském porovnávacím plánu 

   Defence status: DEFENDED
   Hasan, Natalia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá mezijazykovými česko-ruskými homonymy a jejich typologií. Teoretická část práce pojednává o paradigmatických vztazích, tedy o antonymii, synonymii, polysémii a paronymii, přičemž vysvětlení ...
  • Mládežnický slang v ruském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Mironovič, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Cílem této diplomové magisterské práce je nahlédnutí do problematiky nespisovné vrstvy jazyka ruské mládeže. Teoretická část vychází z prací zabývajících se stylistickou a sociolingvistickou stratifikací jazyka. Dále se ...
  • Obraz Ruska v učebních souborech pro výuku ruštiny na středních školách a jeho reflexe žáky 

   Defence status: DEFENDED
   Bejlková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o prezentování ruské kultury a reálií v učebních souborech určených pro výuku ruského jazyka na českých středních školách. Teoretická část práce se zabývá postavením ruského jazyka ve světě ...
  • Pedagogičeskije principy L.N. Tolstogo i ich aktual'nost' v sovremennoj češskoj i russkoj pedagogike 

   Defence status: DEFENDED
   Kiryukhina, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
  • Porovnání česko-ruské slovní zásoba tématu "Volný čas" 

   Defence status: DEFENDED
   Singrová, Taťána (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Porovnání ruské a české slovní zásoby tematické oblasti cestování 

   Defence status: DEFENDED
   Bejlková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   ANOTATION: This bachelor thesis compares Russian and Czech vocabulary in the field of traveling. The theoretical part deals with the lexicology as a science of language, the process of formation, especially the forces of ...
  • Porovnání slovní zásoby v oblasti zimních sportů v českém, ruském a anglickém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
  • Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Kulichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   This diploma thesis deals with the attitude of pupils and teachers towards Russian as the second foreign language in the Czech school environment. The theoretical part of the thesis focuses on the role of Russian in the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV