Now showing items 1-13 of 13

  • České názvy hub z etymologického a slovotvorného hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila zejména na etymologickou analýzu českých jmen hub; tuto část práce považuji (i vzhledem k rozsahu souboru) v podstatě za průkopnickou. Snažila jsem se dbát o to, aby mnou uváděné ...
  • České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová Karpenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá etymologickou a slovotvornou analýzou českých jmen ptáků, kterých pro tyto účely bylo nashromážděno sto čtyřicet. Přináší základní přehled dosavadních etymologií jednotlivých názvů a zároveň hledá ...
  • Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen 

   Defence status: DEFENDED
   Maierová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá hláskoslovným a tvaroslovným systémem podkrkonošského mikroobvodu, sleduje jak se udržují/stírají vytyčené rysy charakteristické pro tuto oblast a dále porovnává svá zjištění s výsledky ...
  • Duál v Kronice trojánské 

   Defence status: DEFENDED
   Ctibor, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato práce se zabývá kategorií duálu v češtině, přičemž jejím vlastním jádrem je kapitola čtvrtá, autorův výzkum, zakládající se na excerpci duálových a jiných relevantních tvarů z Kroniky trojánské (J. Daňhelka, ed.). ...
  • Duál ve slovanských jazycích 

   Defence status: DEFENDED
   Adamovičová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce mapuje projevy duálu diachronně od praindoevropštiny, přes indoevropštinu, praslovanštinu, staroslověnštinu, až k moderním slovanským jazykům. v každém jednotlivém období popisuje synchronně konkrétní projevy duálu ...
  • Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině 

   Defence status: DEFENDED
   Pernicová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá jedním z postupů tvoření slov, odvozováním (derivací), ve dvou indoevropských jazycích, latině a slovanštině. Její náplní je popis a porovnání jmenných (substantivních) derivačních sufixů i ...
  • Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Práce podává komplexní informace o staročeském překladu světové kroniky Martimiani. V souladu se stanovenými cíli jej interpretuje v kontextu předlohových textů, v kontextu staročeských variantních textů i v kontextu ...
  • Lexikální výpůjčky z amerických indiánských jazyků v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The theoretical part of the bachelor's thesis is devoted to the theory of a language contact and lexical borrowing, classification of loanwords in terms of their motivation and different ways of adaptation. In the practical ...
  • Předpony s-, z- v historickém vývoji češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Breburdová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce popisuje vývoj sémantiky a užívání prefixů s-, z- a vz- v češtině. Po krátkém shrnutí teoretických východisek, vymezení předmětu práce a pojmů, které se v ní používají, následuje etymologický rozbor a popis ...
  • Přepis a jazykový rozbor 13. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible 

   Defence status: DEFENDED
   Jendelová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato bakalářská práce zpracovává téma Přepis a jazykový rozbor 13. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible. Jejím cílem je stručně shrnout historii překladatelství bible v českých zemích. Dále představit zkoumaný text ...
  • Přepis a jazykový rozbor proroka Jonáše z Mikulovské bible 

   Defence status: DEFENDED
   Brucknerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Předmětem práce je přepis a jazykový rozbor knihy proroka Jonáše z Bible mikulovské, staročeského rukopisu z 15. století. Práce zahrnuje popis literární památky, transliteraci a transkripci vybraného textu a jeho jazykovou ...
  • Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby 

   Defence status: DEFENDED
   Petáková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Helena Petáková, Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby Abstrakt: Předkládaná diplomová práce z různých úhlů pohledu zkoumá vliv řečtiny na českou slovní zásobu. V úvodu vymezujeme základní pojmy, jichž v textu ...
  • Sémantická diferenciace českých a ruských adjektiv společného původu 

   Defence status: DEFENDED
   Diab, Leila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala tématu mezijazykové polysémie, konkrétně polysémii vzniklé mezi dvěma slovanskými jazyky: ruštinou a češtinou. Jelikož se jedná o téma dosti přehlížené a tudíž i nedostatečně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV