• Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 4. 2012
   Cílem této disertační práce je analyzovat vybrané faktory ovlivňující proces osvojování si cizího jazyka žákem ve školním i mimoškolním prostředí a porovnání tří strategií při hodnocení jazykových znalostí a dovedností. ...
  • Etický kodex a edukace 

   Defence status: FAILED
   Dostál, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Aim: Ethical code and its application in education, provide it or not? Focus: The consequences of using ethical code. Does it change the student-teacher relationship? What does the current state of this relationship look ...
  • Etický kodex a pedagogika 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 1. 2019
   Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně ...
  • Evaluace a autoevaluace - teorie, praxe, souvislosti. Se zaměřením na vedení 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Stěžejním tématem předkládané práce je autoevaluace čili vlastní hodnocení školy. O této problematice autor pojednává v uceleném konceptu a ve vzájemných souvislostech - od teorie k praxi. Odborníkům i lidem z praxe předkládá ...
  • Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima 

   Defence status: DEFENDED
   Kargerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Předmětem práce je projekt Evropského jazykového portfolia (EJP) . Cílem bylo ověřit hypotézu, že jeho používání působí pozitivněna vyučovací klima. Empirická část navazuje na dosavadní výzkum klimatu a využívá kvantitativních ...
  • Faktory a aspekty ovlivňující kvalitu pedagogicko-psychologické praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Anotace: Předkládaná disertační práce je komparativní studií zaměřenou na analýzu a porovnání koncepce a podmínek realizace současné podoby pedagogicko-psychologické praxe, která je integrální součástí pregraduální přípravy ...
  • Finanční gramotnost studentů na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Múdra, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Hodnotové preference a přenos hodnot ve školní výuce u žáků 2. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   My thesis deals with value preferences and their transfer in school tutoriál by seholars at the second degree of basic school. The objective of my research was to find if in accord with the seholars of the 9th classes the ...
  • Implementace průřezových témat do kurikula a výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Ústředním tématem této práce jsou průřezová témata. Autor je analyzuje z různých stran, ale v souvislostech kurikula. Cílem prvé části je podat ucelený obraz o průřezových tématech. Proto tato část zahrnuje několik analýz. ...
  • Jakou hodnotu přikládají Češi vysokoškolskému vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Olexová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
  • Klima ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorná, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Diploma thesis Climate of Arts aims at a problems of school subject climate and that school subject so specific like Arts. Theoretical part of thesis first devotes to a classroom climate more general, it deliminates classroom ...
  • Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole 

   Defence status: DEFENDED
   Božik, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 4. 2017
   Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Koordinátor prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů v základní škole Abstrakt Dizertační práce ...
  • Morální vývoj u dítěte s poruchou chování 

   Defence status: DEFENDED
   Gargošová Smolíková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This thesis deals with the problem of moral development of children with a diagnosed conduct disorder, in particular, with non-specific character. The aim of the theoretical part of the thesis, which is based on the ...
  • Náhradní rodinná péče 

   Defence status: DEFENDED
   Zimová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tématem rigorózní práce je problematika domácí a zahraniční náhradní rodinné péče, její systémy, struktura a specifika. První část představuje historický vhled do vývoje náhradní rodinné péče u nás i v zahraničí a zabývá ...
  • Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 7. 2015
   Stěžejním tématem práce je osamostatňování klientů v systému náhradní výchovné péče. V rámci mezinárodního srovnání jsou autorem zachyceny a analyzovány problémy, které tento proces provázejí. Práce obsahuje nejen závěry, ...
  • Pedagogika - filosofie praktické motivace : aspekty motivačních jevů idealismu a existencialismu v pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Hříbek, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Postavení žáků ZŠ a SŠ příslušníků vybraných národnostních a etnických minorit v české škole 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Tématem předložené disertační práce je problematika postavení a integrace etnických minorit v rámci České republiky s důrazem na multikulturní výchovu a roli školy v tomto procesu. Teoretická část je postavena na vymezení ...
  • Role učitelských spolků v reformním snažení 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Kolský, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Jako absolventa dějepisu mě vždycky zajímaly dějiny meziválečného Československa. Patří bezesporu k jednomu z vrcholů naší národní historie. Rostoucí úroveň vzdělání bylo důležitou základnou národní emancipace, jejich ...
  • Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Cinková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   NÁZEV Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční mateřské školy Abstrakt Bakalářská práce Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční mateřské školy porovnává tradiční ...
  • Školní zralost a počátek školní docházky z pohledu rodičů žáků základních škol na kladensku 

   Defence status: DEFENDED
   Hermanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Diplomová práce se bude zabývat školní zralostí, stadiem psychologického vývoje v předškolním a raně školním věku. Bude řešen pohled rodičů budoucích žáků ze tří kladenských základních škol na školní zralost a počátek ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV