• Disciplinární delikty příslušníků bezpečnostního sboru 

   Defence status: DEFENDED
   Zigmundová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 11. 2010
  • Evidování správních deliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 12. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá evidováním správních deliktů v České republice. Hlavní důraz je kladen na centrální evidenci přestupků, což je v našem právním řádu nový, dosud neznámý institut. Jeho zavedení bylo v nedávné ...
  • Institut stížnosti podle správního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   - The Institution of Complaint According to the Administrative Procedure Code The subject of this rigorous thesis is a special type of complaint, which is a complaint about certain kind of behavior or procedure in public ...
  • Následky porušení povinností účastníků silničního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 4. 2012
   Diplomová práce se zabývá právními následky porušení povinností účastníků silničního provozu. Intenzita dopravy se neustále zvyšuje a každý z nás se silničního provozu účastní téměř denně. Bohužel mezi účastníky silničního ...
  • Nečinnost v řízení před správními orgány 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Inaction in Proceedings before the Administrative Authorities - abstract The dissertation thesis deals with the issue of inactivity of administrative authorities in proceedings before them, which from the point of view of ...
  • Ochrana osobních údajů 

   Defence status: DEFENDED
   Nutilová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Primárním cílem dizertační práce je podat komplexní rozbor problematiky ochrany osobních údajů v České republice s přihlédnutím k regulaci v EU. Sekundárním cílem práce je zkoumání historické geneze a obsahových zdrojů ...
  • Odpovědnost fyzických osob za přestupky 

   Defence status: DEFENDED
   Mattauchová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 11. 2020
   Tématem předkládané diplomové práce je odpovědnost fyzických osob za přestupky jakožto jeden z tradičních předmětů správního práva trestního. Vzhledem k tomu, že přestupková odpovědnost fyzických osob vychází i po přijetí ...
  • Odpovědnost mladistvých za přestupky 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrzník, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 5. 2020
   Juvenile liability for the administrative delicts Abstract In my thesis, I deal with juvenile liability for the administrative delicts. The goal of my thesis is to analyze and to evaluate the current administrative delicts ...
  • Odpovědnost právnických osob za přestupky 

   Defence status: DEFENDED
   Kukla, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The topic of this Master's thesis is the liability of legal entities for administrative delicts. With the adoption of the act number 250/2016, on the liability for administrative delicts and the proceedings on them, a legal ...
  • Odpovědnost za přestupky 

   Defence status: DEFENDED
   Hojková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Tématem této práce je odpovědnost za přestupky se zaměřením na zánik odpovědnosti za přestupky. S nabytím účinnosti nové právní úpravy přestupkového práva - tedy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení ...
  • Pokuta a další sankce ukládané za přestupky 

   Defence status: DEFENDED
   Špotová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Tématem této práce je pokuta a další sankce ukládané za přestupky. Práce se zabývá zejména jednotlivými druhy sankcí, které je možné za spáchaný přestupek uložit, jakož i skutečnostmi, které je nutno zohlednit při jejich ...
  • Právní úprava státních svátků v České republice: Historický vývoj, současný stav a mikrokomparatistická právní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
  • Přestupkové řízení v prvním stupni 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Přestupkové řízení v prvním stupni Abstrakt V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit přestupkové řízení v prvním stupni jako zvláštní řízení správní, a to od jeho obecných institutů vycházejících jak ze zákona o ...
  • Přestupkové řízení v prvním stupni 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit přestupkové řízení v prvním stupni jako zvláštní řízení správní, a to od jeho obecných institutů vycházejících jak ze zákona o přestupcích, jako hlavní normy řízení o ...
  • Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Sárová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 4. 2012
   Předložená diplomová práce pojednává o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Toto téma je velmi aktuální, protože s těmito přestupky se za svůj život setká každý z nás. Tyto přestupky ...
  • Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Zůbek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 5. 2007
  • Přestupky proti veřejnému pořádku 

   Defence status: DEFENDED
   Lankašová, Rebecca (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 10. 2018
   This dissertation deals with the topic of minor offences against public order. While working on this dissertation there has been a major change in the law, where the act number 200/1990 Sb. about minor offences was replaced ...
  • Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Reviewing the decision on an administrative delict Abstract This diploma thesis deals with the reviewing the decision on an administrative delict, i.e. the reviewing performed by administrative authorities, but also by ...
  • Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku 

   Defence status: DEFENDED
   Švorčiková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Bez názvu Právní řád umožňuje přezkoumávání rozhodnutí o přestupku různými prostředky. Celkově považuji právní úpravu přezkoumávání rozhodnutí o přestupku za dostatečnou, nikoliv však plně vyhovující, s výhradami uvedenými ...
  • Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Zíma, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 12. 2018
   v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV