• Disciplinární delikty příslušníků bezpečnostního sboru 

   Zigmundová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 11. 2010
  • Evidování správních deliktů 

   Růžičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 12. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá evidováním správních deliktů v České republice. Hlavní důraz je kladen na centrální evidenci přestupků, což je v našem právním řádu nový, dosud neznámý institut. Jeho zavedení bylo v nedávné ...
  • Institut stížnosti podle správního řádu 

   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Shrnutí - Institut stížnosti podle správního řádu Rigorózní práce se zabývá problematikou zvláštního druhu stížnosti, kterým je stížnost proti určitému chování či postupu ve veřejné správě. Autor této práce stížnost obecně ...
  • Následky porušení povinností účastníků silničního provozu 

   Uhlířová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 4. 2012
   Diplomová práce se zabývá právními následky porušení povinností účastníků silničního provozu. Intenzita dopravy se neustále zvyšuje a každý z nás se silničního provozu účastní téměř denně. Bohužel mezi účastníky silničního ...
  • Ochrana osobních údajů 

   Nutilová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Primárním cílem dizertační práce je podat komplexní rozbor problematiky ochrany osobních údajů v České republice s přihlédnutím k regulaci v EU. Sekundárním cílem práce je zkoumání historické geneze a obsahových zdrojů ...
  • Odpovědnost za přestupky 

   Hojková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Tématem této práce je odpovědnost za přestupky se zaměřením na zánik odpovědnosti za přestupky. S nabytím účinnosti nové právní úpravy přestupkového práva - tedy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení ...
  • Pokuta a další sankce ukládané za přestupky 

   Špotová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Tématem této práce je pokuta a další sankce ukládané za přestupky. Práce se zabývá zejména jednotlivými druhy sankcí, které je možné za spáchaný přestupek uložit, jakož i skutečnostmi, které je nutno zohlednit při jejich ...
  • Právní úprava státních svátků v České republice: Historický vývoj, současný stav a mikrokomparatistická právní studie 

   Kučera, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
  • Přestupkové řízení v prvním stupni 

   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit přestupkové řízení v prvním stupni jako zvláštní řízení správní, a to od jeho obecných institutů vycházejících jak ze zákona o přestupcích, jako hlavní normy řízení o ...
  • Přestupkové řízení v prvním stupni 

   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Přestupkové řízení v prvním stupni Abstrakt V této diplomové práci jsem se pokusila nastínit přestupkové řízení v prvním stupni jako zvláštní řízení správní, a to od jeho obecných institutů vycházejících jak ze zákona o ...
  • Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

   Sárová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 4. 2012
   Předložená diplomová práce pojednává o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Toto téma je velmi aktuální, protože s těmito přestupky se za svůj život setká každý z nás. Tyto přestupky ...
  • Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

   Zůbek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 5. 2007
  • Přestupky proti veřejnému pořádku 

   Lankašová, Rebecca (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 10. 2018
   This dissertation deals with the topic of minor offences against public order. While working on this dissertation there has been a major change in the law, where the act number 200/1990 Sb. about minor offences was replaced ...
  • Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku 

   Švorčiková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Bez názvu Právní řád umožňuje přezkoumávání rozhodnutí o přestupku různými prostředky. Celkově považuji právní úpravu přezkoumávání rozhodnutí o přestupku za dostatečnou, nikoliv však plně vyhovující, s výhradami uvedenými ...
  • Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů 

   Zíma, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 12. 2018
   v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu ...
  • Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (se zaměřením na postupy prováděné před zahájením řízení a řízení v 1. stupni) 

   Neuvirt, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Resumé Tématem této práce je "Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu". Přestože nejde o zvláštní druh správního řízení, jedná se o problematiku, která zasluhuje pozornost. Každý z nás se ...
  • Řízení o přestupcích v prvním stupni 

   Lokvenc, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Název práce: Řízení o přestupcích v prvním stupni. Tato práce pojednává o přestupkovém řízení v prvním stupni, konkrétně se zabývá postupem správního orgánu před zahájením řízení. Vychází z nejnovější literatury, zapracovává ...
  • Řízení o přestupcích v prvním stupni 

   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Tématem této diplomové práce je řízení o přestupcích v prvním stupni, přičemž hlavní důraz je kladen na postavení obviněného. Jelikož je v řízení o přestupku rozhodováno především o vině obviněného z přestupku, není ...
  • Řízení o přestupcích v prvním stupni 

   Lokvenc, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 11. 2011
   Resumé Název práce: Řízení o přestupcích v prvním stupni. Tato práce pojednává o přestupkovém řízení v prvním stupni, hlavně se zabývá postupem správního orgánu před zahájením řízení. Vychází z nejnovější literatury, ...
  • Řízení o přestupcích: vybrané otázky řízení v 1. stupni 

   Richtr, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Resumé Předložená diplomová práce se zabývá přestupkovým řízením v prvním stupni. Vzhledem k obsáhlosti daného tématu je pozornost věnována pouze některým hlavním institutům. Vedle stručného vymezení základních pojmů a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV