• Dědění ze závěti 

   Pecha, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 12. 2016
   Dědické právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá přechodem majetkových práv a povinností po smrti zůstavitele na jeho dědice. S účinností nového občanského zákoníku došlo ke značným změnám v oblasti dědického ...
  • Dispoziční zásada ve sporném a nesporném řízení 

   Mika, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je podat výklad o dispoziční zásadě v nalézacím soudním řízení. Dispoziční zásada je jednou z hlavních zásad českého civilního procesu, která je vlastní především nalézacímu řízení spornému. Ač není ...
  • Dobré mravy 

   Havelcová, Žaneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Předložená diplomová práce pojednává o pojmu "dobré mravy" v českém právním řádu. Práce se však nesnaží dobré mravy definovat. Cílem této práce není poskytnout čtenáři ucelený obraz o dobrých mravech v současné české ...
  • Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení 

   Dobrovičová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání ...
  • Důvody zastavení exekuce 

   Matoušková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Důvody zastavení exekuce - abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou důvody zastavení exekuce prováděné soudním exekutorem podle exekučního řádu. Důležitost zvoleného tématu odůvodňuje skutečnost, že jediným prostředkem, ...
  • Elektronizace civilního řízení 

   Tunkl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce Elektronizace civilního řízení se zabývá pronikáním výpočetní techniky a informačních technologií do českého civilní řízení a zaváděním institutů elektronického soudnictví, a to zejména do jeho třech hlavních ...
  • Exekuce 

   Zíma, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Závěr Exekuce prováděné podle exekučního řádu přinesly do českého právního prostředí alternativní možnost k výkonu rozhodnutí prováděného podle části šesté občanského soudního řádu. I přesto, že je exekuční řád na řadě ...
  • Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu 

   Justa, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 5. 2017
   Substantive rules in the Insolvency Act Abstract The fundamental aim of the thesis is to find and analyze substantive rules contained in the Act No. 182/2006 Coll. Insolvency Act. The thesis analyzes their meaning and ...
  • Incidenční spory v insolvenčním řízení 

   Gaierová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Cílem této diplomové práce věnované problematice incidenčních sporů v insolvenčním řízení bylo vymezit incidenční spory v rámci řízení, systematicky je roztřídit, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ...
  • Incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   1 Abstract The aim of this thesis is an integral organization of the incidental disputes that may arise in the execution proceeding, a description of their nature, an outline of their purpose and characterization of important ...
  • Incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Nešporová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Tématem diplomové práce jsou incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci). Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu exekučních řízení se jedná o tématiku velmi aktuální. Cílem práce bylo představit kategorii ...
  • Insolvenční návrh a jeho zneužití 

   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Cílem této diplomové práce je objasnění pojmu insolvenční návrh a dále problematiky zneužívání insolvenčních návrhů, a to včetně nastínění motivace subjektů podávajících šikanózní insolvenční návrhy. Insolvenční návrh hraje ...
  • Insolvenční řízení a jeho aplikace v praxi 

   Arnold, Edita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   Touto prací jsem si vzala za cíl rozebrat problematiku řešení úpadku v České republice z pohledu jeho aplikace v praxi, vyložit příslušná ustanovení insolvenčního zákona týkající se dané problematiky a pokusit se ozřejmit ...
  • Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele 

   Chovanec, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Práce se zabývá insolvenčním řízením z pohledu zajištěného věřitele. Úvodní kapitola je věnována historickému vývoji insolvenčního práva. Stěžejní část práce představuje popis insolvenčního řízení od podání insolvenčního ...
  • Institut oddlužení se zaměřením na revizní novelu insolvenčního zákona 

   Taterová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Resumé Cílem této práce bylo podat výklad o institutu oddlužení v reakci na přijetí zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 ...
  • Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi 

   Hlaváčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   The main goal of this thesis called "The institute of administration in Czech and English law and its application in practice" is to provide an overview of insolvency administration, its regulation and practical application ...
  • Komparace české a německé právní úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe 

   Chytil, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Jak vyplývá z názvu, cílem této práce je srovnat českou a německou právní úpravu insolvenčního práva a zjistit některé rozdíly na úrovni praxe. Motivace zvolit tyto země vycházela z faktů, že jsou obě země silně ...
  • Kupní smlouva a její spotřebitelské aspekty 

   Málek, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   66 8 Závěr Podnikatelé a spotřebitelé denně uzavírají rutinně kupní smlouvy, aniž by často přesně věděli, jaký má tato jimi uzavíraná kupní smlouva právní status nebo kde hledat zákonná ustanovení v případě rozporů. Tomuto ...
  • Kupní smlouva, Kaufvertrag - srovnání českého a německého práva 

   Tůmová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   57 Kapitola III.: Shrnutí Pokud bych se m la vyjád it k jeho len ní a užívané terminologii, p íliš š astné mi nep ipadá ozna ení "absolutní majetková práva " a "relativní majetková práva" ( ást t etí a tvrtá NOZ). Vzhledem ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Marian, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Předmětem této diplomové práce je institut majetkové podstaty, jeden ze základních právních institutů insolvenčního řízení, který hraje zcela klíčovou roli v procesu řešení dlužníkova úpadku a uspokojení dlužníkových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV