Now showing items 1-20 of 151

  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Pecha, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 12. 2016
   Dědické právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá přechodem majetkových práv a povinností po smrti zůstavitele na jeho dědice. S účinností nového občanského zákoníku došlo ke značným změnám v oblasti dědického ...
  • Dispoziční zásada ve sporném a nesporném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mika, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je podat výklad o dispoziční zásadě v nalézacím soudním řízení. Dispoziční zásada je jednou z hlavních zásad českého civilního procesu, která je vlastní především nalézacímu řízení spornému. Ač není ...
  • Dobré mravy 

   Defence status: DEFENDED
   Havelcová, Žaneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Předložená diplomová práce pojednává o pojmu "dobré mravy" v českém právním řádu. Práce se však nesnaží dobré mravy definovat. Cílem této práce není poskytnout čtenáři ucelený obraz o dobrých mravech v současné české ...
  • Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovičová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání ...
  • Důvody zastavení exekuce 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Důvody zastavení exekuce - abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou důvody zastavení exekuce prováděné soudním exekutorem podle exekučního řádu. Důležitost zvoleného tématu odůvodňuje skutečnost, že jediným prostředkem, ...
  • Elektronizace civilního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Tunkl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce Elektronizace civilního řízení se zabývá pronikáním výpočetní techniky a informačních technologií do českého civilní řízení a zaváděním institutů elektronického soudnictví, a to zejména do jeho třech hlavních ...
  • Exekuce 

   Defence status: DEFENDED
   Zíma, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Závěr Exekuce prováděné podle exekučního řádu přinesly do českého právního prostředí alternativní možnost k výkonu rozhodnutí prováděného podle části šesté občanského soudního řádu. I přesto, že je exekuční řád na řadě ...
  • Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu 

   Defence status: DEFENDED
   Justa, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 5. 2017
   Substantive rules in the Insolvency Act Abstract The fundamental aim of the thesis is to find and analyze substantive rules contained in the Act No. 182/2006 Coll. Insolvency Act. The thesis analyzes their meaning and ...
  • Incidenční spory v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Gaierová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Cílem této diplomové práce věnované problematice incidenčních sporů v insolvenčním řízení bylo vymezit incidenční spory v rámci řízení, systematicky je roztřídit, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ...
  • Incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   1 Abstract The aim of this thesis is an integral organization of the incidental disputes that may arise in the execution proceeding, a description of their nature, an outline of their purpose and characterization of important ...
  • Incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) 

   Defence status: DEFENDED
   Nešporová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Tématem diplomové práce jsou incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci). Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu exekučních řízení se jedná o tématiku velmi aktuální. Cílem práce bylo představit kategorii ...
  • Insolvenční návrh a jeho zneužití 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Cílem této diplomové práce je objasnění pojmu insolvenční návrh a dále problematiky zneužívání insolvenčních návrhů, a to včetně nastínění motivace subjektů podávajících šikanózní insolvenční návrhy. Insolvenční návrh hraje ...
  • Insolvenční řízení a jeho aplikace v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Arnold, Edita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   In this work, I have focused on solving problems of analysis of the debtor's bankruptcy in the Czech Republic in terms of its practical application. I interpreted the relevant provisions of the Insolvency Act relating to ...
  • Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   This thesis deals with insolvence proceedings from secured creditor point of view. Opening chapter is devoted to historic development of bankruptcy law. Main part of this thesis describes insolvency proceedings from ...
  • Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Valtr, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   Insolvency administrator and his role in insolvency proceedings Abstract The thesis deals with the professional requirements for an insolvency administrator and his status and activities in the insolvency proceedings. ...
  • Institut oddlužení se zaměřením na revizní novelu insolvenčního zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Taterová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Resumé Cílem této práce bylo podat výklad o institutu oddlužení v reakci na přijetí zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 ...
  • Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   The main goal of this thesis called "The institute of administration in Czech and English law and its application in practice" is to provide an overview of insolvency administration, its regulation and practical application ...
  • Komparace české a německé právní úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Chytil, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Shrnutí Jak vyplývá z názvu, cílem této práce je srovnat českou a německou právní úpravu insolvenčního práva a zjistit některé rozdíly na úrovni praxe. Motivace zvolit tyto země vycházela z faktů, že jsou obě země silně ...
  • Koncentrace řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Steinerová, Jolana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 11. 2020
   V rigorozní práci jsem se zabývala institutem koncentrace řízení a zjednodušenými - rozkazními řízeními, bez které (kterých) si moderní civilní nalézací řízení již neumíme představit, ale též jejími (jejich) limity. Od ...
  • Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 12. 2019
   Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka Abstrakt Předmětem této práce je konkurs jakožto způsob řešení úpadku dlužníka. Konkurs je zjednodušeně řečeno způsob řešení úpadku, který sleduje zejména zpeněžení majetku dlužníka ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV