Now showing items 1-20 of 37

  • Alternativní tresty v České republice: Specifikum trestu domácího vězení 

   Defence status: DEFENDED
   Dytrychová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The bachelor thesis aims to map the position of the house arrest in the Czech Republic. With the forthcoming changes in the implementation of the electronic monitoring system, the professional and lay public expect a greater ...
  • Česká mládež: Porovnání dvou výzkumů delikvence 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce je zhodnocením změny struktury a vývoje prevalence delikvence mládeže na základě srovnání oficiálních policejních statistik a dvou self-reportových výzkumů ISRD-2 a ISRD-3. Výzkum ISRD-3 se v roce 2013 ...
  • Český jazyk jako faktor integrace cizinců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Gavrilova, Vera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá znalostí českého jazyka jako faktorem, který může přispívat k integraci ruských přistěhovalců do české společnosti. Na základě dotazníkového šetření, provedeného mezi členy ruské komunity žijícími ...
  • Delikvence mládeže a vrstevnické skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sauka, Una (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou delikvence mládeže v souvislosti s vrstevnickými skupinami. Cílem práce je stanovit na základě vybraných kriminologických teorií hypotézy a testovat je na datech z výzkumu ...
  • Faktory ovlivňující rozhodnutí rodičů o očkování dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kočišová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá rozhodovánı́m matek o vakcinaci svých dětı́ proti pneumokokovým nákazám. Danou otázku zkoumá pomocı́ kvantitativnı́ho on-line dotaznı́kového šetřenı́ vycházejı́cı́ho z teoretického ...
  • Genderové rozdíly v delikvenci mládeže 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Konopásková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   The main topic of this thesis youth delinquency, with focus on gender differences. Its main approach is to introduce the topic of youth delinquency using the Robert Agnew's (1992) General strain theory. Using this theory ...
  • Genderové rozdíly v delikvenci mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Konopásková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu delikventního chování mládeže z pohledu obecné teorie napětí (General Strain Theory) R. Agnewa s využitím dat z mezinárodního výzkumu International Self-Report Delinquency Study ...
  • Homoparentalita jako sociální stigma 

   Defence status: DEFENDED
   Giebel, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Tato bakalářská práce stručně představuje homoparentalitu v historickém kontextu, zmiňuje se o registrovaném partnerství, které je s homoparentalitou spjaté a popisuje, jak lze homomaparentální rodinu založit a jak taková ...
  • Integrace druhé generace vietnamských dětí do české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Triebeneklová, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se soustředí na problematiku integrace druhé generace vietnamských dětí do české společnosti, a to konkrétně v prostředí základního školství. Pro pochopení vietnamské komunity v České republice je nejprve ...
  • Je víceleté gymnázium jasná volba? Dva možné důvody vysokoškolsky vzdělaných rodičů pro ponechání dětí na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Absolonová, Josefína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   K mezinárodně hojně zkoumanému jevu nazývanému selekce, tedy rozdělování žáků podle výkonu, patří i česká víceletá gymnázia. V Česku i ve světě se ukazuje, že do výběrových škol a tříd bývají umísťovány zejména děti rodičů ...
  • Kombinace pracovního a rodinného života lékařek v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá kombinací pracovního a rodinného života lékařek v České republice. Protichůdné požadavky pracovního trhu a rodinného života, tradiční rozdělení genderových rolí, nedostatečná institucionální ...
  • Konzumace alkoholu mládeží: testování Skogovy teorie distribuce alkoholové konzumace 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato magisterská práce představuje teorii distribuce alkoholové konzumace norského sociologa Ole-Jørgen Skoga (1985), která měla v zahraničí vliv na mnoho protialkoholových politik. Skog ve své teorii popsal vztah mezi ...
  • Mediační činnost u mladistvých delikventů 

   Defence status: DEFENDED
   Herman, Iryna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   (česky) Práce se zabývá restorativní spravedlností, respektive její nejrozšířenější metodou, kterou představuje mediace. Tato metoda je pak popsána ve standardní podobě užívané v ČR a dále ve variantě upravené pro násilnou ...
  • Média pro mládež: Mediální gramotnost členů Dětské televize 

   Defence status: DEFENDED
   Mikesková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem mediální gramotnosti u členů docházejících do Dětské televize a jejich vrstevníků navštěvujících gymnázia. V teoretické časti jsou uvedené definice, teorie a přístupy spojené s ...
  • Mládež, vrstevnické skupiny a delikvence: sekundární analýza výzkumu ISRD-2 

   Defence status: DEFENDED
   Imríšková, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce je problematika vrstevnických skupin a kamarádů jedince v souvislosti s delikvencí, přičemž jsou použita data z mezinárodního self-reportového výzkumu ISRD-2. Důraz je kladen na empirické ...
  • Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Následující práce zkoumá násilnou delikvenci mládeže v České republice na základě dat z druhé a třetí vlny výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD), který v České republice probíhal v roce 2006/7 (ISRD-2) ...
  • Násilná kriminalita žen 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce zkoumá percepci násilné kriminality žen na kvantitativních datech vlastního dotazníkového šetření, sebraného metodou náhodné procházky. Analýza dat je zakotvená v teoretických východiscích a dostupných ...
  • Online násilí zaměřené proti ženám pracujícím v oboru žurnalistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kudelová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   This bachelor thesis deals with the topic of online violence against women working in the field of journalism. The theoretical part starts with a focus on communication and media and tries to describe its transformation ...
  • Pavučiny zločinu: Korupce v perspektivě analýzy sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Diviák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   V této práci se pokouším aplikovat síťovou perspektivu ke studiu korupce. Nejprve se zabývám současným stavem teorie a výzkumu korupce, které shledávám, že opomíjejí vztahy a interakce mezi pachateli. Poté shrnuji literaturu ...
  • Percepce vězňů u pracovníků vězeňské služby 

   Defence status: DEFENDED
   Imríšková, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Literature about prisons is dealing with issues concerning prison officers very rarely, since attention is usually paid to inmates. Therefore, this work is addressing prison officers and their perception of inmates. By ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV