• Didaktické hry ve výuce a v učebnicích českého jazyka na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kalátová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 1. 2014
   Předmětem diplomové práce je zjištění používání didaktických her ve výuce českého jazyka na prvním stupni základních škol a ověření jejich efektivity v porovnání s jinými výukovými metodami. Práce je rozdělena do čtyř ...
  • Didaktické pomůcky v hodinách českého jazyka pro 2.ročník základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Korbelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Teoretická část diplomové práce objasňuje pojem didaktické pomůcky. Zaměřuje se na druhy didaktických pomůcek, jejich funkce, využití v hodinách českého jazyka a organizaci práce. Praktická část je zaměřena na tvorbu a ...
  • Dítě se zrakovým postižením v hodinách češtiny na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Koloburdová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Cílem diplomové práce bylo vytvoření hmatových materiálů a knihy - K.J. Erben Dlouhý, Široký a Bystrozraký do hodin českého jazyka na prvním stupni základní školy. Do cílové skupiny spadají jak děti s těžkým zrakovým ...
  • Integrace žáka s těžkým zrakovým postižením v hodinách českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Bobková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Práce podává ucelený přehled o edukaci žáků s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku českého jazyka. V současné době jsou díky stále se více prosazujícím konceptům integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími ...
  • Jazyková didaktická hra 

   Defence status: DEFENDED
   Smržová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Ce^thèse comprend les activités ludiques en langue tchèque. Réflexion sur les jeux à V école et leur rôle dans 1' histoire de r éducation. Analyse des livres de tchèque d'aujourd'hui à r école primaire, du ...
  • Jazyková příprava dítěte na vstup do školy a rozvoj jazykových schopností během prvních let školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Tato práce je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností u žáků prvních až třetích ročníků základních škol a týká se zejména mluvnické části jazykového vyučování. Skládá se ze tří částí, přičemž v první, teoretické části ...
  • Jazykové dovednosti v předškolním věku a jejich rozvíjení 

   Defence status: DEFENDED
   Kožichová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Jazyková výchova prolíná všemi činnostmi v mateřské škole. V teoretické části své diplomové práce se věnuji rozvíjení jazykových dovedností předškolních dětí. Vývoji řeči a jazyka u předškolních dětí, jak v rodině, tak v ...
  • Jazykové hry ve 3. a 4. ročníku na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Štuksová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Český jazyk je pro některé žáky předmětem nepřitažlivým a nezábavným. Ve své práci se zabývám jazykovou hrou, kterou bych chtěla podpořit zájem o tento předmět. V teoretické části vymezuji učivo o slovních druzích a ...
  • Komunikace dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Lietavcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Předškolní vzdělávání bylo uznáno jako počátek a tedy i základ procesu celoživotního vzdělávání. Z hlediska osvojování komunikativní kompetence je toto období považováno za jedno z nejduležitějších. Dítě by mělo dosáhnout ...
  • Mezipředmětové vztahy mezi českým jazykem a výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Hamáčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Resumé Mezipředmětové vztahy jsou v současné době stále více zdůrazňovány a domnívám se, že vazby mezi předměty jsou v hodinách uplatňovány stále častěji, čemuž napomáhá Rámcový vzdělávací program, potažmo školní vzdělávací ...
  • Mezipředmětové vztahy v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lipská, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   V diplomové práci se zabývám vztahy mezi jednotlivými složkami učebního předmětu český jazyk i mezi českým jazykem a ostatními vyučovacími předměty. V praktické části jsem pozornost soustředila na rozbor některých dostupných ...
  • Otevírání jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kredbová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Diplomová práce se věnuje problematice výuky slohu na I. stupni ZŠ a zaměřuje se především na nové možnosti alternativní výuky školních dětí. Autorka rozebírá nejprve teoretické aspekty této problematiky a následně poskytuje ...
  • Rozvíjení slovní zásoby u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Dražská, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
  • Slovní druhy a jejich netradiční pojetí na 1.stupni základní školy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Veselková, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá slovními druhy v češtině na prvním stupni základní školy. Jejím cílem je zmapovat problematiku v obecné rovině, představit jejich definice, historický vývoj i dělení do kategorií. Teoretická část ...
  • Učení slovních druhů zábavně pomocí jazykových her 

   Defence status: DEFENDED
   Krutá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Tématem mé diplomové práce jsou slovní druhy a jazykové hry. V teoretické části své diplomové práce se zabývám slovními druhy z hlediska morfologie a sémantiky a také jejich klasifikací a vývoji jejich terminologie. Dále ...
  • Využití jazykových her pro rozvoj jazykových dovedností u dětí předškolního věku ( porovnání jazykových dovedností u dětí z mateřské školy a z dětského domova ) 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
  • Výuka českého jazyka dětí a žáků se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   NÁZEV: Výuka českého jazyka u dětí a žáků se zrakovým postižením AUTOR: Magdalena Čechová KATEDRA: Katedra českého jazyka VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Simona Pišlová, Dr. ABSTRAKT: Bakalářská práce je zaměřena na výuku českého ...
  • Zásobník didaktických her a využití didaktických her v hodinách českého jazyka na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   RESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá didaktickou hrou v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Práce se věnuje metodám výuky, hrou v různých obdobích lidského vývoje a především didaktickou hrou a jejím využitím v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV