• D. C. Dennett's Approach: on the way to explanation of consciousness 

   Vraný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   l'vEnd-Body problem has been a perpetual philosophical issue ever since the dawn of science, and the discussion of Descartes's dualism was the paradigmatic showroom of post:lible solutions for a long time. It wasn't perhaps ...
  • Dynamická sémantika a logika 

   Jůza, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
  • Frege a Husserl o objektivitě 

   Jankovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá raným dílem významných logiků a filo- sofů Gottloba Frega a Edmunda Husserla na přelomu 19. a 20. století. Především se věnuje jejich řešení objektivity aritmetiky a objektivity jako takové. ...
  • Induktivní logika a Vídeňský kroužek 

   Mach, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Práce pojednává o induktivní logice spojující koncepty indukce a pravděpodobnosti a jejím rozvinutí v rámci Vídeškého kroužku a jeho okolí. Po historickém uvedení indukce a pravděpodobnosti, jsou zde představeny dva hlavní ...
  • Jazyk a individualita. Několik poznámek ke srovnání Wittgensteina s Husserlem a Heideggerem 

   Beran, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Práce se pohybuje na poli srovnání Wittgensteina s Husserlem a Heideggerem (obecneji: analytické a kontinentální filosofie), má však spíše systematický charakter, a zabývá se otázkou vztahu mezi jazykem, intersubjektivitou ...
  • Logic of questions 

   Peliš, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   Logika otázek Michal Peliš Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá jedním z odvětví neklasických logik - logikou otázek (erotetickou logikou). V úvodní části se hovoří obecně o formalizovaném přístupu k otázkám v logice ...
  • Logic of questions 

   Peliš, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 12. 2011
   Logika otázek Michal Peliš Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá jedním z odvětví neklasických logik - logikou otázek (erotetickou logikou). V úvodní části se hovoří obecně o formalizovaném přístupu k otázkám v logice ...
  • Logický pluralismus v historické perspektivě 

   Arazim, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Logický pluralismus v historické perspektivě Pluralita logik je pojata jako výzva k hledání hlubšího pochopení povahy a významu logiky. Jsou zváženy dva základní přístupy k vymezování logiky vůči jiným disciplínám, totiž ...
  • Maurice Drury a Ludwig Wittgenstein 

   Schmoranz, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Předkládaná práce chce pro českou odbornou veřejnost doslova "objevit" dílo nemalé závažnosti jak pro obor filosofie, tak pro bádání na pomezí filosofie a psychiatrie. Prostřednictvím kritického rozboru aplikace Wittgensteinovy ...
  • Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity? 

   Vraný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity? Martin Vraný Abstrakt Cílem disertační práce je analyzovat pojem jednoty vědomí coby explanandum pro přírodní vědy a zhodnotit, do jaké míry ...
  • Pojem logického vyplývání 

   Kubalík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   What does i t mean for a gi ven sentence to be a logical consequence of another one? Some basic articulation of this notion is easily available: no matter what is the case, if the premisses are true, then the conclusion ...
  • Protokolární a pozorovací věty 

   Navara, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 7. 2010
   Tato práce se soustředí na srovnání Carnapova pojetí protokolárních vět a Quineova pojetí pozorovacích vět. Carnapovy práce o protokolárních větách mají kořeny ve 30. letech 20. století. Jeho hlavní myšlenkou bylo provázání ...
  • Role konvence v Austinově teorii řečových aktů 

   Josisová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá rolí konvence v teorii řečových aktů J. L. Austina. Vysvětluje, jak je možné "udělat něco slovy": navrhuje takovou analýzu jazyka, která se již nesoustředí na kategorii pravdivosti jednotlivých ...
  • Sémantika některých neobvyklých modálních logik 

   Punčochář, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   První ást pojednává o Carnapov píspvku k modální logice. Carnapovo dílo je zalenno do historického kontextu. Je studována jeho reakce na Lewisovy kalkuly striktní implikace a jeho anticipace kripkovské sémantiky mo- ných ...
  • Speaking the mind, minding the language 

   Vraný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   Pr ace ukazuje, ze k probl emu vztahu t ela a mysli, a konkr etn e k ot azce vysv etlitelnosti v edom p r rodn mi v edami, je t reba p ristu- povat skrze zkoum an jazyka a v yznamu. Za j adro probl emu vz- tahu t ela a ...
  • Truth and Meaning: The Dialectics of Theory and Practice 

   Koreň, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Tarského sémantická koncepce pravdy je patrně nevlivnější - určitě nejdiskutovanější - moderní koncepce pravdy, která vzbudila nespočet různých interpretací a reakcí. Zatímco někteří filosofové ji oslavovali jako úspěšnou ...
  • Truth between syntax and semantics 

   Procházka, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Sir s m c lem t eto pr ace je vyjasnit vztah mezi syntax a s emantikou, zejm ena pokud jde o jazyky s p resn e speci kovanou strukturou. Hlavn ot azky, kter ymi se zab yv ame, jsou: Co cin s emantick y pojem s emantick ym? ...
  • Vědění jako nástroj: instrumentalismus ve filozofii přírodních věd 

   Cvek, Boris (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 5. 2015
   Richard Rorty's main thesis in his work Philosphy and the Mirror of Nature centers on a critique of representationalism in a fundamentally relativistic way. The aim of this disseration is to grasp Rorty's ideas in broader ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV