Now showing items 1-20 of 38

  • Faktory ovlivňující klima třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Löblová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Sociální klima školní třídy je jev, který učitelé ze své praxe znají a mnozí s ním také počítají. Klima třídy je komplexní sociální úkaz, kterému je třeba věnovat soustavnou pozornost a seznamovat s ním studenty učitelství. ...
  • Funkce výchovného poradce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Brůnová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This theoretical-empirical work deals with the major aspects of consultancy of the educational counsellor of an elementary school. After the definition of school counselling and the description of system of education ...
  • Grantové nabídky pro základní a střední školy v Karlovarském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Lamiová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Cílem mé práce bylo přispět všem, kteří si uvědomují, že získávání grantů je pro rozvoj školy nezbytné, k orientaci v grantových nabídkách a grantové politice, upozornit také na některé systémové nedostatky a nejasnosti ...
  • Hra ve volném čase studentů gymnázií, učilišť a středních odborných škol 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Hra ve volném čase studentů gymnázií, učilišť a středních odborných škol. Cílem diplomové práce, "Hra ve volném čase gymnázií, učilišť a středních odborných škol", bylo vyhodnotit, jaký vliv má typ studované střední školy ...
  • Hudební schopnosti dětí a mládeže jako pedagogický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Kysela, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Diplomová práce Je pojata jako kombinace teoretické studie a teoretickovýzkumných bloků. První část diplomové práce je teoretické povahy a odpovídá na základní otázky týkající se hudebních schopností dětí s důrazem na ...
  • Kompetence a jejich rozvoj v novém skautském výchovném programu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuberová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Diplomová práce se věnuje rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím skautské výchovy. Zaměřuje se na proměnu výchovného programu v dětské organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR na počátku 21. století. Práce je ...
  • Kybernetická šikana 

   Defence status: DEFENDED
   Hášová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Šikana nikdy nebyla jednodušší. Díky obrovskému rozmachu informačních a komunikačních technologií, může prakticky kdokoliv, v soukromí domovů, anonymitě počítačových učeben či internetových kaváren, obtěžovat kohokoliv. ...
  • Mezilidské vztahy ve školních kolektivech 

   Defence status: DEFENDED
   Singrová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Cílem této práce je shromáždit relevantní informace o mezilidských vztazích v pedagogických sborech vybraných středních škol na základě toho, jak je vnímají, chápou, prožívají a reflektují jejich účastníci. V práci byl ...
  • Místo chůvy v rodině a její obraz v současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Topinková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato práce má teoreticko - výzkumný charakter a klade si za cíl poskytnout čtenáři komplexní pohled na problematiku chův na území České republiky. Dovoluje si upozornit na složitosti, nejasnosti a neúplnosti v naší právní ...
  • Některá specifika vnímání rodičů jejich dospivajícími dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Rút (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Diplomová práce se soustředí na některá specifika vnímání rodičů jejich dospívajícími dětmi. Teoretická část popisuje rodičovství se zaměřením na období s adolescentním dítětem, dále pak vývoj pojmu dospívající, hlavní ...
  • Patologické jevy u dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Cardová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Charakter diplomové práce je teoreticko -empirický. Diplomová práce je věnována problematice sociálně patologických jevů dětí a mládeže a problematice kázně. V teoretické části jsou popisovány některé druhy sociálně ...
  • Pojetí a sebepojetí studenta SPŠZ 

   Defence status: DEFENDED
   Froldová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The aim of the diploma thesis was to characterize the conception and the self-conception of a student at the Secondary Technical school of Land surveying and Cartography. The conception of a student consists of three ...
  • Pomoc dětem přistěhovalců v jejich náročné životní situaci 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku pomoci dětem přistěhovalců při jejich integraci do vzdělávacích systémů a vůbec do života v nové vlasti. Cílem práce je v teoretické a praktické rovině propojit otázku pomoci ...
  • Problematika pedagogicko-psychologického poradenství na Klinice dětské hemato-onkologie FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Cílem této práce není snaha o publikaci nových vědeckých poznatků, ale spíše odborné zkoumání specifického zaměření pedagogicko-psychologické práce s vážně nemocnými dětmi a jejich rodiči. Zamýšlím se nad prací s dětmi, ...
  • Problematika výchovného procesu traumatizovaných dětí v systému SOS dětských vesniček 

   Defence status: DEFENDED
   Gíbalová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Klíčová slova Formy náhradní péče, ústavní výchova, dětský domov, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, SOS dětská vesnička, komplexní vývojové trauma, týrání, zanedbávání, zneužívání, deprivace, dítě a jeho potřeby, ...
  • Reflexe a sebereflexe v učební činnosti žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Schierlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Reflexe i sebereflexe nás provází celý život a setkáváme se s ní nejenom ve školním prostředí, ale i v pracovní a osobní sféře. To, že hodnotíme, si často ani neuvědomujeme. Reflexí i sebereflexí vyjadřujeme hodnoty, které ...
  • Role svobody ve výchově a její vliv na osobnost 

   Defence status: DEFENDED
   Drechselová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   V této teoretické práci se zabývám problematikou svobody, která je současně ústředním problémem života člověka v moderní společnosti. Z tohoto důvodu je problematika svobody pojata komplexněji. Kapitola Sepětí blahobytu ...
  • Rozdíly v trávení volného času u dětí žijících na venkově a ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   1 Resumé: V současnosti se naše společnost potýká s faktem, že děti ztrácejí zájem o aktivity, které nepřinášejí okamžitý výsledek a svůj volný čas tráví především pasivně. Celkové hodnoty společnosti se změnily. K získání ...
  • Sanace rodiny jako způsob práce s dysfunkčními rodinami na Mostecku 

   Defence status: DEFENDED
   Hynešová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Diplomová práce zpracovává problematiku práce s ohroženými rodinami se zaměřením na metodu sanace rodiny a její aplikaci ve městě Most. Jedná se o práci teoreticko-empirickou s návrhem projektu pro aplikaci metody sanace ...
  • Senioři jako specifická skupina v procesu celoživotního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   Ve své práci jsem se zaměřila na zmapování a provedení analýzy problematiky vzdělávání seniorů. Práce je rozdělena do šesti dílčích částí a má charakter přehledové studie. První část se ve stručnosti zabývá historickým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV