• Alternativní paradigma dneška: pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu 

   Sokolíčková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Disertační práce Alternativní paradigma dneška: Pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu je pokusem o revizi západního obrazu světa, konkrétně uchopení vztahu mezi člověkem a jeho ...
  • Barokní tvář české krajiny 

   Rysová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 4. 2009
   Téma barokní kultury mě provází již několik let. Nejprve jsem se zajímala především o barokní umění, zejména pak o italské a české barokní sochařství. Poté jsem tuto oblast začala vnímat ve spojitosti s vývojem barokních ...
  • Cesty k využití potenciálu lidské mysli ve vztahu k pokornému a aktivnímu zakoušení života 

   Sokolíčková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Tato diplomová práce je výsledkem samostatného teoretického studia charakteru, role a možností jedinečné lidské mysli ve vztahu k okolnímu světu. Mapuje částečně dosažené výsledky v oboru studía lidské mysli, ať už z ...
  • Environmentální problematika v kontextu západní kultury. Nástin vybraných koncepcí 

   Vysloužilová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Cílem této práce je porozumění globálním dopadům expanzivního charakteru západní kultury, které se odvíjí od analýzy západní společnosti jako specifického sociokulturního systému, jenž z původně evropské civilizace přerostl ...
  • Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989 

   Hájek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 4. 2008
   Práce se zabývá podobou krajiny Českých zemí mezi lety 1948 a 1989 a snaží se určit, jakou úlohu v procesu jejího utváření sehrál vládnoucí mocenský režim, Komunistická strana Československa. Prostřednictvím studia konkrétních ...
  • Kultura Západu - problém krize současné západní společnosti 

   Augustinová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Tato diplomová práce vychází z předpokladu, že příčina dnešní nerovnovážné situace kultury Západu spočívá v zanedbání zejména duchovních a afiliativních složek našeho kulturního kódu. Opírá se z velké části o dílo P. A. ...
  • Kulturní diversita a taoismus 

   Bártík, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Předkládaná práce se snaží poukázat na okruh témat, která souvisejí s problematikou kulturní diversity a plurality. Skutečnost, že každá historicky vzniklá kultura žije v horizontu zcela specifického světa (jako horizontu ...
  • Kulturní rozmanitost české krajiny na příkladu jihočeských blat 

   Lojdová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou hůře dostupná rašeliniště, ale ...
  • Lidská situace v západní civilizaci 

   Jirsa, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Žijeme v podivném světě, který je radikálně odlišný od všech světů jemu předcházejících. Náš svět, svět západní civilizace na prahu 21. století, je světem rizikovým, světem nebývale rychlým, je světem, kterému jedinec může ...
  • Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům 

   Kuška, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Disertační práce s názvem Město jako domov: Kulturologický přístup ke globálním problémům zpracovává aktuální problematiku dopadů procesů globalizace, která je poj a ta jako proces sociokulturní změny. Pozornost je věnována ...
  • Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům 

   Kuška, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 11. 2009
   Disertační práce s názvem Město jako domov: Kulturologický přístup ke globálním problémům zpracovává aktuální problematiku dopadů procesů globalizace, která je poj a ta jako proces sociokulturní změny. Pozornost je věnována ...
  • Možnosti současných velkoměst v kulturogické perspektivě. Příklad Paříže 

   Kozel, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   V následujfci práci se budeme zabývat vztahem člověka a jeho prostředi. Teoretický rámec zde bude tvořen převážně urbánnf ekologii a zároveň teorii architektury a urbanismu. Právě dvě posledně jmenované disciplfny, ...
  • Problém místa v sociokulturní perspektivě 

   Kittl, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   V této práci se budu věnovat veřejným prostranstvím a místům s duchovní atmosférou - geniem loci. Veřejná prostranství a kvalitní místa jsou důležitou a nedílnou součástí našeho blízkého i vzdáleného okolí. Architektura ...
  • Příroda a kultura v čínské tradici a současnosti 

   Krámská, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Tato diplomová práce se zaměřuje na určité rysy čínského způsobu života, které se dotýkají životního prostředí a vnímání přírody jako takové. Práce rozebírá problematiku čínských kulturních tradic i způsob života současného ...
  • Sociokulturní pohled na problematiku bydlení v Československu ve 2. polovině 20. století 

   Zadražilová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Panelová sídliště představují nejtypičtější a nejrozšířenější formu socialistické hromadné výstavby u nás. Jejich podoba po formální stránce vychází z urbanistických princip evropské meziválečné avantgardy, bydlení na nich ...
  • Sociokulturní souvislosti soudobého vývoje architektury a města 

   Majtán, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   K napsání této diplomové práce mne především vedlo to, že architektura již od svého vzniku představuje obrovské téma. Reprezentuje takové fenomény, které jsou nositely ekonomických, společenských a kulturních hodnot. A ...
  • Živoucí tělo. Úcta k tělu jako jeden z aspektů ekologického života 

   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tělo jako "nám nejbližší příroda", jak říká T.Rozsak, je naší bezprostředním součástí, stejně jako součástí světa a přírody. Tato práce se proto věnovala především těm aspektům tělesnosti, které se týkají různých pohledů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV