Now showing items 1-20 of 50

  • Afinitní purifikace 5'-adenosinmonofosfátem aktivované proteinové kinasy 

   Defence status: DEFENDED
   Jahodová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 7. 2021
   5'-adenosinmonofosfátem aktivovaná proteinová kinasa je významným regulátorem buněčného metabolismu, růstu, proliferace, ale i například autofagie. Dle posledních výzkumů hraje důležitou roli i v patogenezi nervosvalového ...
  • Analýza potřeb uživatelů nízkoprahové sociální služby nadace Don Bosko Bulgaria formou expertního posouzení v rámci interkulturní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtmanová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   Nachtmanová. A., Analysis of the needs of the low-threshold social service users in the Don Bosko Bulgaria Foundation in the form of expert assessment within an intercultural study, Prague 2022, Diploma Thesis, Charles ...
  • Characterization of protein structures using chemical cross-linking and mass spectrometry. 

   Defence status: DEFENDED
   Kukačka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Některé bílkoviny k plnění své funkce vyžadují přítomnost specifického ligandu, kofaktoru nebo prostetické skupiny. Vazba této specifické molekuly může v molekulách bílkovin způsobit konformační změny. V některých případech ...
  • Copingové strategie se zaměřením na užívání alkoholu a jiných návykových látek u jedinců s balbuties 

   Defence status: DEFENDED
   Gruberová, Blanka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: 1. lékařská fakulta Psychiatrická klinika, Centrum adiktologie Školní rok: 2010/2011 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Blanka Gruberová Obor: Adiktologie Rok imatrikulace: ...
  • Development of pulse labelling technology for studying the dynamics of protein complexes. 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   (IN CZECH) Strukturní hmotnostní spektrometrie (MS) je progresivní metoda současné strukturní biologie pro charakterizaci biomolekul. Ačkoli techniky založené na MS poskytují pouze informace "s nízkým rozlišením" ve srovnání ...
  • Domácí násilí v autobiografiích žen, které jím prošly 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 6. 2023
  • Kritická analýza postojů odborné veřejnosti k Montessori přístupu v sociální práci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Daniela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 6. 2023
   The aim of this diploma thesis is to find out the attitudes of social workers who work with children as a target group towards the Montessori approach. This thesis deals with what social workers think about this specific ...
  • Mechanismus protinádorového účinku seskviterpenických laktonů. 

   Defence status: DEFENDED
   Filandr, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Jedním ze způsobů, jak zamezit nádorovému bujení je způsobit diferenciaci, apoptosu, nebo nekrózu nádorových buněk. Bylo zjištěno, že skupina chemických látek, které indukují apoptosu a inhibují proliferaci u leukemických ...
  • Molekulární mechanismy indukce programované buněčné smrti v nádorových buňkách. 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Nádorová onemocnění jsou v dnešní době třetí nejčastější příčinou úmrtí (20 % všech úmrtí). Proto je důležité najít nové způsoby jak nádorové buňky účinně a specificky likvidovat a nejslibnější cestou je cílená terapie. ...
  • Možné rozdíly v postojích mezi zástupci generace Z a jejich rodiči k ohrožení seniorů v období "koronavirové krize" 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Multidisciplinarita v péči o duševní zdraví z pohledu sociálního pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Tato diplomová práce řeší téma multidisciplinární péče o duševní zdraví. Cílem bylo ukázat, jak se cítí sociální pracovníci v daných multidisciplinárních týmech, jak se vnímají v takovém týmu, a jak je vnímají klienti, se ...
  • Negativní dopady sociální izolace jako nezamýšlený důsledek protiepidemických opatření (COVID - 19) u pacientů LDN 

   Defence status: DEFENDED
   Broftová, Romana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   According to available sources, this diploma thesis describes the issue of negative effects of social isolation on patients in the hospital for long term sickness as an unintended consequence of anti-epidemic measures. The ...
  • Odhady funkce přežití v analýze spolehlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěch, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Předložená bakalářská práce se zabývá základními pojmy a meto- dami, které se používají v analýze přežití. Popsán je jak neparametrický, tak parametrický přistup odhadu funkce přežití. Uvádíme neparametrickou Kaplan- ...
  • Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FOXK1 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Valérie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 7. 2021
   Transkripční faktory jsou proteiny, které regulují expresi genů v různých typech buněk. Hrají tak důležitou roli v mnoha buněčných procesech od regulace buněčného cyklu až po buněčnou diferenciaci. Pomocí DNA vazebné domény ...
  • Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A 

   Defence status: DEFENDED
   Vostárek, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   NK buňky jsou charakterizovány jako velké granulární lymfocyty, které patří mezi významné buněčné složky přirozené imunity. Dokáží zabíjet cílové buňky velmi rychle, v řádech minut, což je řadí do role obránců první linie. ...
  • Příprava rekombinatních extracelulárních domén leukocytárních receptorů AICL a NKR-P1CBALB 

   Defence status: DEFENDED
   Čonka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   v českém jazyce NK buňky jsou řazeny mezi populaci lymfocytů, která je schopna cytotoxicky usmrtit některé nádorové či viry infikované buňky. Předmětem této diplomové práce je myší NK buněčný receptor mNKR-P1CBALB a lidský ...
  • Radikálové značení proteinů jako nástroj validace biologických terapeutik 

   Defence status: DEFENDED
   Binar, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Hmotnostní spektrometrie a techniky s ní spojené jsou velice důležitým a užitečným nástrojem při studiu struktury proteinů. Jednou z těchto technik je i kovalentní značení proteinů, které je možné použít ke zkoumání ...
  • Receptory NK buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hernychová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   NK buňky jsou důležitou součástí vrozeného imunitního systému, mají ovšem mnoho společných vlastností s imunokompetentními buňkami adaptivní imunity a mohou zároveň modulovat jejich činnost. Pomocí širokého spektra receptorů ...
  • Regulace C-MYC onkoproteinu přírodními látkami. 

   Defence status: DEFENDED
   Filandr, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Seskviterpenové laktony, mezi něž patří látka cnicin obsažená v rostlině Cnicus benedictus, jsou látky s protinádorovými účinky, které vyvolávají v buňkách oxidativní stres a aktivují signalizační dráhy způsobující v ...
  • Rekombinantní příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD1 pro studium jeho interakcí s DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Kúdelová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Proteiny TEAD patří do významné rodiny transkripčních faktorů, které se během vývoje organismu podílí na regulaci jeho růstu a diferenciace buněk prostřednictvím aktivace exprese nejrůznějších genů. Tato rodina sdílí dvě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV