• Charakteristiky nastupující dospělosti v populaci vysokoškolských studentů a zaměstnaných, nestudujících mladých lidí 

   Kozderková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   This thesis compares certain developmental characteristics and value preferences of emerging adult university students and non-student employed young people at the age between 19-25 years in the Czech republic. According ...
  • Diagnostika pozornosti u dětí v předškolním a mladším školním věku 

   Šnoblová, Vladěna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Attention is one of the key competencies which has to be adequately developed in preschool children to support their good school adaptation and acceptation of school demands. This work describes current approaches to ...
  • Dynamické vyšetření kognitivních schopností dětí a dospívajících 

   Rybářová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Práce představuje dynamický přístup k diagnostice v oblasti školní psychologie a současnou praxi její aplikace s důrazem na kontext českého prostředí. Věnuje se definování charakteristik dynamické diagnostiky, jejím ...
  • Dynamické vyšetření podle D. Tzuriela ve světle výzkumných studií 

   Bulínová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The bachelor thesis deals with the Dynamic Assessment of Young Children by Tzuriel. Tzuriel has developed several dynamic tests for younger children. The tests will be individually presented in the text. The main aim of ...
  • Metoda ACFS a její využití v různých kulturách 

   Šetková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce se zabývá metodou s názvem Dynamické testování kognitivních funkcí u dětí (ACFS) a možnostmi jejího využití v Česku a dalších kulturách. Teoretická část nejdříve krátce představí principy dynamického vyšetření, a pak ...
  • Motivace středoškolských studentů ke školní práci 

   Fiedlerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   V současné době se na mnoha středních školách učitelé potýkají s malým zájmem studentů o vyučované předměty. Rovněž výzkumná zjištění opakovaně ukazují, že s přibývající délkou studia klesá motivace žáků ke školní práci a ...
  • Možnosti diagnostiky dyslexie u dětí 

   Matějovská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   The research study focuses on the development of new appropriate tools suitable for dyslexia assessment of primary school children (grades sixth to ninth), and a process of their pilot standardization. The inspiration was ...
  • Možnosti dynamické diagnostiky u dětí v mateřských školách-Škála využití kognitivních funkcí (ACFS) 

   Drápalová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V této práci ověřujme praktický přínos metody Škála využití kognitivních funkcí (ACFS) pro určení potenciálního kognitivního rozvoje předškolních dětí. V teoretické části se věnujeme specifikům předškolního období a vymezení ...
  • Možnosti rozvoje vnímané akademické účinnosti ve školním prostředí 

   Lávičková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Teoretickým východiskem vnímané akademické účinnosti je Bandurova koncepce vnímané osobní účinnosti. Vnímaná akademická účinnost, která je jedním z prediktorů školní úspěšnosti, je vymezena jako varianta vnímané osobní ...
  • Možnosti validizace nástroje Cognitive Assessment System II na populaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Mejstříková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s novou metodou pro měření kognitivních schopností dětí, Cognitive Assessment System 2, prověřit její kriteriální souběžnou validitu na populaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ...
  • Podpora kognitivního rozvoje dětí v rodinném a školním prostředí se zaměřením na mnemotechniky 

   Kytka, Igor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Bakalářská práce s názvem Podpora kognitivního rozvoje dětí v rodinném a školním prostředí se zaměřením na mnemotechniky podává přehled jednak teorií kognitivního rozvoje u dětí předškolního a mladšího školního věku. Také ...
  • Podpora kognitivního rozvoje dospívajících se specifickými poruchami učení 

   Jungwirthová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This thesis deals with possibilities of cognitive development support of adolescents with learning disabilities. The theoretical part first introduces cognitive deficits which are typical for these disabilities. Then it ...
  • Podpora kognitivního rozvoje dospívajících v rodinném a školním prostředí 

   Šíchová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce představuje téma podpory kognitivního rozvoje u dospívajících jedinců ve školním a rodinném prostředí. V první části práce je vymezena věková skupina dospívajících a je popsána především s důrazem na úroveň ...
  • Podpora rodičů dětí s vývojovými obtížemi 

   Štěchová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na podporu rodičů dětí s poruchami autistického spektra. Zabývá se stresem, který rodičovství takového dítěte může přinášet a jeho zvládáním. Mapuje vnější i vnitřní faktory, které mohou rodičům napomáhat ...
  • Postoje studentů psychologie k adopci děti stejnopohlavními páry 

   Lukáš, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Faculty of Arts, Charles University in Prague, Department of Psychology Richard Lukáš Psychology students' attitudes towards adoption of children by same-sex couples (Master Thesis) Consultant: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. ...
  • "Pozitivní aspekty" dyslexie 

   Brancuská, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tzv. "pozitivními aspekty" dyslexie, konkrétně zvýšenou kreativitou jedinců s dyslexií. V současné době se stává běžné dávat dyslexii do souvislosti nejen s deficity a symptomy, ale také ...
  • Pracovní paměť a dyslexie 

   Benešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá souvislostmi dyslexie a pracovní paměti. V teoretické části jsou zmíněna současná pojetí dyslexie a pracovní paměti, se zaměření na klasický model pracovní paměti podle Baddeleye, který rozlišuje 4 ...
  • Problematika reliability a validity u dynamické diagnostiky 

   Holeyšovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   (česky): Tato práce se zabývá problematikou reliability a validity metod dynamické diagnostiky. V teoretické části nejprve stručně představujeme specifika dynamické diagnostiky a různé způsoby prověřování reliability a ...
  • Proměna charakteru přátelských vztahů od adolescence k mladé dospělosti 

   Lacková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   During the whole life people tend to make new relations with other people. Some relationships, based on their character, are closer than others; therefore we call them close relationships. Friendship, which is described ...
  • Proměny vnímané akademické účinnosti při přechodu na střední školu 

   Lávičková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Práce se věnuje proměnám vnímané akademické účinnosti u adolescentů v souvislosti se změnami školního prostředí a nároků studia. Vnímaná akademická účinnost (academic efficacy) je vymezena jako jeden z prediktorů školní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV