• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Borovičková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 4. 2018
   Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních ...
  • Dovolená 

   Hendrichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 12. 2018
   This thesis focuses on the legal adjustment of leave. Due to the novelization of the Code of work which is being heard by these times, leave is very topical issue. First pages of this thesis discourse the term "leave", its ...
  • Flexibilní formy výkonu závislé práce 

   Česal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. ...
  • Kamerový systém na pracovišti a jeho zásah do osobních práv zaměstnanců 

   Průšová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Tématem diplomové práce je právní úprava kamerového systému na pracovišti a popis jeho zásahů do osobních práv zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na podmínky, které musí zaměstnavatel splnit, aby byl kamerový monitoring ...
  • Následky vad pracovněprávních jednání 

   Řehořová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Resumé Právní jednání představuje základ každého právního poměru. Právní subjekty jsou v souladu se zásadou autonomie vůle oprávněny utvářet své právní poměry na základě svého odpovědného jednání, přičemž jsou vždy vázány ...
  • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Hanušová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 10. 2016
   Diplomová práce "Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se zabývá institutem aktivní politiky zaměstnanosti obsaženým zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanost. ...
  • Nelegální práce a její postih 

   Šuda, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tématem této diplomové práce je nelegální práce a její postih, přičemž hlavním cílem práce je z velkého rozsahu tohoto tématu analyzovat nejdůležitější instituty s nelegální prací související, identifikovat relevantní ...
  • Nelegální práce a její postih 

   Kmínek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty nelegální práce a jejího postihu, hlavně v rámci správního trestání. Zaměřena je především na pojmy související s nelegální prací, kontrolní činností orgánů inspekce práce ...
  • Neplatné rozvázání pracovního poměru 

   Fišera, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the termination of an employment ...
  • Neplatné skončení pracovního poměru a související důsledky 

   Kučera, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This dissertation, entitled "Invalid Termination of Employment, and Related Consequences", aims to provide a comprehensive look into the issue of invalid employment termination by giving notice, immediately terminating an ...
  • Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Turoková-Hetešová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Tato diplomová práce se věnuje problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, přičemž řeší zejména případy, kdy dochází ke střetu práva na ...
  • Ochrana osobních údajů a pracovněprávní vztahy 

   Lejsek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This thesis deals with the protection of personal data in relation to the labour law relationships. Considering the extensiveness of the topic of personal data protection, the aim of this thesis is not giving an all-encompassing ...
  • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Valachová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů v kontextu pracovněprávních vztahů. Jedná se o aktuální a ve společnosti diskutovanou problematiku, která má i ústavněprávní aspekty. Vzhledem k obsáhlosti ...
  • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Langerová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Předmětem této diplomové práce je ochrana osobních údajů se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Cílem je vedle přiblížení právní úpravy ochrany osobních údajů též upozornit na úskalí, které může přinést zpracování osobních ...
  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

   Kyslíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Shrnutí Název práce v českém jazyce: Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Tato práce pojednává o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. První část mé práce je ...
  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

   Všetečková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá povinností zaměstnavatele nahradit škodu a nemajetkovou újmu způsobenou v důsledku pracovních úraz nebo nemocí z povolání jeho zaměstnanců. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak ...
  • Odstupné a jiné formy kompenzace v pracovněprávních vztazích 

   Šimonová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   V rámci této diplomové práce je pojednáno na téma odstupného a dalších forem kompenzací v pracovněprávních vztazích. V jednotlivých kapitolách jsou popsány různé druhy kompenzací, které aktuální pracovněprávní úprava zná, ...
  • Odstupné a jiné kompenzace v pracovněprávních vztazích 

   Lašáková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Diplomová práce pojednává o problematice odstupného a jiných formách kompenzací v pracovněprávních vztazích. Jejím cílem je podrobně popsat okruh kompenzací v současném českém pracovním právu, které souvisejí se skončením ...
  • Osobnostní práva zaměstnance 

   Hruboňová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Tématem diplomové práce je ochrana osobnostních práv zaměstnance obecně. Autorka práce se pokusila popsat právní úpravu ochrany osobních a osobnostních práv průřezově celým právním řádem České republiky, se zaměřením na ...
  • Osobnostní práva zaměstnance 

   Pour, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 4. 2016
   72 Abstrakt Název diplomové práce: Osobnostní práva zaměstnance Tato práce se zabývá osobnostními právy zaměstnance, zejména se z této obsáhlé oblasti zaměřuje na problematiku spojenou s právem na soukromí, listovním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV