• Arsen v letokruzích na As kontaminovaných plochách 

   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Kutná Hora a její okolí je oblast, postižená těžbou Ag, později Pb - Zn rud, trvající několik století. Důsledkem těžby jsou extrémní koncentrace některých prvků, především As, ve vodách, půdách i rostlinách, na ní rostoucích. ...
  • Biogeochemický cyklus prvků vzácných zemin v povodí Lesního potoka 

   Dubroková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
   110 Summary The study of biogeochemical cycle of rare earth elements (REE) carried out in the Lesní potok catchment and its vicinity (located in the Nature State Reserve, Voděradské bučiny, 30 km SE of Prague) was focused ...
  • Dendrochemie letokruhů v blízkosti Cu huti 

   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Huť Nkana náležela k hlavním zdrojům kontaminace stopovými prvky (zejména Cu a Co) v oblasti afrického města Kitwe (Copperbelt, Zambie). Předmětem této práce bylo srovnat prvkové a izotopické složení zambijských půd a ...
  • Distribuce izotopů síry v rašeliništích 

   Haluzová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této bakalářské práce je popsat dopady lidské činnosti na cyklus síry a sledování procesů a změn v tomto cyklu pomocí určitých izotopů síry. Úvodní část popisuje síru a její sloučeniny, dále výskyt síry v životním ...
  • Distribuce izotopů síry v rašeliništích 

   Haluzová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je popsat dopady lidské činnosti na cyklus síry a sledování procesů a změn v tomto cyklu pomocí určitých izotopů síry. Úvodní část popisuje síru a její sloučeniny, dále výskyt síry v životním ...
  • Distribuce platinových kovů v půdách městských parků v Ostravě a Praze 

   Durajová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Automobilové katalyzátory snižují emise CO, NOx a CmHm ze spalovacích motorů. Současně s tím z automobilových katalyzátorů dochází k emisím platinových kovů (PGE - platinum group elements). Automobilové katalyzátory byly ...
  • Distribuce platinových kovů v půdním profilu 

   Štědrý, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • Distribuce vybraných prvků v půdách městských parků Prahy a Brna 

   Šimeček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Praha a Brno patří k jedněm z nejvíce znečištěných měst ČR. Předmětem této práce bylo porovnat koncentrace PGE a obsahy rizikových prvků (Zn, Cd, Pb, Cu, As, Sb, Hg) v pražských a brněnských půdách parků. Vzorky půd byly ...
  • Distribuce vybraných prvků ve vybraných českých rašeliništích 

   Valenta, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Drevni letokruhy jako archiv deposice Pb 

   Šimeček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předkládaná bakalářská práce má charakter rešerše zabývající se deposicí Pb v letokruzích stromů. První část je věnována obecným vlastnostem studovaného kontaminantu, jeho přirozenému a antropogennímu výskytu. V následujících ...
  • Dřevní letokruhy a rašeliny jako archívy recentních trendů depozice Pb a Hg v České republice 

   Zuna, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   1 Tree rings and peat bogs as archives of recent trends in Pb and Hg deposition in the Czech Republic Milan Zuna, 2012 Abstract The environment polluted by toxic metals is currently one of the most topical subjects studied ...
  • Geochemické a izotopové datování povodňových sedimentů 

   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   River systems are the most widespread sedimentary environment in many European countries and can be hence used for study of historical development of contamination and for evaluation of the anthropogenic impact influence ...
  • In situ zvětrávací experimenty sulfidů a silikátů 

   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Zvětrávání je přirozený proces probíhající na zemském povrchu. Jeho efekt na minerály a další materiály je významný. Kromě mechanického rozrušování může důsledkem zvětrávání dojít k chemickým reakcím, které mohou vést ke ...
  • Izotopické poměry a koncentrace olova v archeologických vzorcích z vybraných lokalit a historických období 

   Kadaníková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Izotopové složení olova vybraných referenčních materiálů v jednotlivých krocích sekvenčního loužení. 

   Martinovský, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá problematikou izotopového složení olova v referenčních materiálech. Referenční materiály byly louženy sekvenční extrakcí a izotopové složení olova bylo stanoveno s využitím hmotnostní spektrometrie s ...
  • Izotopové složení Pb ve vybraných vzorcích uhlí z České republiky 

   Vonásek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Kontaminace viničních pud mědí 

   Kovářová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o kontaminaci viničních půd mědí, která je způsobena převážně dlouhodobou aplikací fungicidů na bázi mědi, užívaných jako obrana proti onemocnění vinné révy (Vitis ...
  • Multielementární chemická analýza popílků ze zpracování druhotných surovin olova 

   Šebek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Multielement analysis of flue gas residues from secondary lead smelting was tested using seven decomposition methods on four different flue gas residues and certified reference materials (CRM) CPB-2 (Pb concentrate, CCRMP). ...
  • The origin of podzols and distribution of elements induced by podzolization. 

   Pánik, Róbert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Èást I. Cílem této práce je recenze publikací a užití nového pøístupu k interpretaci dostupných dat za úèelem objasnìní procesu podzolizace. Jako první jsou posouzeny hlavní faktory ovlivòující vznik podzolù od globálního ...
  • Posouzení loužících metod pro stanovení izotopického složení Pb v půdách 

   Semíková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV