• Barokní Valdštejnové v Čechách (1640-1740) 

   Hrbek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Má dizertační práce popisuje vývoj rodu Valdštejnů v období sta let po konci třicetileté války. Oba zvolené mezníky (1640 a 1740) nejsou striktní a kvůli logice výkladu jsem je překročil jedním i druhým směrem. Předkládám ...
  • České barokní korunovace 

   Hrbek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Jako svou proseminární práci jsem se rozhodl před třemi roky napsat krátkou studii o korunovaci Ferdinanda IV. na českého krále roku 1646, kterou jsem napsal ze zájmu o barokní Habsburky a konkrétně o osobnost císaře ...
  • Ego-dokumenty českých šlechtičen raného novověku 

   Zítková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tato práce se snaží nastínit dosud ne zcela doceněné možnosti využití pramenného materiálu, který, s ohledem na jeho původ a charakter, označujeme jako ego-dokumenty, resp. prameny soukromého charakteru. Zároveň chce ...
  • K hospodářskému využití lesa v raném novověku. "Lesní řemesla" v 17.-18. století 

   Woitsch, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Disertační práce pojednává o specifickém odvětví raněnovověké rukodělné výroby. Tzv. lesní řemesla a řemeslníci jsou charakterizováni z hledisek technologických, ekonomických, sociálních a kulturních. Časoprostorově je ...
  • Mělník za třicetileté války 

   Kilián, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
   Třicetiletá válka. Termín, který již sám o sobě vzbuzuje bohaté asociace a přitahuje pozornost. Období pod ním se skrývající prošlo za více než tři a půl století kuchyní bezpočtu historiků. Zkoumáno bylo zpočátku zvláště ...
  • Mělník za třicetileté války 

   Kilián, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 10. 2008
   Třicetiletá válka. Termín, který již sám o sobě vzbuzuje bohaté asociace a přitahuje pozornost. Období pod ním se skrývající prošlo za více než tři a půl století kuchyní bezpočtu historiků. Zkoumáno bylo zpočátku zvláště ...
  • Nacionální ideje doby barokní - v díle Hermanna Conringa a Bohuslava Balbína 

   Procházková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   The theme of the dissertation is nationalism in the Early Modern Age and the issue of national identity, its origin and its strengthening in this era, as exemplified by the German and Czech nations. The author concentrates ...
  • Obyvatelstvo Třebívlic v 17. a 18. století 

   Laňková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This study describes the history and the demographic development of the serf population of Dolní Třebívlice in the second half of the 17th century and early 18th century. Dolní Třebívlice manor is located in the north of ...
  • Pietas bohemica transformata. Proměny české lidové zbožnosti a jejich zdrojů v 18. a 19. století se zvláštním zřetelem k východočeskému prostoru 

   Nešpor, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   The thesis is concemed with the study of Czech popular religiosity during the transition from a "pre-modem", heteroreferential society, through enlightened modemisation transformations, to the beginnings of a ...
  • "Gott Wolle Geben Gesundheit in Leben, Brot, Geldt, Frieden und Ruh. Endlich dem Himml derzur." Demografické, hospodářské, sociální a rodinné aspekty života venkovských poddaných v 18. století 

   Seligová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Práce se zabývá studiem ekonomických, demografických a sociálních podmínek života poddaných na severočeském panství Horní Police v 18. století. Sleduje, do jaké míry se na životních osudech jednotlivců podílely faktory ...
  • Spor města Turnova s Valdštejny na počátku 18. století. Příspěvek ke studiu poddansko-vrchnostenských vztahů 

   Boháček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Poměr mezi poddanými a vrchnostmi lze dobře sledovat v období vzájemných konfliktů. Tehdy musela být artikulována sporná témata a konfliktní oblasti, otevřený spor také zanechal výraznější stopu v písemných pramenech. K ...
  • Strašín - pošumavská ves 

   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Dějinami vsi Strašín nedaleko Sušice se zabývá Jiří Novák ve své bakalářské práci. Pokouší se nastínit její vznik a vývoj s přihlédnutím k novověkému období. Zabývá se lidovou architekturou, lokálními specifiky jako jsou ...
  • Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1624. (Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii) 

   Jirková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Objekt výzkumu - raně novověký měšťanský testament - je v disertační práci nahlížen z pozice dějin rodinných struktur, historické demografie a sociotopografie. Vzorek 968 jihlavských testamentů z období 1578-1624 je podroben ...
  • Třicetiletá válka a vývoj venkovské sociální struktury na panství Brandýs nad Labem v 16.-18. století 

   Šulc, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Výzkum venkovské společnosti v období raného novověku náleží již více než jedno století k frekventovaným tématům českého dějepisectví a v jeho vývoji lze vymezit několik etap. Nelze se přitom omezovat jen na nástin proměn ...
  • Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům 

   Lhoták, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Jan Lhoták Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům (abstrakt) Disertační práce se pokouší přispět ke složitému problému hospodářského vývoje českých zeměpanských měst ...
  • Výpovědi lidových kronik na Podorlicku v 18. století 

   Svobodová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem této práce bylo prostřednictvím rozboru jedenácti lidových kronik odpovědět na otázku, jak se obyvatelé vsí a městeček této oblasti vyrovnávali s překotným děním 18. století - jaké stopy v nich zanechaly válečné ...
  • Vzestup domu Chotků. Životní styl úřednické šlechty v 18. století 

   Cerman, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Zanikání cisterciáckého kláštera v Sedlci (1783-1799) 

   Snopek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Bývalé cisterciácké opatství v Sedlci u Kutné Hory existovalo s přestávkami v letech 1143-1783/99. Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele je od roku 1995 na listině světového kulturního dědictví UNESCO. V první ...
  • Zrušení jezuitského řádu v českých zemích. Kolektivní biografie bývalé elity (1773-1800) 

   Šotola, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 20. 2. 2006
   This doctoral thesis deals with the suppression of the old Society of Jesus and its consequences. While the Czech historiography has either marginalised or approached the issue of the status of religious order in the early ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV