• Analýza učebnic z hlediska interpretace globálních témat 

   Brodníček, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Cílem této práce je analýza zeměpisných učebnic pro střední školy z hlediska interpretace globálních témat. To, jakým způsobem se předávají globální témata žákům, může být problematické. Proto je důležité, aby nedocházelo ...
  • Analýza učebnic z hlediska interpretace globálních témat 

   Brodníček, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   V současném světě, kdy se celý svět propojuje, už nutně nemusí platit to, co se stalo na druhém konci světa nás nijak neovlivňuje. Žijeme v době globalizace. Proto je důležité se věnovat globálním tématům už ve škole a ...
  • Audiovizuální ukázky jako prostředek geografického vzdělávání 

   Morová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   AUDIOVISUAL DEMONSTRATIONS AS A PART OF TEACHING GEOGRAPHY This diploma thesis is focused on using audiovisual demonstration as a part of teaching geography. The theoretical part is dedicated to theory of methodology and ...
  • Energetické využití biomasy - kontroverzní environmentální téma 

   Zumrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na energetické využití obnovitelného zdroje energie - biomasy. Bylo využito kvalitativního výzkumu a obsahové analýzy článků. První část práce se zabývá teoretickým rámcem, tedy definicemi a ...
  • Environmentálně šetrné formy bydlení v ČR 

   Rezlerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Bakalářská práce Environmentálně šetrné formy bydlení v České republice se zabývá problematikou staveb, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje problematice enviromentálně ...
  • Environmentální gramotnost u studentů gymnázií 

   Vacínová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce zjišťuje environmentální gramotnost u vybraného vzorku respondentů pomocí dotazníkového šetření. Zabývá se jak teoretickou stránkou vybrané environmentální problematiky, tak i praktickou ukázkou v podobě ...
  • Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání 

   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Tato disertační práce se zabývá environmentální výchovou jako součástí geografického vzdělávání. Environmentální výchova představuje jedno z průřezových témat, jehož implementace do výuky je dle platných kurikulárních ...
  • Evaluace komplexní geografické exkurze - Vinařická horka s využitím tabletu 

   Hájková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předložená práce prostřednictvím získaných dat z kvalitativního a kvantitativního výzkumu hodnotí pozitiva a negativa terénní výuky s využitím tabletu. Nedílnou součástí této práce je zhodnocení předpokladu, že výuka s ...
  • Externality v dopravě s důrazem na prostorové aspekty 

   Tomášek, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Externality v dopravě s důrazem na prostorové aspekty Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá externalitami v dopravě, přičemž důraz je kladen na prostorové externality. Celkem je rozdělena do sedmi kapitol, které jsou poté ...
  • Faktory ovlivňující výběr geografie jako studijního oboru 

   Macounová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání faktorů, které mají vliv na to, že si studenti volí pro své další studium geografické obory. Faktory byly zkoumány z hlediska vztahu ke geografii z rodinného či školského prostředí. ...
  • Formování postojů žáků v hodinách zeměpisu na příkladu problematiky kůrovcových kalamit 

   Faflák, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   Shaping of students' attitudes in geographical education - the issue of Ips typographus outbreaks Abstract The diploma thesis deals with shaping the students' attitudes by utilising various texts during the geography ...
  • Fyzickogeografická problematika ve výuce studentů ekonomických SŠ 

   Dobrylovský, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Geografické aspekty světelného znečištění 

   Kocourek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Geografické dovednosti žáků základních škol a studentů gymnázií 

   Holeček, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Cílem této práce je dílčí analýza části výsledků dotazníkového šetření, které předcházelo zpracování této práce a bylo připraveno širším autorským kolektivem. Žákům 9. tříd ZŠ, kvart, kvint, sext a septim (popřípadě ...
  • Hluk v životním prostředí z pohledu fyzické geografie 

   Křečková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   This study investigates the sound propagation in the environment, defines sounds and related noise and describes their sources and features in general. The importance of noise as the environmental factor has shifted up ...
  • Hodnocení zeměpisných učebnic z hlediska ekologické etiky 

   Seidlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Snad většině lidí je jasné, že přírodu je třeba chránit. Důvody této potřeby se však u jednotlivců liší. Právě důvody, proč přírodu chránit, a vůbec postojem k přírodě jako takové, se zabývá ekologická etika, v níž se ...
  • Integrovaná výuka zeměpisu a tělesné výchovy - teoretická východiska a současná situace na gymnáziích 

   Posejpal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Název: Integrovaná výuka zeměpisu a tělesné výchovy - teoretická východiska a současná situace na gymnáziích Cíl práce: Shrnutí dosavadních poznatků z oblasti integrace zeměpisu a tělesné výchovy. Nástin dalších možných ...
  • Kartografické znázornění biodiverzity s využitím pro účely geografického vzdělávání 

   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
  • Klimatické extrémy ve výuce zeměpisu 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The diploma thesis deals with climatic extremes and its position in education from students' and teachers' point of view, textbooks and curriculum documents. The introductory part describes the basic characteristics of ...
  • Klimatické změny ve výuce zeměpisu 

   Štros, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce se věnuje problematice klimatických změn a jejich postavení ve výuce zeměpisu na gymnáziích a na vyšším stupni základních škol. Úvodní část popisuje aktuální stav poznání tohoto globální problému s ohledem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV