• Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines 

   Podsedníková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci, popis a srovnání výskytu evaluativních adjektiv a adjektivních evaluativních vzorců ve dvou časopisech o životním stylu, Cosmpolitanu (pro ženy) a Esquire (pro muže). V teoretické ...
  • Adverbial intensifiers of adjectives in today's British English 

   Jindrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The objective of the thesis is to describe the use and behavior of adverbial intensifiers of adjectives in today's informal spoken British English. For the lack of freely available corpora, the language of the popular ...
  • The adverbs "absolutely", "completely" and "totally" in contemporary American soap operas 

   Gižová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce zkoumá funkce adverbií absolutely, completely a totally. Tato adverbia se užívají typicky jako příslovečná určení míry nebo intenzifikační modifikátory (ve spojení se stupňovatelnými adjektivy a adverbii). ...
  • Anticipatory "it" objects 

   Filipová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Predkladaná práca sa zaoberá postpozíciou predmetu v angličtine a je založená na analýze príkladov získaných z Britského národného korpusu (BNC). Skúmaným javom je použitie anticipačného it predchádzajúceho extraponovanej ...
  • Components of the third syntactical plan in Czech and in English: Czech expressions with the postfix "-pak" and their English translation counterparts 

   Šebestová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   The present diploma thesis examines the English translation equivalents of Czech expressions containing the postfix -pak. This postfix occurs in pronouns, pronominal adverbs, particles and interjections. It is employed as ...
  • Constancy of the position of the adverbial of place between English and Czech 

   Pokorná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce zkoumá příslovečná určení místa realizovaná adverbiální, předložkovou nebo jmennou frází z hlediska jejich pozice v anglické větě a jejím českém překladovém ekvivalentu. Práce si klade za cíl ověřit v ...
  • English adverbial participial constructions and their Czech and French translation counterparts 

   Chmelařová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Participiální konstrukce se obvykle zkoumají jako prostředky komplexní kondenzace, jejichž uplatnění souvisí s typem jazyka. Bakalářská práce se zaměřuje spíše na funkce těchto konstrukcí v angličtině, jak se reflektují v ...
  • English causative contructions with the verbs "have, get, make" and "let" and their Czech translation counterparts. 

   Auersperger, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • English copular predications with verbs of sensory perception and their Czech counterparts 

   Mikulová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Tato diplomová práce má za cíl popsat české protějšky anglických sponových sloves smyslového vnímání a předpokládá, že při překladu nastávají syntaktické a sémantické rozdíly kvůli nepoměru ve velikosti repertoáru sponových ...
  • English copular verbs "feel" and "sound" and their Czech translation equivalents 

   Špryslová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se zabývá anglickými sponovými slovesy smyslového vnímání, feel a sound, respektive verbo-nominálními predikáty, které tato slovesa obsahují, a problematikou jejich překladu do českého jazyka. Cílem práce bylo ...
  • English counterparts of Czech aspectual pairs and groups of verbs 

   Filipová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 2. 2010
   Práce se zaměřuje na popis prostředků, kterými angličtina může vyjadřovat způsoby slovesného děje, tzv. Aktionsart, v kontrastu s tím, jak jsou slovotvorně vyjádřeny v češtině. Pojetí Aktionsartu je do značné míry provázáno ...
  • English counterparts of Czech diminutive nouns 

   Salovaara, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se zabývá anglickými protějšky českých deminutiv odvozených od substantivního základu. Pro účely tohoto výzkumu slouží čeština, pro kterou je charakteristický hojný výskyt deminutiv, jako pomocný jazyk. Cílem ...
  • English counterparts of Czech finite subjectless clauses 

   Pospíšil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce se zaměřuje na anglické protějšky českého větného typu, který v angličtině neexistuje - jednočlenné věty s určitým tvarem slovesným. Těmto českým větám s verbálním nebo verbo-nominálním přísudkem odpovídají ...
  • English existential and existential-locative constructions (there + be) and their Czech counterparts 

   Rubešová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Úkolem této práce bylo porovnat anglické konstrukce obsahující funkční slovo there v podmětové pozici a existenciální sloveso být, následované vlastním podmětem, s jejich českými protějšky. Tyto konstrukce mají tzv. ...
  • English first person plural imperative clauses and their Czech counterparts 

   Zvěřinová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zabývá anglickými rozkazovacími větami s imperativem první osoby plurálu. Přesněji řečeno se zaměřuje na poskytnutí přehledu různých kategorií ilokuční síly, které tato forma vyjadřuje. České překladové ...
  • English non-prepositional counterparts of Czech "v/ve" and "z/ze" prepositional phrases 

   Čuchalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá anglickými nepředložkovými ekvivalenty českých předložkových frází s předložkami v/ve a z/ze. Tento typ ekvivalentu se vyskytuje zhruba ve 20% případů (Klégr a kol., 2011). Práce ukazuje, že některé ...
  • English participial clauses and their Czech translation counterparts 

   Mašková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat české překladové protějšky anglických polovětných konstrukcí tvořených přítomným participiem nebo participiem perfekta, a to ve funkci postmodifikátoru a příslovečného ...
  • English present perfect and its Czech translation counterparts 

   Losmanová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce popisuje významy anglického prostého perfekta a faktory, které vedou k identifikaci konkrétního významu v dané větě. Jako ukazatele významu jsou v práci použity české překlady anglických perfektních vět. ...
  • The English progressive forms in Arts and Humanities university lectures 

   Kváčová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis analyzes and describes the use of finite progressive forms in Arts and Humanities university lectures. The finite forms are explored with respect to their lexical and grammatical properties, and the results are ...
  • English pronouns referring to the general human agent (you, we, they, one) and their Czech counterparts 

   Kratochvílová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Cílem této práce bylo shromáždit a vyhodnotit české překladové ekvivalenty anglických zájmen odkazujících na všeobecného lidského konatele (you, we, they, one) v paralelních beletristických textech. Práce je formálně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV