• Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines 

   Defence status: DEFENDED
   Podsedníková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci, popis a srovnání výskytu evaluativních adjektiv a adjektivních evaluativních vzorců ve dvou časopisech o životním stylu, Cosmpolitanu (pro ženy) a Esquire (pro muže). V teoretické ...
  • Adjectives of positive evaluation in present-day spoken British English 

   Defence status: DEFENDED
   Krajcsovicsová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   The present MA thesis studies adjectives of positive evaluation in present-day spoken British English. Other means of expressing subjective stance (e.g. intensifiers) were repeatedly described as undergoing constant change. ...
  • Adverbial intensifiers of adjectives in today's British English 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The objective of the thesis is to describe the use and behavior of adverbial intensifiers of adjectives in today's informal spoken British English. For the lack of freely available corpora, the language of the popular ...
  • The adverbs "absolutely", "completely" and "totally" in contemporary American soap operas 

   Defence status: DEFENDED
   Gižová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce zkoumá funkce adverbií absolutely, completely a totally. Tato adverbia se užívají typicky jako příslovečná určení míry nebo intenzifikační modifikátory (ve spojení se stupňovatelnými adjektivy a adverbii). ...
  • The adverbs absolutely and totally in present-day spoken British English 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Adverbs absolutely and totally generally appear as adverbials of degree or as intensifiers, but they can also serve as discourse markers - "emphatic, affirmative response items" (Pertejo and Martínez 2014: 210). The ...
  • Anticipatory "it" objects 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Predkladaná práca sa zaoberá postpozíciou predmetu v angličtine a je založená na analýze príkladov získaných z Britského národného korpusu (BNC). Skúmaným javom je použitie anticipačného it predchádzajúceho extraponovanej ...
  • Components of the third syntactical plan in Czech and in English: Czech expressions with the postfix "-pak" and their English translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   The present diploma thesis examines the English translation equivalents of Czech expressions containing the postfix -pak. This postfix occurs in pronouns, pronominal adverbs, particles and interjections. It is employed as ...
  • Constancy of the position of the adverbial of place between English and Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce zkoumá příslovečná určení místa realizovaná adverbiální, předložkovou nebo jmennou frází z hlediska jejich pozice v anglické větě a jejím českém překladovém ekvivalentu. Práce si klade za cíl ověřit v ...
  • English adverbial participial constructions and their Czech and French translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Participiální konstrukce se obvykle zkoumají jako prostředky komplexní kondenzace, jejichž uplatnění souvisí s typem jazyka. Bakalářská práce se zaměřuje spíše na funkce těchto konstrukcí v angličtině, jak se reflektují v ...
  • English causative contructions with the verbs "have, get, make" and "let" and their Czech translation counterparts. 

   Defence status: DEFENDED
   Auersperger, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • English copular predications with verbs of sensory perception and their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Tato diplomová práce má za cíl popsat české protějšky anglických sponových sloves smyslového vnímání a předpokládá, že při překladu nastávají syntaktické a sémantické rozdíly kvůli nepoměru ve velikosti repertoáru sponových ...
  • English copular verbs "feel" and "sound" and their Czech translation equivalents 

   Defence status: DEFENDED
   Špryslová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se zabývá anglickými sponovými slovesy smyslového vnímání, feel a sound, respektive verbo-nominálními predikáty, které tato slovesa obsahují, a problematikou jejich překladu do českého jazyka. Cílem práce bylo ...
  • English counterparts of Czech aspectual pairs and groups of verbs 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 2. 2010
   Práce se zaměřuje na popis prostředků, kterými angličtina může vyjadřovat způsoby slovesného děje, tzv. Aktionsart, v kontrastu s tím, jak jsou slovotvorně vyjádřeny v češtině. Pojetí Aktionsartu je do značné míry provázáno ...
  • English counterparts of Czech diminutive nouns 

   Defence status: DEFENDED
   Salovaara, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se zabývá anglickými protějšky českých deminutiv odvozených od substantivního základu. Pro účely tohoto výzkumu slouží čeština, pro kterou je charakteristický hojný výskyt deminutiv, jako pomocný jazyk. Cílem ...
  • English counterparts of Czech finite subjectless clauses 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce se zaměřuje na anglické protějšky českého větného typu, který v angličtině neexistuje - jednočlenné věty s určitým tvarem slovesným. Těmto českým větám s verbálním nebo verbo-nominálním přísudkem odpovídají ...
  • English existential and existential-locative constructions (there + be) and their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Úkolem této práce bylo porovnat anglické konstrukce obsahující funkční slovo there v podmětové pozici a existenciální sloveso být, následované vlastním podmětem, s jejich českými protějšky. Tyto konstrukce mají tzv. ...
  • English first person plural imperative clauses and their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zabývá anglickými rozkazovacími větami s imperativem první osoby plurálu. Přesněji řečeno se zaměřuje na poskytnutí přehledu různých kategorií ilokuční síly, které tato forma vyjadřuje. České překladové ...
  • English non-prepositional counterparts of Czech "v/ve" and "z/ze" prepositional phrases 

   Defence status: DEFENDED
   Čuchalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá anglickými nepředložkovými ekvivalenty českých předložkových frází s předložkami v/ve a z/ze. Tento typ ekvivalentu se vyskytuje zhruba ve 20% případů (Klégr a kol., 2011). Práce ukazuje, že některé ...
  • English optative sentences as translation counterparts of Czech sentences introduced by kéž 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato práce se zabývá tím, jakými způsoby lze v angličtině vyjádřit přání. Zatímco v češtině tvoří přací věty samostatný větný typ, v angličtině se k vyjádření přání využívá různých konstrukcí, které se řadí pod věty zvolací. ...
  • English participial clauses and their Czech translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat české překladové protějšky anglických polovětných konstrukcí tvořených přítomným participiem nebo participiem perfekta, a to ve funkci postmodifikátoru a příslovečného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV