• Adjektiva v českém znakovém jazyce? 

   Defence status: DEFENDED
   Zahumenská, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tématem této diplomové práce je hledáni odpovědi na otázku, zda v českém znakovém jazyce existuji prostředky pro vyjádřeni vlastnosti substancí, a pokud ano, zda je lze považovat za adjektiva, která vypadají a funguji ...
  • Aktuální problémy neurolingvistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Neuroliguistics is a young and dynamic subject. It has become one of the fastest developing neuroscience subjects during its 40 year history. It is also probably the most dynamic linguistic discipline. It is quite uneasy ...
  • České a moravské znaky - regionální dialekt neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Vojnarová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Svoji práci jsem se rozhodla zaměřit na výzkum českého znakového jazyka, konkrétně na znaky Neslyšících 1 , jež se liší ve svém užití podle své regionální odlišnosti. Jinými slovy, na porovnání odlišné artikulace českých ...
  • Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a sociokulturní ...
  • Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce se zabývá otázkou způsobu překladu česky psaných formálních textů do českého znakového jazyka. První kapitola se věnuje stylotvorným faktorům, které ovlivňují vznik českých formálních psaných textů a socio-kulturní ...
  • Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu 

   Defence status: DEFENDED
   Hudáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   Práce se zabývá postavením ceštiny a dalších komunikacních kódu ve vzdelávání detí s vadou sluchu, zejména detí prelingválne neslyšících. V první cásti jsou predstaveny základní zpusoby komunikace lidí s vadou sluchu, ...
  • Deixe a prostor v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This work presents fundamental extra-and intra- language features of deixis (referring to an entity out of the language and to an entity forward or backward in the text) in Czech sign language as well as in Czech language. ...
  • Dětská řeč - analýza projevu neslyšícího dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 11. 2008
   Práce smeruJe k objasňování způsobu komunikace, která probíhá v neslyšící rodině prostřednictvím znakového jazyka. Teoretická část práce se věnuje popisu základních rysů osvojování jazyka. Obecné poznatky psychlingvistiky ...
  • Epistemologické limity vybraných přístupů k jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Cílem práce je pokus komentovat a kriticky zhodnotit epistemologii vybraných přístupů k jazyku: historickosrovnávací jazykovědy 19. století, evropského strukturalismu (Saussure, Hjelmslev, Pražská škola), generativismu, ...
  • Hypertext jako lingvistický pojem 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce si klade za cíl postihnout, jak je zejména v české lingvistice chápán pojem hypertext. Práce zohledňuje pojmy z oblasti realizace elektronického hypertextu a s hypertextualitou související pojmy z literárněvědné ...
  • Hypertext jako lingvistický pojem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bednářová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce si klade za cíl postihnout, jak je v české lingvistice chápán termín hypertext, a to se zřetelem ke kontextu zahraničních prací. Práce zohledňuje pojmy z oblasti textové lingvistiky související s fenoménem ...
  • Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Třísková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Bakalářská práce popisuje pojetí ikonicity v sémiotice, lingvistice mluvených jazyků a lingvistice znakových jazyků. V teoretické části se věnuje teorii jazykového znaku, vzniku termínu "ikona" a "ikonicita". ...
  • Informace o osobních zájmenech v českých mluvnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá srovnáním informací o osobních zájmenech podaných v mluvnicích, obecně lingvistických pracích, výkladových slovnících i v dalších statích a studiích zaměřených na toto téma. V první kapitole se pracuje ...
  • Informace o osobních zájmenech v popisech čtyř znakových jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (in English): The bachelor thesis consists of reproduced information about personal pronouns found in language manuals for four sign languages (American, Australian, British and Israeli) and in general language manuals ...
  • Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hozová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem bakalářské práce je shrnutí informací o znakových jazycích z českých a anglických úvodů do studia jazyka. Práce se věnuje popisu vybraných publikací, konkrétně poznatků o znakových jazycích v nich obsažených. Dále ...
  • Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Ziebikerová, Wanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá interferencemi z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících, konkrétně rysy kreolských jazyků, které, podle určitých teorií, znakové jazyky nesou. Hlavní část této práce ...
  • Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkvičková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
   Jednou z centrálních oblastí vědy nazývané aplikovaná lingvistika je problematika učení se a vyučování cizímu jazyku. Mezi jazyky, jejichž zahraniční studenti mají možnost navštěvovat řadu kurzů, používat specializované ...
  • Kategorie rodu v češtině českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Wagnerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Hlavním tématem diplomové práce je problematika jmenného rodu v psané češtině českých neslyšících. Autorka se nejdříve kontrastivně zaměřuje na výskyt kategorie jmenného rodu v češtině a v českém znakovém jazyce. V českém ...
  • Klasifikátorová slovesa v českém znakovém jazyce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fritzová Kalousová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání klasifikátorových sloves v českém znakovém jazyce. Cílem práce na jazykovém materiálu získaném od neslyšících uživatelů českého znakového jazyka na základě testu Verb of motion ...
  • Klasifikátorová slovesa v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Fritzová Kalousová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   This thesis focuses on research of classifier verbs in Czech sign language. The aim of the thesis is to describe different types of classifier verbs in Czech sign language based on language material collected from deaf ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV