• Aktuální stav problematiky klasifikace klimatu 

   Defence status: DEFENDED
   Minářová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem této práce je vytvořit přehled v současnosti existujících klasifikací klimatu a prokázat závislost těchto klasifikací na použitých datech, resp. studovaném zvoleném období. V první části vycházející z rešerše dostupné ...
  • Atmosférické blokování a jeho vztah k počasí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Melč, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
  • Charakteristiky konvekčního prostředí a jejich porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   V této práci jsem vytvořil přehled indexů instability a dalších charakteristik konvekčního prostředí, které se nejčastěji vyskytují v odborné literatuře. Na základě veličin, z nichž jsou charakteristiky konvekčního prostředí ...
  • Extreme precipitation in low mountain ranges in Central Europe: a comparative study between the Vosges and the Ore mountains 

   Defence status: DEFENDED
   Minářová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   disertační práce Silné srážky souvisí s povodněmi, tedy jedním z nejčastějších přírodních ohrožení ve střední Evropě. Podrobné pochopení silných srážek je předpokladem k účinnému řízení rizik a přesnějším projekcím srážek, ...
  • Extremita povodní na pomezí západní a střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Gvoždíková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou identifikace a hodnocení extrémních povodňových událostí napříč povodími na pomezí západní a střední Evropy v období 1950- 2010. Vymezení povodňových událostí probíhá ...
  • Extrémní srážkové události v Makaronésii 

   Defence status: DEFENDED
   Kloubová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Extreme precipitation events in Macaronesia Abstract The thesis is dedicated to extreme precipitation events in Macaronesia, an area in the Eastern Atlantic that includes the Azores, Madeira, Canary and Cape Verde Islands. ...
  • Hydrometeorologická analýza povodní v červenci 1954 

   Defence status: DEFENDED
   Rajtmajer, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá hodnocením povodní v červenci 1954 v celkovém středoevropském kontextu. Předkládá komplexní analýzu události z hydrometeorologického pohledu v povodí Labe po Magdeburg, Dunaje po Vídeň a Mohanu ...
  • Krátkodobé intenzity silných zrážok na Milešovke 

   Defence status: DEFENDED
   Kakalejčík, Matej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Krátkodobé intenzívne zrážky v miernych zemepisných šírkach primárne vznikajú zo zrážkových systémov vertikálne mohutnej konvekcie a oblastí zvýšených intenzít viazaných na atmosférické fronty, tzv. zrážkové pásy. Intenzita ...
  • Kumulace meteorologických extrémů na příkladu léta 1983 

   Defence status: DEFENDED
   Dutková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na hodnocení extrémních meteorologických jevů a jejich příčin, které se vyskytly na území ČR v letních měsících roku 1983. Každý jev byl hodnocen na základě extremity, délky výskytu ...
  • Místní větry a cirkulační systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kořanová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Předložená bakalářská práce se zabývá prouděním terciární cirkulace. Tu dělíme na místní cirkulační systémy a místní větry, podle míry vlivu lokálních podmínek. Místní cirkulační systémy vznikají díky rozdílnému radiačnímu ...
  • Orografické vlnové proudění v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Kloubová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Orografické vlnové proudění v Česku Abstrakt Práce je z větší části rešeršního charakteru. Z dostupných českých i zahraničních zdrojů jsou v ní shrnuty nejdůležitější teoretické i praktické poznatky o orografickém vlnovém ...
  • Porovnání extremity silných srážek z přelomu 19. a 20. století s novějšími případy 

   Defence status: DEFENDED
   Brych, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením extremity vybraných srážkových případů na území České republiky v letech 1890, 1896, 1897, 1899, 1902 a 1903. Určení konkrétních událostí proběhlo na základě zdokumentovaných povodní ...
  • Pozorované a projektované změny teploty vzduchu v oblasti Alp 

   Defence status: DEFENDED
   Pinc, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Pozorované a projektované změny teploty vzduchu v oblasti Alp Abstrakt Práce rešeršního typu porovnává a hodnotí časopiseckou literaturu k danému tématu; s větším zřetelem na Švýcarské Alpy. Úvodní kapitola se věnuje fyzické ...
  • Prostorové a časové rozložení srážek v oblasti Vogéz 

   Defence status: DEFENDED
   Minářová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Prostorové a časové rozložení srážek v oblasti Vogéz Abstrakt Cílem práce je studovat klimatologii atmosférických srážek v oblasti pohoří Vogéz na severovýchodě Francie. První část pojednává o faktorech, např. všeobecná ...
  • Prudké mezidenní poklesy teploty vzduchu a jejich sezonalita 

   Defence status: DEFENDED
   Čašek, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The submitted thesis is focused on abrupt day-to-day air temperature drops. The theoretical part describes the meteorological and physical-geographical factors which influence air temperature. Abrupt air temperature drops ...
  • Přehled fyzicko-geografických regionalizací a analýza jejich zastoupení v učebnicích zeměpisu pro střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Trtková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Přehled fyzicko-geografických regionalizací a analýza jejich zastoupení v učebnicích zeměpisu pro střední školy Abstrakt V současné době existuje mnoho různých regionalizací, které se věnují členění přírodní sféry. Cílem ...
  • Přehled klimatologie krupobití 

   Defence status: DEFENDED
   Brych, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se snaží nastínit ucelený pohled na roční rozložení četností krupobití ve světě. Nejprve podává obraz o vzniku krupobití a poté o nejpoužívanějších metodách pro detekci krupobití. V poslední části se ...
  • Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Gvoždíková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of flooding is by increasing ...
  • Rozdělení silných srážek napříč Šumavou 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
  • Rozdíly úhrnů srážek měřených za fixní a klouzavá období 

   Defence status: DEFENDED
   Razím, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
   Název práce: Rozdíly úhrnů srážek měřených za fixní a klouzavá období Autor: Matyáš Razím Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou odlišnosti srážkových úhrnů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV