• Adaptace absolventů sociální pedagogiky na trhu práce 

   Říhová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá situací vysokoškolských absolventů oboru sociální pedagogika na trhu práce. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se věnuje charakteristice sociální pedagogiky jako vědy a jejího ...
  • Aktuální otázky výchovy k tvořivosti 

   Lindauer, Václav Bartoloměj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Práce se zabývá problematikou aktuálních otázek výchovy k tvořivosti a má teoreticko-výzkumný charakter. Vychází z logiky zkoumaného jevu a klade důraz na integraci vybraných teorií do jednotného celku. První kapitola ...
  • Aktuální trendy v oblasti primární prevence poruch chování u dětí a dospívajících 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   7 Anotace Diplomová práce pojednává o problematice poruch chování u dětí a dospívajících. V první části popisuje odborné pojmy týkající se těchto poruch, v dalších kapitolách se pak zabývá jednotlivými poruchami, jejich ...
  • Analýza lokálních specifik životního stylu mladých uživatelů drog jako východisko plánování prevence 

   Pelich, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   (česky): Bakalářská práce na téma "Analýza lokálních specifik životního stylu mladých uživatelů drog jako východisko plánování prevence" se zabývá životním stylem mladých uživatelů drog ve městě Hostivice. Klade si za cíl ...
  • Analýza záškoláctví v regionu Ústí nad Labem z hlediska sociálně pedagogického 

   Mitscherlingová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o problematice záškoláctví u žáků základních škol v regionu Ústí nad Labem z hlediska sociálně pedagogického. Teoretickou část práce tvoří osm kapitol. V úvodu jsou uvedeny definice sociální ...
  • Analýza způsobu trávení volného času u dětí z vyloučených lokalit 

   Cabicarová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 31. 1. 2020
   The aim of The Bachelor thesis "Analysis of the leisure time of children from excluded localities" was to find out how children from socially excluded areas spend their free time and whether it differs from ordinary children ...
  • Dobrovolnický projekt jako cesta k posílení mezigeneračních vztahů 

   Hušek Morawitzová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tématem diplomové práce jsou mezigenerační vztahy mezi generací mladých lidí a generací seniorů. V teoretické části se práce zabývá specifiky generace mladých a starých lidí, demografickým vývojem a aspektům, které s sebou ...
  • Dobrovolnictví na škole 

   Křížová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   This thesis deals with volunteering at school and aims to inspire and motivate school (teachers) to involve students in volunteer activities. Volunteering is an activity which a person performs without remuneration and ...
  • Edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních 

   Volfová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The thesis is focused on Education and motivating seniors in social institutions and it aims to map the possibilities of education for older people. First the theoretical part deals with the current theme of aging, attitudes ...
  • Etická výchova a její místo v kurikulu základního vzdělávání 

   Kachlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 10. 2006
   The dissertation paper on The Moral Education and Its Place in the Elementary Education Curriculum aims to reflect the urgency of a person's ethical education and moral development in the society today. Thus the paper ...
  • Etické aspekty sociálně pedagogické práce 

   Fraňková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na etické aspekty sociálně-pedagogické práce pracovníků v pomáhajících profesích a je teoreticko-empirického charakteru. Cílem diplomové práce je prozkoumání etického rozměru sociálně-pedagogické ...
  • Faktory ovlivňující postoje k manželství a rodičovství 

   Lerchová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá faktory, které mohou ovlivňovat postoje mladých lidí k manželství a rodičovství. Teoretická část se zaměřuje na vývojové období mladé dospělosti ve vztahu k manželství a rodičovství, seznamuje s ...
  • Faktory změny postojů k ekologickým tématům jako východisko pro ekologickou výchovu 

   Kotěra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá tématem změny postojů k ekologickým problémům. Hledá faktory, které změnu postoje ovlivňují a porovnává jejich důležitost. S ohledem na jednotlivé faktory pak navrhuje, jak na změnu postojů efektivněji ...
  • Fenomén volné hry u dětí předškolního věku 

   Cysařová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The thesis is focused on phenomenon of free play in preschool age children. Theoretical part of this work explains game itself and its context. Focus is aimed at capturing specifics of preschool age child's play, its ...
  • Hodnotová orientace mládeže ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí 

   Hupková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem diplomové práce je popsat hodnotovou orientaci mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Diplomová práce je teoreticko-empirická a má kvalitativní charakter. Výzkumným vzorkem jsou dospívající, kteří navštěvují ...
  • Hospicová péče jako podpora kvality života umírajících 

   Hohenbergerová, Mirka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práce je teoretické povahy. Zaměřuje se na oblast pomoci lidem na konci života a jejich blízkým. Podává ucelený obraz hospicové péče v České republice. Zabývá se jejím vývojem, analýzou poskytovaných forem péče ...
  • Identifikace rizikového chování vedoucí k závislosti na internetu u studentů středních škol se zaměřením na IT obory 

   Hošek, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Závěrečná práce se zabývá problematikou internetu a internetové závislosti, která je v současné době častým tématem v odborných i populárních časopisech. Práce je především zaměřena na internetovou závislost a identifikaci ...
  • Inkluzivní praxe současné školy a mimořádně nadané dítě 

   Tačík, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na žáky s mimořádným nadáním. Cílem mé práce je na základě případových studií ukázat specifika inkluzivních opatření využívaných na podporu mimořádně nadaných dětí v základním vzdělávání. Důležitou ...
  • Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do české základní školy 

   Procházková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do české základní školy. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část vychází z odborné literatury a poskytuje základní informace o počtech ...
  • K problematice etické výchovy na základních školách 

   Šusta, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Diplomová práce má teoretický charakter. Zabývá se problematikou etické výchovy na základních školách. Po nezbytné definici klí ových pojm je prostor v nován popisu a vysv tlení relativismu postmoderny jako ur ujícího ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV