• Atributivní a predikativní funkce adjektiv v češtině 

   Manukjanová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá rozdílem mezi atributivní a predikativní funkcí adjektiv v současné češtině. Ačkoli je tato distinkce pro vymezení adjektiv v mnoha jazycích velmi důležitá, v češtině jí dosud nebylo věnováno ...
  • Charles Fillmore - od pádové gramatiky k sémantice rámců 

   Limburská, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Americký lingvista Charles Fillmore (1929-2014) v počátcích své vědecké kariéry vycházel z předpokladů generativní gramatiky, na jejichž základě vybudoval teorii pádové gramatiky. Postupem času se však v jeho pracích začaly ...
  • Distribuce adjektiv a příslovečných určení zřetele v češtině a řečtině 

   Pleskotová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce se zabývá distribucí adjektiv a příslovečných určení zřetele v češtině a řečtině. Teoretická část přináší vymezení adjektiv v české a řecké odborné literatuře, následuje představení skalárního přístupu k adjektivům ...
  • Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině 

   Vasko, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá systémem distribuce předložek na, v a do u toponym, což je problematika, která dosud nebyla v žádné vědecké práci systematicky popsána. Na začátku práce jsou uvedeny hypotézy, které jsem na ...
  • Ditranzitivní konstrukce v současné češtině 

   Vokáčová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   This bachelor thesis deals with constructions like naložit seno na vůz / vůz (senem) (to load the hay onto the truck / the truck (with the hay)), i.e. alternations of direct objects of a verb, in contemporary Czech. In ...
  • Feminismus v českém mediálním diskurzu: případová studie 

   Kindlová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá kritickou diskurzivní analýzou (CDA) mediálních textů týkajících se zrušení fotografické výstavy ženských aktů Women: Scenes in the Library v rámci festivalu Týdne vědy a techniky Akademie věd ...
  • K syntaxi psaných zpráv v publicistice 

   Hladíková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce přináší shrnutí poznatků o syntaxi zpráv v odborné literatuře a popisuje vybrané syntaktické jevy v psaných novinových zprávách. Jazykový materiál práce tvoří zprávy týkající se několika významných událostí ...
  • Kognitivní analýza temporálních předložek v češtině 

   Pavlíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce zkoumá temporální předložky v češtině z hlediska kognitivní a konstrukční lingvistiky. Cílem je ukázat, jak pomocí předložek konceptualizujeme čas, důraz je kladen na čas konceptualizovaný jako prostor. ...
  • Kontrastivní studium vyjadřování vidu v českých a německých narativních textech 

   Žáková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá kontrastivním studiem různých jazykových prostředků sloužících k vyjadřování aspektuálních významů v češtině a němčině. Nejprve představí aspektuální soustavy obou jazyků a ukáže tradiční přístupy ...
  • Koreferenční řetězce s nespecifickou a generickou referencí v češtině 

   Pergler, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá vztahy koreference v textu a jejich klasifikací založenou na typech reference. Ve 2. kapitole uvádím základní principy anotace textové koreference v Pražském závislostním korpusu s důrazem na uplatňované ...
  • Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny 

   Hořejší, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Práce se zabývá kritickou analýzou (CDA) textů týkajících se správy Národního parku Šumava. Z vyváženého korpusu dvou desítek textů, které byly publikovány v tištěných médiích nebo na internetu během let 2008 a 2011, vytýká ...
  • Onomatopoia v české dětské literatuře 

   Bartošová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   (česky) Onomatopoia jsou v české jazykovědné literatuře nejčastěji dávána do souvislosti s dětskou literaturou, případně řečí orientovanou na dítě. Tato práce nahlíží na zvukomalebná citoslovce z hlediska jejich funkce v ...
  • Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: tendence v současné češtině 

   Poncarová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem probíhá navazování koreferenčních vztahů v českém textu z hlediska aktuálního členění a větněčlenské platnosti. Ve zpracování této problematiky jsem postupovala ...
  • Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika 

   Knapp, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English): The thesis analyzes two media discourse texts about the Autonomous Social Centre Klinika. It focuses on revealing key topics, argumentation analysis and discursive practices of each individual party and on ...
  • Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová sonda) 

   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá jevem nazvaným souvýskyt primárních předložek. Jedná se o konstrukci dvou vedle sebe stojících předložek, z nichž je každá součástí jiné předložkové fráze. První předložka tedy nestojí bezprostředně ...
  • Syntaktická analýza projevů českých mluvčích v rumunském Banátu 

   Vyskočilová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Předmětem této práce je analýza syntaktických odchylek v mluvených projevech českých mluvčích ve vesnici Bígr v rumunském Banátu. V teoretické části práce jsou české vesnice v Banátu zasazeny do historického i jazykového ...
  • Syntaktický vztah shody (se zvláštním zřetelem ke shodě predikátu se subjektem) 

   Klimešová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Anotace: Tato práce se zabývá syntaktickým vztahem shody přísudku s podmětem a jejími konkrétními případy. Teoretická část práce popisuje pojem "shoda" především podle tradičního závislostního pojetí, vymezuje jej a určuje ...
  • Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková analýza vybraných jevů 

   Vyskočilová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předmětem této práce je tvorba specializovaného korpusu mluvené banátské češtiny. V teoretické části je popsán historický kontext a jazyková situace na území Banátu s důrazem na stav od 90. let 20. století do současnosti. ...
  • Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině 

   Fílová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat charakteristické rysy verbálních adjektiv. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretický popis adjektiv. Tento popis vychází z poznatků uváděných v českých ...
  • Vágní význam a jeho empirické modelování - případ vágních skalárních modifikátorů v češtině 

   Ocelák, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V této práci se věnuji tématu jazykové (významové) vágnosti. V první, teoretické části podávám nejprve vymezení tohoto lingvistického fenoménu vůči jiným typům sémantické neurčitosti (např. víceznačnosti či podspecifikovanosti). ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV