• Aktivity UNESCO a IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti 

   Andrlová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Bakalářská práce se zabývá aktivitami UNESCO a IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti. Obě organizace jsou vždy nejprve stručně představeny prostřednictvím jejich základní funkcí, cílů, historického vývoje, ...
  • Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice 

   Hálová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Diplomová práce se zabývá současným stavem profesních knihovnických organizací v České republice, s důrazem na vztah, který k nim mají začínající i zkušení knihovníci. Práce rozebírá význam profesních organizací jako ...
  • Americká knihovnická asociace (ALA): poslání, struktura a vybrané aktivity 

   Taišlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Analýza plnění standardu VKIS v souvislosti s vývojem rozpočtů ve vybraných knihovnách Plzeňského kraje 

   Pleskot, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje problematice kvality knihovních služeb v souvislosti s vývojem knihovních rozpočtu, tj. jak je kvalita služeb ovlivněna financováním knihoven. V první části se teoreticky řeší problematika kvality ...
  • Analýza pro vytvoření institucionálního repozitáře na České zemědělské univerzitě v Praze 

   Bláha, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The goal of the diploma thesis is to put forward a procedure for implementation of an institutional repository at the Czech University of Life Sciences in Prague with the aid of an analysis on the current situation of ...
  • Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené 

   Hrychová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou služeb pro zrakově postižené uživatele ve veřejných knihovnách. Nejprve poskytuje teoretické uvedení do tématu včetně nastínění tematických projektů, neziskových organizací a ...
  • Analýza služeb veřejných knihoven se zaměřením na starší školní věk a období adolescence 

   Mrázová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem práce je provést analýzu služeb českých veřejných knihoven se zaměřením na děti ve starším školním věku a v období adolescence a jejich srovnání se situací v zahraničí. V teoretické části je zpracována definice veřejné ...
  • Aplikace metod kritického myšlení v informačním vzděláváni: případová studie České zemědělské univerzity v Praze 

   Paulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato práce řeší problematiku aplikace technik kritického myšlení do informačního vzdělávání. V práci je popsán vztah mezi kritickým myšlením, jako jednou z oblastí konstruktivistické pedagogiky, a informační, kritickou a ...
  • Aplikace pedagogických principů v práci knihovníků 

   Roháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce popisuje základy pedagogického minima a jeho využití v práci knihovníků. V práci jsou popisovány osobnosti pedagogiky, bibliopedagogiky a knihovnictví, které se tématem pedagogických principů zabývají. ...
  • Asociace knihoven vysokých škol České republiky: vznik, struktura a současné tendence 

   Jehlíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá oblastí vysokoškolského knihovnictví. Úvodní část stručně popisuje prostředí vysokoškolských knihoven v historickém vývoji. Druhá část zachycuje okolnosti vzniku Asociace knihoven vysokých škol ...
  • Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven 

   Šlamberová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Cílem této práce je představit pojem biblioterapie a její aplikaci v prostředí veřejných knihoven. Text je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je představen pojem biblioterapie, kdo a jakým ...
  • České veřejné knihovny jako instituce celoživotního vzdělávání se zaměřením na seniory 

   Stluková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky): Tato práce se věnuje projektům celoživotního vzdělávání českých veřejných knihoven. Jejím cílem je prověřit, do jaké míry se české veřejné knihovny věnují celoživotnímu vzdělávání, obzvláště vzdělávání seniorů a ...
  • Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ : vliv rozdílných vzdělávacích programů 

   Fousková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce na téma "Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ: vliv rozdílných vzdělávacích programů" je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její rozvoj a vliv vzdělávacích programů. První kapitola je věnována teoretické ...
  • Dětská literatura a její využití v biblioterapii 

   Hrnčířová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English): This bachelor thesis deals with bibliotherapy in children's literature in the Czech territory and its employment. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. In the first chapter of the ...
  • Dopady ekonomické krize na činnost knihoven v ČR 

   Gruber, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   (česky) Diplomová práce popisuje současnou ekonomickou krizi, na kterou vláda ČR reagovala sadou restriktivních opatření v oblasti financování veřejného sektoru. Hlavní pozornost je věnována průzkumu, zda současná finanční ...
  • Dospívající dívky jako specifická kategorie uživatelů knihoven 

   Ovesná, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Diplomová práce "Dospívající dívky jako specifická kategorie uživatelů knihoven" se zaměřuje na dívky ve věku 12 - 19 let a na koncipování prostoru pro tuto věkovou kategorii uživatelů. Teoretická část chce knihovnické ...
  • Ediční a nakladatelská činnost knihoven 

   Rzymanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá možnostmi, stavem a perspektivou nakladatelské činnosti knihoven - vydávání knih a časopisů. Je tato činnost perspektivní? Zatěžuje nebo obohacuje knihovny? Považuje ji zřizovatel za aktuální? ...
  • Elektronické informační zdroje na příkladu knihoven pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy 

   Schneibergová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce se zabývá současným postavením a perspektivami elektronických informačních zdrojů v politice knihoven pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Úvodní kapitola krátce nastiňuje vývoj lékařských fakult v dějinách ...
  • Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví 

   Staníková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce "Geocaching v knihovně - možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví" obsahuje obecnou část o této aktivitě včetně problematiky GPS prostorů, vkládání souřadnic do záznamů geografických ...
  • Historie, současnost a další rozvoj Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Bendová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Cílem bakalářské práce je sledovat a charakterizovat Ústřední knihovnu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po stručném nástinu historického vývoje knihovny je popsáno legislativní a organizační zřízení vysokoškolské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV