• Adaptace dítěte na školu, možné problémy a jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Rašková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Tato práce se zabývá tématem vstupu dítěte do školy a jeho adaptací na nové prostředí. Věnuje se také možným problémům, které mohou nastat, a způsobům, jak jim předcházet. Celá práce je rozdělena na 2 části: teoretickou a ...
  • Adaptace romského dítěte na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kloudová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Práce se věnuje problematice adaptace romských dětí na české základní škole. Tyto děti se složitě sžívají s prostředím české školy díky odlišnostem v sociální a kulturní sféře. Česká škola často nebere v úvahu tyto odlišnosti, ...
  • Analýza dětské kresby jako doplňující prostředek při posuzování školní neúspěšnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšatová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá možností nalézt v dětské kresbě projevy, které by mohly pomoci při odkrývání školní neúspěšnosti. Skládá se z teoretické a výzkumné části. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury ...
  • Analýza motivačních faktorů z hlediska školní úspěšnosti žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Tématem mé bakalářské práce je motivace a to konkrétně školní motivace žáka. Cílem této práce je zjistit, jaké motivy žáky ovlivňují ve školním učení, jak tyto motivy analyzovat a případně jak zacházet s výsledky analýzy ...
  • Arteterapie, artefiletika jako možnost rovzoje tvořivosti ve výchově a vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Tvořivost jako nepostradatelná stránka osobnosti mě magicky oslovila již na střední škole a prozatím jsem se nepřestala tímto komplikovaně uchopitelným fenoménem zabývat. Ačkoliv jsem vyučovala na základních školách jen ...
  • Autorita kontaktního pracovníka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Vieweghová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Souhrn Práce zkoumá podobu autority u kontaktního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. První část je věnována vymezení pojmu autorita obecně a jeho zasazení do kontextu dnešní doby, v práci se hovoří o ...
  • Bilingvní dítě a rozvoj jeho osobnosti v prostředí české školy (teoreticko-empirická studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Bilingvní dítě a rozvoj jeho osobnosti v prostředí české školy je teoreticko-empirická studie, která se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty výchovy a rozvoje bilingvních dětí. V teoretické části se jsou tři nosná ...
  • Činnost učitele z hlediska psychické a fyzické náročnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalářská práce analyzuje profesi učitele a zaměřuje se na její možné nároky a požadavky. Přitom bere v úvahu jak objektivní rovinu pohledu na učitelskou práci, tak subjektivní pohled učitele. Východiskem práce je ...
  • Deprivační syndrom u dětí, jeho interpretace a možnosti nápravy v prostředí školy a ústavní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Ječmínek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Bakalářská práce si klade za cíl popsat základní charakteristiku a problémy týkající se deprivačního syndromu u dětí, poskytnout pedagogickým pracovníkům informace potřebné k efektivní orientaci v problematice, rozpoznání ...
  • Dětská kresba jako nástroj pedagogicko-psychologické diagnostiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mička, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato práce pojednává o dětské kresbě jako nástroji pedagogicko-psychologické diagnostiky. V práci je popsán historický zájem o dětskou kresbu, období předškolního období z pohledu vývojové psychologie, jakožto nejdůležitějšího ...
  • Diagnostická kompetence učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato bakalářská práce řeší téma diagnostické kompetence učitele jakožto jednu z učitelových kompetencí, zabývá se základní terminologií, uvádí inspirující model efektivního použití diagnostické kompetence a stanovuje ...
  • Efektivní využívání informačních technologií jako jedna z klíčových kompetencí žáků (teoreticko-empirická studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Hrazdírová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá využíváním informačních technologií žáky, které je zde chápáno jako jedna z klíčových kompetencí. V teoretické části je cílem vymezit tento jev rozborem jeho jednotlivých aspektů. V empirické ...
  • Emoční inteligence jakou součást inteligentního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Kramperová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Pro svou práci jsem si vybrala téma emoční inteligence a její úlohu v průběhu lidského života. Ráda bych se jejím prostřednictvím zamyslela nad její důležitostí, úlohou a možnostmi rozvoje. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
  • Gestalt přístup a jeho využití ve školství 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořilová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   Hlavním cílem této práce je informovat čtenáře (především z učitelský řad) o možnostech využití Gestalt terapie v oblasti školství a inspirovat ho k používání Gestalt přístupu zejména pro zlepšení vztahů ve třídách a zároveň ...
  • Hodnota pohádek pro předškolní věk 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalářská práce pojednává o hodnotě a přínosu pohádek ve výchovném vedení a vzdělávání dětí se zvláštním zřetelem na děti předškolního věku (3-6 let). Charakter práce je teoreticko - empirický. První kapitola je zaměřena ...
  • Impulzy humanistické psychologie pro posílení osobnostního přístupu učitele k žákům 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou významu osobnostní stránky učitele z hlediska jeho přístupu k žákům a k celému výchovně vzdělávacímu procesu. Pojednává o vlivech, které osobnostní přístup učitele zakládají a ...
  • Internetové sociální sítě jako součást systému sociálních vztahů u dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Knapová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Diplomová práce pojednává o internetových sociálních sítích, hlavně o sociální síti Facebook. Mapuje základní principy Facebooku a upozorňuje na rizika plynoucí z užívání sociálních sítí a z nebezpečného chování na internetu. ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce "Klima školní třídy" je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá obsahovým vymezením pojmu školní klima a následným rozborem a charakteristikou oblastí s ním souvisejících. ...
  • Metakognice jako kompetence žáka základní školy. Teoretické základy metakognitivní činnosti v kontextu rozvoje učební kompetence žáka základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Cílem mé práce bylo posoudit, zda mezi kompetence žáka základní školy patří metakognice. Ve školní praxi rozeznáváme dvě úrovně kognitivních procesů, nižší a vyšší. Nižší úroveň souvisí se školním vyučováním a tvoří ...
  • Metakognice v kurikulu a její podpora ve vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Lisner, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Tato práce se zabývá podporou metakognitivních dovedností žáků ve vyučování. Vychází z právních předpisů, rámcových vzdělávacích programů, specifických koncepcí (zaměřených zejména na rozvoj učení) a ze zásad pro úplné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV