• Aplikace paměťových technik do výuky na 1.stupni ZŠ 

   Pok, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Marek Pok Dissertation Abstract Application of memory techniques to primary school instruction The theoretical part is focused on effective teaching methods to primary school instruction. There have been chosen styles, ...
  • Diferenciace a individualizace výuky na 1. stupni ZŠ 

   Tomešová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce reaguje na situaci současné školské praxe, kdy je na učitele kladen požadavek diferencovat a individualizovat výuku v heterogenních třídách. Mnozí učitelé k tomu nicméně nejsou dostatečně připraveni a relevantní ...
  • Diferenciace a individualizace výuky nadaných žáků s ADHD na 1. stupni ZŠ 

   Horová, Edita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This master thesis aims to introduce and describe effective strategies and teaching methods that teachers of gifted pupils with ADHD use and during which the different educational needs of these learners are taken into ...
  • Doučování žáků 1. stupně ZŠ v mimoškolním prostředí 

   Dufková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Název: Doučování žáků 1. stupně ZŠ v mimoškolním prostředí Abstrakt: Práce komplexně analyzuje pilotní projekt Národní knihovny zaměřený na pomoc žákům 1.stupně ZŠ se školní přípravou. V úvodní části se práce detailně ...
  • Dovednost žáků 1. stupně určit si osobní cíle 

   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Diplomová práce s názvem Dovednost dětí na 1. stupni určit si osobní cíle, mapuje a popisuje, jak které složky působící na dítě ovlivňují volbu jeho osobních cílů. Tvorba osobních cílů je jedna z aktivit průřezového tématu ...
  • Fakultní škola a její role v přípravě budoucích učitelů 

   Mošová, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   V teoretické části se budu zabývat problematikou pedagogických praxí na vysokých školách a její rolí v přípravě budoucích učitelů. V praktické části budu formou dotazníků a rozhovorů hledat znaky kvalitní fakultní základní ...
  • Individualizace v hodinách prvouky na 1.stupni ZŠ 

   Procházková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Práce má teoreticko-empirický charakter s těžištěm v empirické části. Východiskem pro řešení je aktuální požadavek na kompetentnost učitele primární skupiny pracovat s diferenciovanou skupinou žáků, zohledňovat rozdílné ...
  • Integrace dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné třídě primární školy 

   Hornová Kajgrová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený obraz problematiky vzdělávání a integrace dětí s Asp. syndromem v běžných školách. Předat vlastní zkušenosti, které jsem získala při práci s těmito dětmi. Zmapovat názory učitelů ...
  • Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování do běžné třídy 

   Svašková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá problematikou aplikace obecných individualizačních strategií při práci v běžné třídě základní školy, kde jsou integrováni žáci s SPU a SPUCH. Jejím cílem je popsat formou akčního výzkumu cestu třídního ...
  • Jak udržet a rozvíjet vnitřní motivaci dětí na počátku školní docházky 

   Vaculíková, Vaishali (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Práce se zaměřuje na téma udržování a rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení v první třídě waldorfské základní školy, kde autorka působí jako třídní učitelka. Teoretická část obsahuje charakteristiku pojmu vnitřní motivace, ...
  • Klíčové vzpomínky studentů učitelství na primární školu 

   Suchá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá pojetím vyučování studentů učitelství 1. stupně na počátku studia, kdy je ovlivněno z velké části jejich subjektivními prožitky v roli žáků. Cílem výzkumu práce je charakterizovat toto pojetí na ...
  • Kompetence začínajících učitelů 1.stupně ZŠ individualizovat výuku 

   Robovská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Tato diplomová práce je zaměřena na začínající učitele, coby absolventy PedF UK v Praze s maximální praxí do 3 let. Jaké mají kompetence individualizovat výuku na 1. stupni ZŠ. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a ...
  • Komunikace rodiny a školy na 1. stupni základní školy v současnosti 

   Rychterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem této práce je zjistit, zda komunikace s neúplnou/"nespolupracující" rodinou je z pohledu učitelů náročnější. Jaké mohou být problémy v komunikaci s rodinou žáka, jak jim lze předcházet, popřípadě je řešit. Ve druhé ...
  • Nadané dítě mladšího školního věku v alternativních školách 

   Kulhavá, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Klíčová slova: nadání, talent, individualizace, alternativní školy, inovativní školy. Tato diplomová práce se zabývá otázkou vhodnosti zasazení nadaných dětí do alternativních škol. V teoretické části bude vymezen pojem ...
  • Nadané dítě v předškolním věku 

   Pernicová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku nadaného dítěte v předškolním věku. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části práce bylo vytvoření uceleného vhledu do problematiky nadaného ...
  • Nadaný žák a jeho začlenění do kolektivu třídy 

   Přindová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se začleněním nadaného dítěte do kolektivu třídy. Teoretická část se zaměřuje na identifikaci nadaných dětí, jejich chování mezi vrstevníky a role ve skupinách. Dále se zabývá ...
  • Nadaný žák s Aspergerovým syndromem v běžné ZŠ 

   Roháčová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Cílem teoretické části diplomové práce je popsat problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra v kontextu psychologické, vzdělávací a výchovné podpory z řad organizací vedených odborníky. ...
  • Osobnostní a sociální výchova a její vliv na klima třídy 

   Trnková, Miluše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Tématem mé diplomové práce je Osobnostní výchova a její vliv na klima třídy na prvním stupni základní školy. V teoretické části nejprve charakterizuji klima třídy, jeho aktéry, typy, přístupy a metody jeho zkoumání. Dále ...
  • Osobnostní a sociální výchova a její vliv na klima třídy 

   Ulvrová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Práce se zaměřuje na téma klimatu školní třídy a jeho zlepšování pomocí metod osobnostní a sociální výchovy v konkrétní třídě, kde autorka působí jako třídní učitelka. Teoretická část se zabývá třídním klimatem a jeho ...
  • Osobnostní a sociální výchova jako součást dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol 

   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Předmětem práce je osobnostně sociální rozvoj učitelek mateřských škol coby jedna z možností jejich dalšího vzdělávání. Teoretická část mapuje aktuální dostupné modely profesních kompetencí současných předškolních pedagogů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV