• Arendtovej pojatie jednania v diele The human condition 

   Defence status: DEFENDED
   Skalník, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   In my work l have tried to solve one question: What kind of conception of action is offered to us by Hannah Arendt in her well known work The Human Condition? At first l have tried to find way how to read the text, therefore ...
  • Aristotelovo pojetí místa: Phys. IV 208a27-213a11 

   Defence status: DEFENDED
   Císař, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Aristotelovo zkoumání bytnosti místa z Fyziky IV 1-5 se stalo předmětem polemické diskuse již v textech jeho starověkých komentátorů. N arozdíl od jiných témat se navíc takřka žádný z nich nepokusil Aristotelovo pojetí ...
  • Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Nitsche, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 3. 2007
   Disertační práce `Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii` sleduje dvojí odborný záměr. V první řadě usiluje o to, co deklaruje svým názvem: analyzovat pojetí lidství v klíčovém díle Heideggerovy textové ...
  • Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika 

   Defence status: DEFENDED
   Puc, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce hledá odpověď na otázku, co znamená být sám sebou. Za východisko byla zvolena filosofie Martina Heideggera rozpracovaná v Bytí a čase, která této antropologické otázce přisuzuje centrální místo v ontologickém bádání. ...
  • Co znamená myšlení? K interpretaci sebevědomí ve fenomenologii ducha 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapil, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • La conception phénoménologique de l'espace 

   Defence status: DEFENDED
   Luhanová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   of Ph.D. Thesis Phenomenological Conception of Space Eliška Luhanová The thesis focuses on the nature of experience which a perceiving self has with other beings and on the conditions which make such an encounter possible. ...
  • Dobře myslet, svobodně jednat 

   Defence status: DEFENDED
   Štech, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Východiskem předkládané práce je tematizace rozlišení mezi životem ducha a životem činným, k níž ve svém myšlení dospívá Hannah Arendtová. V raných spisech Arendtová představuje jednání spolu s druhými jako vrcholnou lidskou ...
  • Dva pohledy na řeč v raném Nietzschově myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Roreitner, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Tato práce představuje rané Nietzschovo dílo z let 1856-73, které zařazuje do kontextu jeho bohaté recepce v 80. a 90. letech a z nějž přináší české překlady některých důležitých textů. První kapitola ukazuje, jak v ...
  • Historický čas a politické společenství u Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Josl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Diplomová práce Historický čas a politické společenství u Jana Patočky se zabývá vyjasněním vztahu mezi politikou a dějinami v Kacířských esejích o filosofii dějin. Při interpretaci tohoto vztahu je zohledněna především ...
  • Ironie hovoří aneb jak zobrazit skřítka s kloboukem, jenž ho činí neviditelným. Ironie v první kapitole prvního dílu Kierkegaardova spisu O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 8. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá ironií v textu Umožnění tohoto chápání - první kapitole prvního dílu disertace Sorena Kierkegaarda O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi. Diplomová práce má dvě části. První část je ...
  • Jednota času u Kanta a Bergsona 

   Defence status: DEFENDED
   Vališková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce si klade za cíl srovnat odlišné pojetí času u Kanta a Bergsona a ukázat, jakou roli hrálo v jejich filosofických projektech. Pro Kanta je čas apriorní názorem, jenž je prostřednictvím prostoru analogicky ...
  • Kantova nauka o schematismu 

   Defence status: DEFENDED
   Bis, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce se soustředí na výklad kapitoly Kritiky čistého rozumu "O schematismu čistých rozvažovacích pojmů". Kant vychází z nezávislosti dvou zdrojů poznání, rozvažování a smyslovosti. Nezávislost těchto zdrojů poznání ...
  • Kierkegaard's philosophy of existence 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šimeček, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Ústredná téma tejto prace je existenciálny pohyb ako ho nachádzame vo filozofii Sorena Kierkegaarda. V tejto oblasti nachadzame relativne malo sekundárnej literatúry, a preto je to téma hodná výskumu. Medzi skúmané texty ...
  • Konstanty a proměny náhledu Jana Patočky na odkaz T.G. Masaryka 

   Defence status: DEFENDED
   Bálek, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Jindřich Bálek Konstanty a proměny náhledu Jana Patočky na odkaz T. G. Masaryka Tato práce si klade za cíl předvést, jakou podobu má Patočkův zájem o Masarykovo myslitelské dílo a jak se v průběhu života mění. Přihlédnout ...
  • Myšlenka věčného návratu ve filosofii Friedricha Nietzscheho 

   Defence status: DEFENDED
   Nekolný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The basic aim of the present thesis is to introduce the idea of eternal recurrence and its immense relevance as an integral component of Friedrich Nietzsche's thinking, in which it is deeply anchored, touching on all the ...
  • Na hranicích metafyziky. Pokus o interpretaci Patočkovy filosofie negativního platonismu 

   Defence status: DEFENDED
   Sladký, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Cílem práce je interpretace filosofie negativního platonismu, jíž se Jan Patočka zabýval v průběhu 50. let 20. století. V první části práce je negativní platonismus, jehož předběžný pojem je získán výkladem stejnojmenné ...
  • Náboženství a morálka: Pojem Boha v Kantově praktické filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Bizubová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 2. 2013
   Ve zde probíraných Kantových dílech sleduji obecně dvě hlavní linie: Za prvé způsob, jakým Kant pracuje s pojmem Boha a jak jej lze chápat v kontextu jeho filosofie jako celku, za druhé pak zkoumám, jaký je v důsledku toho ...
  • Nietzsche: "Stůj, kdo tam!" 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
  • Nihilistické myšlení Friedricha Nietzscheho a jeho odraz v díle Alberta Camuse 

   Defence status: DEFENDED
   Korecká, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Tato diplomová práce je věnována tématu nihilismu v moderní době. Vychází z myšlenkové tvorby dvou autorů, Friedricha Nietzscheho a Alberta Camuse. Výchozím bodem je předpoklad, že neexistuje žádný konečný smysl lidského ...
  • O neposkvrněném poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Lomozová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práce interpretuje základní motivy kapitoly O neposkvrněném poznání z druhého dílu Nietzschova Tak pravil Zarathustra a využívá je pro výklad o Nietzschově pojetí poznání v jeho podmíněnosti vůlí a o Nietzschově kritické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV