• Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti 

   Urbanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Modern approach to process of workplace learning is called The workplace learning concept. It is defined as an interaction between person and his/her workplace. This approach redefines conservative classification of ...
  • Bariéry účasti na dalším vzdělávání matek samoživitelek 

   Krejčí, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The bachelor thesis deals with the issue of barriers to participation in adult education, specifically in education of single mothers. It aims to identify barriers that single mothers have to overcome, to find how they do ...
  • Bildung - historie a perspektivy 

   Šíma, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem myšlenkové tradice Bildung, jejími předchůdci i pokračovateli. V první části poskytuje terminologické nástroje k uchopení celé šíře termínu Bildung, který různí autoři používají v různých ...
  • Celoživotní vzdělávání a jeho vliv na společenský status jedince 

   Šafirová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Následující písemná práce na základě studia dostupné odborné literatury definuje sociální stratifikaci, popisuje její vývoj a jednotlivé pohledy na ni, dále charakterizuje pojem status a jednotlivé činitele, které na něj ...
  • Čestina jako cizí jazyk ve vzdělávání dospělých 

   Možná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tématem této bakalářské práce je výuka češtiny jako cizího jazyka ve vzdělávání dospělých, jako široká problematika s mnoha dílčími aspekty. Cílem práce je komplexní zpracování nejzásadnějších z nich, zejména klíčových ...
  • Dobrovolník v hospici - specifika náboru a vzdělávání 

   Trnková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dobrovolnictví v hospici. V centru pozornosti je proces náboru, vzdělávání a následná koordinace dobrovolníků, jež při výkonu dobrovolné činnosti přicházejí do přímého kontaktu ...
  • Dokazování ve správním řízení 

   Jurkovič, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 3. 2014
   Law of evidence is a legal-based procedure for collecting and presenting proof. The aim of the process is to follow the basic principle of legal administrative proceedings, the principle of material truth. My thesis is ...
  • Dokazování ve správním řízení 

   Tadičová, Katrin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Dokazování ve správním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dokazováním ve správním řízení, jehož cílem je vyvrátit, nebo potvrdit určitou rozhodnou skutečnost. Správní řízení není jednotný proces, ale představuje ...
  • Dozor státu nad územní samosprávou 

   Hustáková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 4. 2017
   Diplomová práce se zabývá otázkou státního dozoru nad územní samosprávou a klade si za cíl popsat systém a teorii procesu dozoru a kontroly nad činnostmi územně samosprávných celků jakožto jednoho z hlavních rysů moderní ...
  • Druhy obcí v systému veřejné správy České republiky 

   Volf, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 4. 2016
   Práce je zaměřená na vymezení druhů obcí v systému veřejné správy České republiky, a to podle různých kritérií, které jednotlivé obce rozlišují. Práce obce rozlišuje podle jejich rozdílů v rámci samostatné působnosti obcí, ...
  • Evaluace neformálního vzdělávání - přípravy dobrovolníků ve vybraných neziskových organizacích v ČR 

   Křečanová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ústředním tématem předložené bakalářské práce je fenomén dobrovolnictví s akcentem na jeden ze segmentů neformálního vzdělávání v neziskových organizacích, přípravu dobrovolníků na dobrovolnou činnost. Práce je rozdělena ...
  • Exekuce správních rozhodnutí 

   Gebouský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Resumé Diplomová práce se věnuje tématice exekuce správního rozhodnutí, které jsou primárně upraveny ve správním řádu. Práce se věnuje pojmu exekuční titul, přičemž chce definovat zejména náležitosti každého exekučního ...
  • Faktory utváření vzdělanostních aspirací v České republice po roce 1989 

   Mamulová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   4 Abstrakt V bakalářské práci jsou popsány faktory, které se podílejí na tvorbě vzdělanostních aspirací po roce 1989. Faktory utváření vzdělanostních aspirací jsou zde identifikovány v kontextu proměn, kterými prošla Česká ...
  • Finanční gramotnost 

   Strejc, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   Finanční gramotnost Finanční negramotnost je vážným problémem v zemích celého světa, Českou republiku nevyjímaje. První část této práce se bude věnovat definici finanční gramotnosti a její zařazení v rámci andragogiky. V ...
  • Foucault a celoživotní učení jako politický koncept 

   Vařeková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   Bakalářská práce se zabývá myšlenkovým odkazem Michela Foucaulta a jeho možným využitím ve vztahu ke konceptu celoživotního učení. Práce argumentuje, že v současném diskursu o vzdělávání na úrovni Evropské unie je celoživotní ...
  • Gender a vzdělávání dospělých 

   Slabá, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Hlavním tématem této bakalářské práce je gender - hledání souvislostí vzniku a jeho utváření. Snaží se zjistit příčiny a souvislosti nerovného přístupu k mužům a ženám v naší společnosti. Prostřednictvím vzdělávání se ...
  • Genderové a sociální nerovnosti v oblasti řízení lidí v organizacích 

   Slabá, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   Předložená diplomová práce shrnuje poznatky týkající se problematiky genderových a sociálních nerovností se zaměřením na vedení lidí v organizacích. Klade si za cíl zjistit, zda existují rozdílné předpoklady mužů a žen pro ...
  • Harmonizace profesního a rodinného života žen v České republice 

   Papajová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Nový model trhu práce a nové možnosti životní strategie, které prinesly ekonomické, kulturní a politické zmeny po roce 1989, s sebou prinesli jiné podmínky participace na trhu práce a tím i nutnost odlišného prístupu k ...
  • Informační povinnost obci ve vybraných zemích 

   Zelenka, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Resumé Informační povinnost obcí ve vybraných zemích V této práci jsem se zaměřil na téma transparentnosti a otevřenosti místních samospráv v České republice, Slovenské republice a Bavorsku. Ačkoli měly vybrané země v ...
  • Institut veřejného užívání se zaměřením na jeho uplatňování v plzeňském centrálním obvodě ve střetu s právem shromažďovacím a právem petičním 

   Balounová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Rigorózní práce je zaměřena na analýzu pojmu veřejného užívání, na rozbor toho, jak veřejné užívání funguje v praxi a na střet veřejného užívání s právem shromažďovacím a právem petičním. Cílem práce je provést souhrnné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV